image-2
Om Norsk Lektorlag

Norsk Lektorlags hovedprioriteringer

Norsk Lektorlag skal være lektorenes foretrukne fagforening gjennom synlig arbeid med disse målsettingene.
AVRedaksjonen
20. november, 2021

Tariffpolitiske mål

1. Lektorene skal ha konkurransedyktig lønn
Høy kompetanse skal lønne seg. Dagens system hindrer målrettet lønnsutvikling for lektorene. Vi trenger derfor et nytt forhandlingssystem. Kollektive lokale forhandlinger fungerer godt for andre akademikeransatte i store deler av arbeidslivet. Dette kan være et alternativ for lektorene. Sensorgodtgjørelsen må økes for å rekruttere kompetente sensorer.

2. Lærernes arbeidstid må være fornuftig og fleksibel
Arbeidstidsordningen for lærere må sikre faglig autonomi og lokal medvirkning. Tid til lærernes for- og etterarbeid og undervisning må prioriteres. Faglig initiert samarbeid og utvikling må prioriteres framfor politisk styrte pedagogiske satsinger.

3. Lektorlaget skal ha reell medbestemmelse og partsrettigheter – også i Oslo kommune
Lektorlagets tillitsvalgte må få reell medbestemmelse overfor arbeidsgiver. Det jobbes spesielt for medbestemmelse og partsrettigheter i arbeidstidsavtalen i Oslo kommune.

Utdanningspolitiske mål

4. Lektorene må gis et godt profesjonelt handlingsrom
Lektoren må gis tillit, autonomi og ressurser i arbeidet med å gi god undervisning. Lærere og lektorer må selv kunne velge metoder og læremidler. Vurderingsordningene må tilpasses fagets egenart, og ikke styres politisk.

5. Lektorenes bidrag til en god skole, med dannelse og kunnskap, skal synliggjøres
Masterutdannede lektorer, som driver forskningsbasert undervisning, er en styrke for norsk skole. Vi vil synliggjøre hvordan lektorprofesjonens verdier, kunnskap og dannelse bidrar til en skole med høy kvalitet.

6. Lærer- og lektortitlene må beskyttes
Det må innføres kompetansekrav for undervisning i alle fag, på alle trinn, for lærernes faglige fordypning er viktig for kvaliteten i skolen. Ufaglærte skal ikke virke som lærere i skolen, eller tituleres som lærere. Vi vil jobbe særskilt for å beskytte lektortittelen.

Mål for organisasjonsutvikling

7. Norsk Lektorlag er en medlemsnær organisasjon som gir rask og kyndig bistand
Dette krever videreutvikling av det lokale tillitsvalgtapparatet, støttet av et kompetent og robust sekretariat. Det skal arbeides spesielt med å etablere og styrke lokallag på kommunenivå i grunnskolen og i videregående skole. 

8. Norsk Lektorlag skal ha høy medlemsvekst
Lektorlaget vil fortsette å bygge styrke bak våre krav, ved å vokse. Lektorstudentene og skolesektoren skal prioriteres i rekrutteringsarbeidet.

9. Støtte til aktivitet i fylkeslag og fagutvalg
Fylkeslagene har en viktig rolle i å synliggjøre lektorlagets politikk overfor egne medlemmer, lokalpolitikere og -media. Fagutvalgene skal synliggjøre faginteressene i en fagfornyet og reformpreget skole.

10. Vi skal ha aktive studentlag i Lektorstudentene ved de største studiestedene
Lektorstudentene bygges opp gjennom aktive og synlige studentlag, og gjennom aktivitet i det nasjonale styret.

Foto: Thomas Eckhoff

se mer innhold fra kategorien

Om Norsk Lektorlag

Flere artikler du kanskje er interessert i

Om Norsk Lektorlag
Vedtekter for Norsk Lektorlag
Om Norsk Lektorlag
Lektor direkte
Informasjon
Lektorlagets medlem nummer 8000
Torsdag 20. august 2020 passerte Norsk Lektorlag en ny milepæl. Bergenseren Espen Ingebrigtsen er en av mange som har valgt Lektorlaget.