image-2
Om Norsk Lektorlag

Vedtekter for Norsk Lektorlag

AVRedaksjonen
27. november, 2023

  Vedtektene er oppdatert etter landsmøtet 2023.

  INNHOLD
  § 1 Navn og formål
  § 2 Medlemskap
  § 3 Organisasjon
  § 4 Administrasjon
  § 5 Medlemsblad
  § 6 Kontingent
  § 7 Uravstemning
  § 8 Vedtektsendringer
  § 9 Oppløsning

  § 1 NAVN OG FORMÅL

  Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NL. Lektorlaget kan brukes som kortform skriftlig og muntlig.

  Norsk Lektorlag skal arbeide for:

  • å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
  • å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser
  • å fremme utdanningsinstitusjonenes sentrale stilling i det norske samfunn
  • å være en pådriver i utdanningspolitiske spørsmål
  • å heve det faglige nivået i norsk skole
  • å sikre høye faglige krav til lektorutdanningene

  For å fremme saker som følger av formålet skal Norsk Lektorlag være tilsluttet en hovedorganisasjon i arbeidslivet.

  Norsk Lektorlag er partipolitisk uavhengig.
   

  § 2 MEDLEMSKAP

  § 2.1 Opptakskrav

  For ordinært medlemskap i Norsk Lektorlag kreves mastergrad eller høyere utdanningsgrad fra universitet eller høyskole.

  Et ordinært medlem kan ikke inneha individuelt medlemskap i andre organisasjoner som ivaretar medlemmets personlige interesser i lønns- og arbeidsforhold uten etter spesiell tillatelse.

  Studenter innenfor relevante utdanningsløp fyller kravene til studentmedlemskap.

  Innmelding skal skje skriftlig til Norsk Lektorlags sekretariat.

  Landsmøtet og Sentralstyret kan utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemskap i Norsk Lektorlag kan tildeles personer som gjennom ekstraordinær innsats over lang tid har gjort seg særlig fortjent til å bli hedret. Æresmedlemmer har alle rettigheter i forbundet.

  § 2.2 Innplassering i organisasjonen

  Medlemmer i lønnet arbeid er tilknyttet fylkeslaget i det fylket der de arbeider. Medlemmer som ikke er i lønnet arbeid, er tilknyttet fylkeslaget i det fylket der de bor. Studentmedlemmer er tilknyttet Lektorstudentene.

  § 2.3 Rettigheter og plikter

  Alle medlemmer av Norsk Lektorlag har rett til å dra nytte av foreningens fordeler/tilbud/medlemsaktiviteter slik de er innrettet for de ulike medlemskategoriene.

  Medlemmene har rett til bistand i saker som gjelder arbeidsforholdet.

  Juridisk bistand ved konflikt i arbeidsforhold ytes i henhold til retningslinjer fastsatt av Sentralstyret. Rett til juridisk bistand gjelder som hovedregel først etter tre måneders ordinært medlemskap.

  Medlem som ikke har betalt forfalt medlemskontingent, kan ikke pårope seg medlemsrettigheter. Medlem som skylder kontingent for seks måneder eller mer, ansees som utmeldt.

  Medlemmene plikter å følge de vedtak som blir gjort av foreningens organer i samsvar med foreningens vedtekter og sentrale bestemmelser.

  § 2.4 Utmelding

  Utmelding skal skje skriftlig til Norsk Lektorlags sekretariat og vil være gjeldende fra den 1. i måneden etter at den er mottatt.

  Medlemmet skal motta bekreftelse på utmeldingen og fra hvilket tidspunkt medlemskapet opphører.

  § 2.5 Disiplinærreaksjoner

  Har et medlem opptrådt slik at vedkommende har motarbeidet lagets formål eller skadet lagets anseelse, kan Sentralstyret gi medlemmet en irettesettelse, eller i alvorlige tilfeller ekskludere medlemmet. Medlemmet skal på forhånd gis anledning til å redegjøre for sin sak.

  Som alvorlig regnes handlinger i direkte strid med Norsk Lektorlags vedtekter, vedtak fattet av Norsk Lektorlags organer, opptreden som setter Norsk Lektorlag som organisasjon i vanry, og illojal opptreden.

  Vedtak om disiplinærreaksjon krever 2/3 flertall i Sentralstyret og skal begrunnes skriftlig. Vedtaket skal straks meddeles medlemmet rekommandert.

  Ekskludert medlem kan etter skriftlig søknad innvilges nytt medlemskap ved simpelt flertall i Sentralstyret tidligst tre år etter at eksklusjonsvedtaket trådte i kraft.

  § 3 ORGANISASJON

  § 3.1 Landsmøtet

  Landsmøtet er Norsk Lektorlags øverste myndighet.

