Arbeidsforhold

Her finner du spørsmål om blant annet ansettelse, permisjon og sykmelding.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Utstyr på jobben
SVAR:

Om du har en ren privat mobiltelefon som du bruker i jobbsammenheng, kan ikke arbeidsgiver kreve at du fjerner for eksempel Tiktok eller Telegram-appen. Men: Om du har tilgang til arbeidsgivers IT-tjenester (som for eksempel Teams) eller plattformer som Visma InSchool på din private mobiltelefon, kan arbeidsgiver kreve at du fjerner dette om du ikke fjerner de «problematiske» appene.  

Det er vanlig at undervisningspersonell bruker sin private mobiltelefon til skolens IT-tjenester. Løsningen er etter vårt syn at arbeidsgiver gir de ansatte tjenestemobil som er fullt ut betalt av arbeidsgiver. Dette vil da være arbeidsgivers eiendom, og de kan da med full rett kreve at spesifikke apper ikke lastes

Les mer
Streik
SVAR:

Ta kontakt med din leder og avtal hvordan situasjonen skal løses. Som utgangspunkt skal medlemmer som ikke er i streik, jobbe som normalt.

Hvis du må være hjemme med barn på grunn av streik og ikke kan undervise, må løsningene finnes lokalt. Dette fordi spørsmålet ikke er direkte regulert i lov eller tariffavtale.

Du kan søke arbeidsgiver om velferdspermisjon med lønn etter Hovedtariffavtalen § 14 i KS og Personalreglementet kap. 10 Sykdom og permisjoner 10.3.4 i Oslo kommune. Alternativt kan man be om ulønnet permisjon, ta ut feriedager eller avvikle avspasering.

Se også spørsmål som handler om tillitsvalgt og streikesituasjonen (len

Les mer
Tillitsvalgt og streik

SVAR:

Nei, en slik løsning er ikke akseptabel. Norsk Lektorlag er tydelig på at det vil være streikebryteri og i strid med reglene for når digital undervisning er tillatt.

Fysisk undervisning på skolen er hovedregelen.

Ta umiddelbart kontakt med sekretariatet i Norsk Lektorlag dersom din skole legger opp til digital undervisning under en streik.

Les mer
Arbeidstid

Jeg har vært sykmeldt i en lengre periode, fra skoleårets start og frem til dagen før skolens høstferie. Har jeg rett på å avspasere i høstferieuken?

SVAR:

Ja, du har likevel rett til fri i høstferien.

Dette er teknisk sett ikke avspasering, men undervisningsfrie dager. Begrepet avspasering brukes når et bestemt antall timer byttes inn i fri. Undervisningsfri periode betyr at læreren selv disponerer tiden og ikke kan pålegges å være på skolen med mindre det på forhånd er lagt til oppgaver i perioden som krever at du er til stede på skolen.  

Les mer
Arbeidsforhold
SVAR: 

Når du ansettes i en offentlig skole, skal arbeidsgiver beregne lønnsansienniteten din ut fra den dokumentasjonen du har levert. Ansiennitetsbestemmelsene er litt forskjellige ut fra hvor du er ansatt.  

Husk at du selv er ansvarlig for å levere dokumentasjon. Hvis du leverer inn dokumentasjon senere, slik at ansiennitetsberegningen endres, skal endringen gjøres etter at dokumentasjonen er framvist. 

Hvis stillingen din endres, du går over fra deltid til heltid eller fra midlertidig til fast stilling, beholder du ansienniteten.  Hvis du jobber i Oslo kommune gjelder disse bestemmelsene.Hvis du jobber i en annen kommune/fylkeskommune gjelder disse bestemmels

Les mer
Arbeidsforhold
SVAR:

For å få fast stilling som undervisningspersonell, må du ha godkjent fagmaster og PPU (praktisk pedagogisk utdannelse), lektorprogram, eller annen lærerutdanning.

Oppfyller du kompetansekravene og har vært ansatt sammenhengende hos samme arbeidsgiver i mer enn tre eller fire år, skal du (etter § 14-9 i arbeidsmiljøloven) ansees som fast ansatt.Fireårsregelen gjelder om du er midlertidig ansatt fordi arbeidet er av midlertidig karakter.Treårsregelen gjelder i disse tilfellene:om du har vært ansatt som vikar eller på generelt grunnlag. om du har vært ansatt midlertidig på forskjellige grunnlag, men minst én gang i løpet av de tre årene har vært ansatt midlertidig på generelt grunnlag eller i vikariat. Med

Les mer
Livsfasetiltak
SVAR:

Du må ikke ha 100% stilling for å få livsfasetiltak som redusert arbeidstid for seniorer.

I tariffavtalen for Oslo kommune (Dokument 25) står bestemmelsen for livsfasetiltak i punkt 3.3.7.3 under Særbestemmelser for Utdanningsforbundet. Denne bestemmelsen gjelder også Lektorlagets medlemmer:

«Seniortiltak Lærere over 57, 60 og 65 år har rett til å få en lette i sin undervisning tilsvarende hhv 5,8 %, 12,5 % og 15 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller hhv 57, 60 og 65 år. Den reduserte undervisningstiden nyttes til pedagogisk arbeid og forutsettes å lette den enkelte lærers arbeidssituasjon. Lærere over 60 år disponerer den frigjorte tiden til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på sk

Les mer
Vikar
SVAR:

Som ansatt i halvårs- eller helårsvikariat i skolen skal du alltid være ansatt for hele skolehalvåret eller skoleåret. Det betyr ansettelse fra 1.8 til 31.12, og fra 1.1 til 31.07.

Dette sikrer at også midlertidig ansatte får del av undervisningsfrie perioder og ferier. I tillegg sikrer det at eventuelle påfølgende midlertidig ansettelser blir sammenhengende. Det har betydning for retten til fast stilling etter treårsregelen.

Les mer om retten til fast stilling her.I KS-området er dette regulert i hovedtariffavtalen punkt 2.5 (side 10).I Oslo kommuner er det regulert i Dok. 25. Del C. punkt 3.1.1.1 (side

Les mer
Permisjon
SVAR:

I både kommunal og statlig sektor har du rett på fri med lønn i inntil 2 timer per arbeidsdag for å amme. Det er barnets behov som er styrende for når du skal kunne ta ut fri for å amme.

Hvis barnet ditt må ammes på et tidspunkt hvor du har undervisning, skal du likevel få ammefri. Dersom det ikke går å omrokere på timeplanen din, skal rektor finne en annen løsning ved å for eksempel hyre vikar.

Rektor kan ikke kreve at du skal ta ammefri midt på dagen fordi det passer best med timeplanen.

Verken avtale eller lov gir noen retningslinjer hvordan det skal løses, og du må forsøke å finne gode løsninger sammen med rektor. Ta opp ammefri med rektor og vis til at det er barnets behov som må veie tyngst.

Hvor lenge

Les mer
Ansettelse
SVAR:

Ja, du kan ombestemme deg. Om du er i en situasjon der du angrer deg, bør du så fort som mulig informere arbeidsgiveren du allerede har takket ja til.  

Som arbeidstaker har du alltid mulighet til å si opp jobben din, både før og etter du faktisk har startet. Du kan derfor si opp den nye jobben med en gang, slik at den avtalte oppsigelsestiden begynner å løpe.  

I tillegg til at du kan si opp jobben med en gang, har du mulighet til å bli enig med den nye arbeidsgiveren om at avtalen skal annulleres. Dette kan være en god praktisk løsning, da arbeidsgiveren gjerne vil væ

Les mer

Mest leste artikler