Arbeidsforhold

Her finner du spørsmål om blant annet ansettelse, permisjon og sykmelding.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Ansiennitet

SVAR:

All tidligere arbeidserfaring fra du fylte 18 år vil kunne beregnes inn i lønnsansienniteten. Du har selv ansvar for å levere inn tilstrekkelig dokumentasjon slik at arbeidsgiver kan beregne ansienniteten din. En arbeidsattest vil være et eksempel på god nok dokumentasjon.

Du vil få lønn etter ansiennitet fra det tidspunktet du har levert inn dokumentasjonen. Pass derfor på å sende inn dokumentasjonen i god tid før du skal tiltre i jobben.

Les mer
Ansettelse

SVAR:

Det er både lovlig og vanlig at man som nyansatt får en prøvetid. Formålet med prøvetiden er å gi arbeidsgiver mulighet til å vurdere den ansattes tilpasning, dyktighet og pålitelighet. Det er ingen nedre grense for hvor kort prøvetid som kan avtales, men arbeidsmiljøloven setter en grense på maksimum seks måneder.

Dette innebærer at du i prøvetiden har et svakere stillingsvern hvis oppsigelsen er begrunnet i din tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

I prøvetiden får du også en kortere oppsigelsesfrist enn ellers.

Ifølge loven kan det avtales en oppsigelsesfrist på 14 dager som løper fra dato til dato.

Les mer
Ansettelse
SVAR

Det stemmer at arbeidsmiljøloven har en såkalt treårsregel. I tillegg kan man kreve fast ansettelse basert på det som kalles Grunnbemanningslæren, og da trenger det ikke ha gått tre år.

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er ansettelse i faste stillinger. Tanken bak grunnbemanningslæren er at en arbeidsgiver ikke skal kunne dekke opp et konstant behov for ansatte gjennom bruk av vikarer. En slik bruk av vikarer er ulovlig, og den som er ansatt i en ulovlig midlertidig stilling, har krav på fast stilling umiddelbart – uansett hvor lenge vikaren har vært ansatt.

For å bruke grunnbemanningslæren må følgende vilkår være oppfylt:Virksomheten har et fast og varig behov for vikariater.Arbeidstakeren som krever fast ans

Les mer
Arbeidsforhold
SVAR:

For å få fast stilling som undervisningspersonell, må du ha godkjent fagmaster og PPU (praktisk pedagogisk utdannelse), lektorprogram eller annen lærerutdanning.

Oppfyller du kompetansekravene og har vært ansatt sammenhengende hos samme arbeidsgiver i mer enn tre  år, skal du (etter § 14-9 i arbeidsmiljøloven) ansees som fast ansatt.

Treårsregelen gjelder i disse tilfellene:Om du har vært ansatt som vikar eller i en midlertidig stilling på generelt grunnlag.Med begrepet «vikar» forstås at det foreligger en reell vikarsituasjon – altså at du arbeider i stedet for noen som er sykemeldt, på ferie eller i permisjon.Du må ha vært sammenhengende midlertidig ansatt. Tommelfingerregelen er at opphold i ansettelses

Les mer
Arbeidsforhold
SVAR:

Vi hører ofte om at studenter (eller andre) inngår en avtale som tilkallingsvikar eller en rammeavtale for en periode. I disse avtalene står det ofte at avtalen ikke er en arbeidsavtale, men at «avtalen er rammen om det enkelte midlertidige arbeidsforholdet (vikariat/ekstrahjelp) som avtales etter aml § 14-9».

Hovedregelen er avtaler skal holdes. Har man sagt ja til å ta vikartimer, må man stille opp til den avtalte timen og man skal få betalt for timen. Her er dokumentasjon viktig.

Men hva skjer hvis arbeidsgiver avlyser vikartimene? Vanligvis avhenger det av om timen avlyses på kort varsel eller i god tid. Om beskjed om avlysning blir gitt dagen før, så opplever vi at de fleste arbeidsgivere betaler for t

Les mer
Utstyr på jobben
SVAR:

Om du har en ren privat mobiltelefon som du bruker i jobbsammenheng, kan ikke arbeidsgiver kreve at du fjerner for eksempel Tiktok eller Telegram-appen. Men: Om du har tilgang til arbeidsgivers IT-tjenester (som for eksempel Teams) eller plattformer som Visma InSchool på din private mobiltelefon, kan arbeidsgiver kreve at du fjerner dette om du ikke fjerner de «problematiske» appene.  

Det er vanlig at undervisningspersonell bruker sin private mobiltelefon til skolens IT-tjenester. Løsningen er etter vårt syn at arbeidsgiver gir de ansatte tjenestemobil som er fullt ut betalt av arbeidsgiver. Dette vil da være arbeidsgivers eiendom, og de kan da med full rett kreve at spesifikke apper ikke lastes

Les mer
Streik
SVAR:

Ta kontakt med din leder og avtal hvordan situasjonen skal løses. Som utgangspunkt skal medlemmer som ikke er i streik, jobbe som normalt.

Hvis du må være hjemme med barn på grunn av streik og ikke kan undervise, må løsningene finnes lokalt. Dette fordi spørsmålet ikke er direkte regulert i lov eller tariffavtale.

Du kan søke arbeidsgiver om velferdspermisjon med lønn etter Hovedtariffavtalen § 14 i KS og Personalreglementet kap. 10 Sykdom og permisjoner 10.3.4 i Oslo kommune. Alternativt kan man be om ulønnet permisjon, ta ut feriedager eller avvikle avspasering.

Se også spørsmål som handler om tillitsvalgt og streikesituasjonen (len

Les mer
Tillitsvalgt og streik

SVAR:

Nei, en slik løsning er ikke akseptabel. Norsk Lektorlag er tydelig på at det vil være streikebryteri og i strid med reglene for når digital undervisning er tillatt.

Fysisk undervisning på skolen er hovedregelen.

Ta umiddelbart kontakt med sekretariatet i Norsk Lektorlag dersom din skole legger opp til digital undervisning under en streik.

Les mer
Arbeidstid

Jeg har vært sykmeldt i en lengre periode, fra skoleårets start og frem til dagen før skolens høstferie. Har jeg rett på å avspasere i høstferieuken?

SVAR:

Ja, du har likevel rett til fri i høstferien.

Dette er teknisk sett ikke avspasering, men undervisningsfrie dager. Begrepet avspasering brukes når et bestemt antall timer byttes inn i fri. Undervisningsfri periode betyr at læreren selv disponerer tiden og ikke kan pålegges å være på skolen med mindre det på forhånd er lagt til oppgaver i perioden som krever at du er til stede på skolen.  

Les mer
Arbeidsforhold
SVAR: 

Når du ansettes i en offentlig skole, skal arbeidsgiver beregne lønnsansienniteten din ut fra den dokumentasjonen du har levert. Ansiennitetsbestemmelsene er litt forskjellige ut fra hvor du er ansatt.  

Husk at du selv er ansvarlig for å levere dokumentasjon. Hvis du leverer inn dokumentasjon senere, slik at ansiennitetsberegningen endres, skal endringen gjøres etter at dokumentasjonen er framvist. 

Hvis stillingen din endres, du går over fra deltid til heltid eller fra midlertidig til fast stilling, beholder du ansienniteten.  Hvis du jobber i Oslo kommune gjelder disse bestemmelsene.Hvis du jobber i en annen kommune/fylkeskommune gjelder disse bestemmels

Les mer

Mest leste artikler