  Landsmøtet avholdes hvert annet år. Sted og tidspunkt gjøres kjent med 3 måneders varsel. Ekstraordinært landsmøte avholdes når Sentralstyret vedtar dette, eller når minst 1/10 av medlemmene krever det skriftlig.

  Landsmøtedelegater med tale, forslags- og stemmerett:

  • sentralstyrets faste medlemmer
  • fylkeslederne eller deres representant
  • valgte delegater fra fylkeslagene
  • 5 studentdelegater

  Hver av delegatene har én stemme.

  Studentdelegater kan ikke samtidig være medlem av annen fagforenings student-organisasjon. Arbeidsutvalget kan i særskilte tilfeller tillate unntak.

  Sentralstyrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt ved behandling av årsmelding, regnskap og annet som angår disposisjoner gjort av sentralstyret i siste styreperiode. Sentralstyrets medlemmer kan ikke stille som valgte delegater.

  Andre landsmøtedeltakere med talerett:

  • kandidater til sentralstyret
  • generalsekretær
  • æresmedlemmer
  • landsmøtet kan etter forslag gi talerett til andre enn dem som er nevnt

  Landsmøtet er vedtaksdyktig når 50 prosent av delegatene er til stede.

  Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i fylkeslagene per 1. januar det året landsmøtet avholdes:

  1 – 99 medlemmer gir 1 delegat

  100 – 199 medlemmer gir 2 delegater

  200 – 299 medlemmer gir 3 delegater

  300 – 399 medlemmer gir 4 delegater

  400 – 499 medlemmer gir 5 delegater

  500 – 749 medlemmer gir 6 delegater

  750 – 999 medlemmer gir 7 delegater

  1000 – 1249 medlemmer gir 8 delegater

  1250 – 1499 medlemmer gir 9 delegater

  Osv., 1 ny delegat per 250 medlemmer.

  Landsmøtets oppgaver:

  Landsmøtet godkjenner innkalling, velger dirigenter og referenter og godkjenner dagsorden. Landsmøtet velger videre redaksjonskomité, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen.

  Landsmøtet skal:

  • behandle rapport for landsmøteperioden
  • godkjenne reviderte regnskaper med eventuelle avsetninger
  • vedta overordnede styringsdokumenter
  • vedta rammebudsjett for styreperioden, herunder fastsette kontingent etter innstilling fra Sentralstyret
  • vedta endringer i vedtektene
  • vedta endringer i tariffpolitisk program og utdanningspolitisk program
  • behandle saker fremmet av Norsk Lektorlags organer og medlemmer
  • velge Sentralstyre med varamedlemmer, leder og 1. og 2. nestleder velges særskilt
  • velge valgkomité etter innstilling fra Sentralstyret
  • velge revisor

  Saker som ønskes behandlet av Landsmøtet, må være Sentralstyret i hende senest 10 uker før møtet. Saker fra lokallag og medlemmer sendes også fylkesstyre eller studentstyret, som gir sin anbefaling om den videre behandling og innstilling til vedtak. Dette følger saken videre. Sakene fra Sentralstyret sendes ut senest 4 uker før landsmøtet med Sentralstyrets innstilling.

  § 3.2 Sentralstyret

  Sentralstyret er Norsk Lektorlags øverste styrende organ og har det overordnede ansvaret for virksomheten i perioden mellom landsmøtene.

  Sentralstyret skal ha 9 medlemmer, 3 varamedlemmer og 1 studentobservatør. Både første vara og studentobservatør har møte-, tale- og forslagsrett. Dersom 2. nestleder trer ut av sitt verv i styreperioden, konstituerer Sentralstyret en ny 2. nestleder for resten av perioden.

  Styremedlemmer og varamedlemmer velges for landsmøteperioden og tiltrer 1. januar med mindre Landsmøtet vedtar noe annet. Maksimal sammenhengende funksjonstid i Sentralstyret er åtte år. Denne tidsbegrensningen gjelder ikke leder. Maksimal funksjonstid som leder er åtte år, men landsmøtet kan i særskilte situasjoner beslutte å fravike dette.

  Sentralstyret møter når leder eller minst 5 av Sentralstyrets medlemmer finner det nødvendig.

  Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst seks medlemmer er til stede, deriblant leder eller en nestleder. Styrevedtak skal protokollføres og godkjennes. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Ved leders fravær har øverste tilstedeværende nestleder denne dobbeltstemmen.

