Etter- og videreutdanning

Alle lærere og lektorer må få rett til etter- og videreutdanning.
AVRedaksjonen
image-2

Etter- og videreutdanning gjør at lærere og lektorer kan gi best mulig undervisning i faget.

Etter loven skal undervisningspersonalet i skolen få nødvendig kompetanseutvikling for å fornye og utvide faglig og pedagogisk kunnskap og være på høyde med utviklingen i skolen og samfunnet.

Norsk Lektorlag mener dagens system ikke fungerer. Vi vil ha et etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet som kan kombineres med jobben som lektor eller lærer.

Norsk Lektorlags sentrale krav er:

  • rett og plikt til årlig faglig relevant etterutdanning
  • rett til relevant (studiepoenggivende) videreutdanning minst hvert femte år.
  • lærere som må undervise i fag der de mangler fordypning i, må få rett til tilbud om nødvendig videreutdanning innen ett år.

Systematisk faglig oppdatering

Norsk Lektorlag mener kompetansereformen for arbeidslivet også må omfatte lektorer og lærere. Krav til systematisk faglig oppdatering er en selvfølge i andre profesjoner og yrker. Slik må det også bli i skolen.

Gode etter- og videreutdanningstilbud vil heve kvaliteten på undervisningen, styrke faglig samarbeid og bidra til å beholde faglige ressurspersoner i skolen. Det er dokumentert at lektorer og lærere med høy faglig kompetanse gir bedre elevprestasjoner og bidrar til sosial mobilitet for elevene.

Den statlige videreutdanningsprogrammet Kompetanse for kvalitet understreker betydningen av «at det finnes muligheter for faglig fordypning og fagfornyelse for lærere som har tilstrekkelig antall studiepoeng». Programmet har stor oversøkning.

Bare 9% av lektorene i Norsk Lektorlag svarer at de har fått videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet. 70% svarer at deres søknad blir nedprioritert av skoleeier (Norsk Lektorlags medlemsundersøkelse nov. 2017, N=1139).

Norsk Lektorlag kjemper for at de med lengst utdanning i skolen får større del av myndighetenes etter- og videreutdanningssatsninger enn i dag.

Faglige karriereveier

En god skole er avhengig av at lektorer og lærere får utvikle seg som undervisere gjennom hele yrkeskarrieren.

Norsk Lektorlag mener det må finnes gode faglige karriereveier i skolen. Det er viktig at arbeidsforholdene og lønnssystemet gjør det mulig å rekruttere og beholde de beste lærerne og lektorene i klasserommet.

Norsk Lektorlag oppfordrer alle lektorer til å søke om nødvendig faglig oppdatering for å synliggjøre behovet

I dag prioriterer skoleeier faglige ressurspersoner i skolen for lavt, mens myndighetene blander seg lite inn i skoleeiernes prioriteringer rundt videreutdanning. Norsk Lektorlag oppfordrer alle lektorer til å søke om nødvendig faglig oppdatering for å synliggjøre behovet. Tillitsvalgte må sette skolens kompetanseplan på dagsorden, og hovedtillitsvalgte må sørge for at kompetanseutviklingsplanene på fylkesnivå er oppdaterte og brukes aktivt.

Norsk Lektorlag vil:

  • utvikle et helhetlig system i skolen med faglige karriereveier som ikke leder ut av klasserommet.
  • ha felles nasjonale rammer for å sikre høye faglige krav til fordypningen i alle lærerspesialistutdanninger.
  • at arbeidsgiveren tilrettelegger for at spesialisten, ved siden av den ordinære undervisningen, får bidra til kompetanseheving sammen med kollegene. 
  • ha flere kombinerte stillinger mellom grunnopplæringen og universitets- og høyskolesektoren.

Forskning om videreutdanning:

Les også