Arbeidsforhold

Her finner du spørsmål om blant annet ansettelse, permisjon og sykmelding.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Korona

SVAR:

Nei, rektor kan ikke pålegge undervisningspersonale å delta i testing av elever, verken å være til stede, instruere elevene i hvordan testen skal tas, hjelpe elever å ta testen, påse at de gjør det riktig eller sjekke resultatet. Det er en jobb for helsepersonale.

Det at helsepersonale ikke kan gjøre en slik jobb fordi de ikke får betalt, er ikke grunn god nok til å pålegge lærere å utføre oppgavene gratis.

Les mer
Streik

SVAR:

Når du er tatt ut i streik, er du ikke dekket av arbeidsgivers vanlige yrkesskadeforsikring. Du er derimot dekket av en egen streikeforsikring gjennom Norsk Lektorlag.

Den gir tilsvarende rettigheter som din vanlige yrkesskadeforsikring, slik at du er dekket på vanlig måte dersom det skulle skje noe i løpet av streiken. 

Våre medlemmer som ikke er tatt ut i streik, er dekket av arbeidsgivers yrkesskadeforsikring på vanlig måte.

Les mer
Streik

SVAR:

Når du er tatt ut i streik, stanser arbeidsgiver lønn fra og med første streikedag. Norsk Lektorlag dekker dette ved å betale ut streikebidrag til våre medlemmer som er tatt ut i streik.

Streikebidraget er skattefritt, og skal derfor være tilnærmet normal netto lønn. Målsetningen er at ingen av våre medlemmer skal settes tilbake økonomisk.

For at Norsk Lektorlag skal kunne betale riktig streikebidrag, trenger vi kontoopplysninger og kopi av lønnslipp. Alle som er tatt ut i streik får tilsendt mer informasjon om dette. 

Les mer
Streik
SVAR:

Ta kontakt med din leder og avtal hvordan situasjonen skal løses. Som utgangspunkt skal medlemmer som ikke er i streik, jobbe som normalt.

Hvis du må være hjemme med barn på grunn av streik og ikke kan undervise, må løsningene finnes lokalt. Dette fordi spørsmålet ikke er direkte regulert i lov eller tariffavtale.

Du kan søke arbeidsgiver om velferdspermisjon med lønn etter HTA § 14 i KS og Personalreglementet § 7 d) i Oslo kommune. Alternativt kan man be om ulønnet permisjon, ta ut feriedager eller avvikle avspasering.

Se også spørsmål som handler om tillitsvalgt og streikesituasjonen (len

Les mer
Permittering
SVAR:

Det er strenge regler for når arbeidsgiver kan gå til permittering ved streik, og derfor skjer det sjeldent i utdanningssektoren.

Dersom du skal bli lovlig permittert, må arbeidsgiver ikke ha fornuftig arbeid som du kan gjøre. Varsel om mulig permittering skal i tillegg gis skriftlig til den enkelte arbeidstaker minst 14 dager i forkant.

Hvis du faktisk blir permittert, vil bortfallet av lønn i de fleste tilfeller dekkes av NAV. De som ikke har rett til slike ytelser, vil kunne få dekket tapet direkte fra Norsk Lektorlag.  

Ta umiddelbart kontakt med sekretariatet om du mottar varsel om permittering:Tlf. 24 50 15 00Epost: post@norsklektorla

Les mer
Vikar
SVAR:

Som ansatt i halvårs- eller helårsvikariat i skolen skal du alltid være ansatt for hele skolehalvåret eller skoleåret. Det betyr ansettelse fra 1.8 til 31.12, og fra 1.1 til 31.07.

Dette sikrer at også midlertidig ansatte får del av undervisningsfrie perioder og ferier. I tillegg sikrer det at eventuelle påfølgende midlertidig ansettelser blir sammenhengende. Det har betydning for retten til fast stilling etter treårsregelen.

Les mer om retten til fast stilling her.I KS-området er dette regulert i hovedtariffavtalen punkt 2.5 (side 10).I Oslo kommuner er det regulert i Dok. 25. Del C. punkt 3.1.1.1 (side

Les mer
Opplæringslovens kapittel 9a
SVAR:

De fleste lektorer blir paralysert når de innkalles til et møte som skal handle om opplæringslovens § 9 A-5. Det er bestemmelsen som tydeliggjør at skolen har en skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen, krenker en elev. Ettersom rammen for bestemmelsen er «mobbing, diskriminering, trakassering eller vold», treffer en slik påstand de fleste lektorer rett i profesjonshjertet.

Alle lektorer har en plikt til å varsle om mulig krenking. Alle lektorer har også en rett til å ta til motmæle mot påstander eller beskyldninger. Også lektorer har en rett til et godt psykososialt arbeidsmiljø på jobb.

Når en lektor beskyldes for å ha brutt opplæringslovens § 9 A-5, er det viktig at saksgangen i arbeids

Les mer
Permisjon
SVAR:

I både kommunal og statlig sektor har du rett på  fri med lønn i inntil 2 timer per arbeidsdag for å amme. Det er barnets behov som er styrende for når du skal kunne ta ut fri for å amme.

Hvis barnet ditt må ammes på et tidspunkt hvor du har undervisning, skal du likevel få ammefri. Dersom det ikke går å omrokere på timeplanen din, skal rektor finne en annen løsning ved å for eksempel hyre vikar.

Rektor kan ikke kreve at du skal ta ammefri midt på dagen fordi det passer best med timeplanen.

Verken avtale eller lov gir noen retningslinjer hvordan det skal løses, og du må forsøke å finne gode løsninger sammen med rektor. Ta opp ammefri med rektor og vis til at det er barnets behov som må veie tyngst.

Hvor

Les mer
Ansettelse
SVAR:

Ja, du kan ombestemme deg. Om du er i en situasjon der du angrer deg, bør du så fort som mulig informere arbeidsgiveren du allerede har takket ja til.  

Som arbeidstaker har du alltid mulighet til å si opp jobben din, både før og etter du faktisk har startet. Du kan derfor si opp den nye jobben med en gang, slik at den avtalte oppsigelsestiden begynner å løpe. Siden oppsigelsestiden kan være kortere i forbindelse med prøvetid, vil den i noen tilfeller være utløpt allerede før første avtalte arbeidsdag.  

I tillegg til at du kan si opp jobben med en gang, har du mulighet til å bli enig med den nye arbeids

Les mer
Permisjon
Min samboer er ferdig med sin permisjon i midten av juni. Kan jeg kreve å få utsatt oppstart av pappapermisjonen til skolestart, det vil si til midten av august? 

SVAR:  

Hovedregelen er at permisjonen må tas ut sammenhengende, det vil si at du må starte rett etter endt permisjon for mor.  

Du kan utsette din permisjon enten ved å ta ut ferie eller ved å jobbe heltid. Hvis du skal utsette permisjonen fordi du skal jobbe heltid, må du ha en skriftlig avtale med arbeidsgiver. Siste del av juni, samt første halvdel av august er undervisningsfrie perioder. Ifølge Tvisteløsningsnemnda vil rektor med rette kunne motsette seg å inngå en slik avtale for de undervisningsfrie pe

Les mer

Mest leste artikler