  Sentralstyres oppgaver:

  • Forberede Landsmøtet.
  • Fremme forslag til valgkomité overfor Landsmøtet. Forslaget skal komme i stand ved å innhente forslag til ett medlem og ett varamedlem fra hvert fylkeslag.
  • Fremme forslag til revisor overfor Landsmøtet.
  • Vedta budsjett innenfor rammer fastsatt av landsmøtet.
  • Behandle og gi midlertidig godkjenning av regnskap og revisjonsberetninger
  • Velge medlemmer til Arbeidsutvalg, Tariffpolitisk utvalg, Fagpolitisk utvalg og andre utvalg og gi disse mandat.
  • Tilsette ansvarlig redaktør og være styre for medlemsbladet.
  • Fastsette lønn/honorar til Norsk Lektorlags leder.
  • Velge/ansette generalsekretær, inngå arbeidsavtale og fastsette instruks for stillingen.
  • Velge ansatte til verv for organisasjonen.
  • Ta stilling til resultatet av tarifforhandlinger, herunder å vedta eventuell uravstemning.

  § 3.3 Arbeidsutvalg

  Arbeidsutvalget (AU) ledes av Norsk Lektorlags leder. Sentralstyret kan delegere saker til AU.  AU fungerer som ledelse mellom sentralstyremøtene ved særskilte behov.

  § 3.4 Tariffpolitisk utvalg

  Tariffpolitisk utvalg (TU) er styrende organ for tariffpolitikk i tråd med overordnede tariffpolitiske vedtak og de til enhver tid gjeldende styringsdokumenter. TU innstiller til Sentralstyret der utvalget ikke har fått delegert fullmakt.

  TU settes sammen for hver landsmøteperiode og består av fem medlemmer og to varamedlemmer som utpekes av Sentralstyret, og der utvalgsleder er medlem av Sentralstyret. TU innkaller Norsk Lektorlags forhandlere til sine møter etter behov.

  Sentralstyret eller TU kan nedsette rådgivende underutvalg for nærmere definerte tariffområder.
   

  § 3.5 Fagpolitisk utvalg

  Fagpolitisk utvalg (FU) er styrende organ for fagpolitikk i tråd med overordnede fagpolitiske vedtak og de til enhver tid gjeldende styringsdokumenter. FU innstiller til Sentralstyret der utvalget ikke har fått delegert fullmakt.

  FU settes sammen for hver landsmøteperiode og består av inntil fem medlemmer og to varamedlemmer som utpekes av Sentralstyret, og der utvalgsleder er medlem av Sentralstyret.
   

  § 3.6 Fagutvalgene

  Fagutvalgene er styrende organer for fagpolitikk i det enkelte skolefag, med utgangspunkt i Norsk Lektorlags styringsdokumenter. Fagutvalgene innstiller til fagpolitisk utvalg og sentralstyret der de ikke har fått delegert fullmakt.

  Fagutvalgene settes sammen for hver landsmøteperiode av sentralstyret.

  § 3.7 Fylkesledermøtet

  Fylkesledermøtet avholdes minst en gang hvert år og er et rådgivende organ for Sentralstyret.

  Fylkesledermøtet behandler saker forberedt av Sentralstyret. Fylkesledermøtet kan også selv ta opp alle typer saker som kan oversendes Sentralstyret til videre behandling.

  Fylkesledermøtet innkalles av Sentralstyret eller når en tredjedel av fylkeslederne krever det.

  § 3.8 Organisasjonsutvalg

  Organisasjonsutvalget (OU) behandler saker som gjelder utvikling av Norsk Lektorlag. OU oppnevnes, settes sammen og gis mandat av Sentralstyret ved behov.

  § 3.9 Valgkomité

  Valgkomitéen skal ha en leder og fire medlemmer som samlet dekker alle landsdelene. Leder velges separat. To varamedlemmer – i prioritert rekkefølge – velges fra de to landsdelene som har flest medlemmer. Varamedlemmene skal ha uttalerett, men ikke stemmerett.

  Valgkomitéen skal utarbeide forslag til medlemmer og varamedlemmer til Sentralstyret. Forslaget skal være sekretariatet i hende senest fem uker før Landsmøtet avholdes. Forslaget skal sendes med den endelige sakslisten til medlemmene. Sentralstyret utarbeider retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

  § 3.10 Lokal organisasjon

  § 3.10.1 Fylkeslag

  Norsk Lektorlag har avdelinger på fylkesnivå (fylkeslag). Fylkeslagene skal arbeide i samsvar med Norsk Lektorlags vedtekter, mål og retningslinjer.

  Fylkeslaget velger delegater til Landsmøtet på årsmøtet eller på et eget medlemsmøte.

  Fylkeslagenes vedtekter skal godkjennes av Sentralstyret.

  § 3.10.2 Lokallag

  Lokallaget består av alle medlemmene på den enkelte arbeidsplass. Flere arbeidsplasser kan gå sammen om å danne lokallag. Lokallagene innretter sin virksomhet etter Norsk Lektorlags vedtekter, mål og retningslinjer. Lokallaget ivaretar medlemmenes interesser på det enkelte arbeidssted.

  § 3.10.3 Studentlag

  Norsk Lektorlags studentlag heter Lektorstudentene. Lektorstudentene velger studentdelegater til Landsmøtet og studentobservatør til Sentralstyret. Studentobservatøren kan ikke samtidig være medlem av annen fagforening. Lektorstudentenes vedtekter skal godkjennes av Sentralstyret.

  Ved landets universiteter og høyskoler kan det opprettes lokale studentlag for studenter som har studentmedlemskap i Norsk Lektorlag. Studentlagene skal arbeide innenfor Norsk Lektorlags vedtekter, mål og retningslinjer.

  § 4 ADMINISTRASJON

  Generalsekretæren er sekretariatets øverste leder og Norsk Lektorlags forretningsfører. Generalsekretæren har overfor Sentralstyret ansvaret for lagets daglige administrasjon og forretningsførsel samt driften av sekretariatet.

  Generalsekretæren ansetter medarbeidere, slutter arbeidsavtaler og utarbeider stillingsinstruks for de ansatte.

  § 5 Medlemsblad

  Norsk Lektorlag utgir et medlemsblad. Ansvarlig redaktør tilsettes av Norsk Lektorlags sentralstyre. Sentralstyret er styre for medlemsbladet.

  Redaktøren har rettigheter og plikter i samsvar med redaktørplakaten og andre etiske retningslinjer som gjelder for norsk presse. Redaktøren er også forpliktet av medlemsbladets formålsparagraf som er fastsatt av sentralstyret.

  § 6 KONTINGENT

  Medlemskontingenten i Norsk Lektorlag skal være et fast beløp pr. år som betales ved direktebetaling.

  Det skal være differensierte satser for studenter, pensjonister, nyutdannede i sitt første yrkesaktive år, medlemmer i inntil 50 % stilling, medlemmer i ulønnet permisjon og medlemmer uten normal arbeidsinntekt. Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent.

  Kontingentens størrelse fastsettes av Landsmøtet.

  Ved konflikter i forbindelse med tariffoppgjør kan Sentralstyret innkreve ekstra kontingent.

  § 7 URAVSTEMNING

  Rådgivende uravstemning skal avholdes når Sentralstyret, Landsmøtet, 2/3 et flertall av fylkeslederne eller minst 1/10 av medlemmene i det aktuelle tariffområdet krever dette skriftlig. Sentralstyret utarbeider retningslinjer for uravstemning.

  § 8 VEDTEKTSENDRINGER

  Endringer av vedtektene vedtas av Landsmøtet.

  Alle forslag til vedtektsendringer må være mottatt av Norsk Lektorlags sekretariat senest 10 uker før Landsmøtet avholdes. Alle forslag til vedtektsendringer skal være sendt landsmøtedelegatene og gjort kjent for medlemmene senest 4 uker før Landsmøtet finner sted, og alle innkomne endringsforslag skal sendes landsmøtedelegatene og fremlegges for Landsmøtet uredigert.

  Vedtektsendringer krever ¾ flertall. Vedtatte endringer blir iverksatt fra og med kommende landsmøteperiode hvis ikke annet vedtas.

  § 9 OPPLØSNING

  Forslag om oppløsning av Norsk Lektorlag kan fremmes for Landsmøtet av Sentralstyret, 2 fylkeslag med ¾ flertall blant medlemmene i hvert av fylkene, eller skriftlig av minst 1/5 av medlemmene.

  Dersom Landsmøtet vedtar oppløsning av Norsk Lektorlag med minst ¾ flertall, skal vedtaket legges fram for medlemmene til uravstemning tidligst etter 6 måneder. Hvis minst ¾ av de avgitte stemmene er for oppløsning, skal saken legges fram for neste landsmøte, hvor gyldig vedtak om oppløsning krever ¾ flertall.

  I fall oppløsning blir vedtatt, skal Landsmøtet avgjøre hvordan Norsk Lektorlags aktiva og passiva fordeles.

  se mer innhold fra kategorien

  Om Norsk Lektorlag

  Flere artikler du kanskje er interessert i

  Om Norsk Lektorlag
  Norsk Lektorlags hovedprioriteringer 2024–2025
  Landsmøtet 2023 vedtok tre hovedprioriteringer for landsmøteperioden 2024-2025.
  Om Norsk Lektorlag
  Lektor direkte
  Informasjon
  Lektorlagets medlem nummer 8000
  Torsdag 20. august 2020 passerte Norsk Lektorlag en ny milepæl. Bergenseren Espen Ingebrigtsen er en av mange som har valgt Lektorlaget.