Permisjon

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Permisjon
SVAR:

I både kommunal og statlig sektor har du rett på fri med lønn i inntil 2 timer per arbeidsdag for å amme. Det er barnets behov som er styrende for når du skal kunne ta ut fri for å amme.

Hvis barnet ditt må ammes på et tidspunkt hvor du har undervisning, skal du likevel få ammefri. Dersom det ikke går å omrokere på timeplanen din, skal rektor finne en annen løsning ved å for eksempel hyre vikar.

Rektor kan ikke kreve at du skal ta ammefri midt på dagen fordi det passer best med timeplanen.

Verken avtale eller lov gir noen retningslinjer hvordan det skal løses, og du må forsøke å finne gode løsninger sammen med rektor. Ta opp ammefri med rektor og vis til at det er barnets behov som må veie tyngst.

Hvor lenge

Les mer
Permisjon

SVAR:

En ansatt i 100% permisjon har ikke plikt til å være tilstede på planleggingsdagene.

Det er rektor som bestemmer hvilke planleggingsdager man skal være til stede på. Man kan gjøre individuelle avtaler der man for eksempel overfører tid fra tilstedeværelse på skolen til planleggingsdager, eller får ekstra betalt for å delta på planleggingsdager.

Les mer
Permisjon

Jeg skal ha foreldrepermisjon og har varslet arbeidsgiveren min om at første arbeidsdag etter endt permisjon vil være mandag 22. februar 2021. Rektor har avslått dette og begrunnet det med at det er i vinterferien hvor det er undervisningsfri. Rektor mener jeg må vente til uken etter. Har rektor rett?

SVAR:

Så lenge du tar ut foreldrepermisjonen sammenhengende, er det du selv som bestemmer når permisjonen opphører og du kommer tilbake. Du kan begynne å jobbe igjen når som helst i skoleåret, også i vinterferien som er en av de undervisningsfrie periodene.

Det er bare i juli, når ferien avvikles, at du ikke kan gjeninntre i stillingen.

Les mer
Permisjon
SVAR:

Hvem som skal være kontaktlærer hører normalt til arbeidsgiver sin styringsrett. Samtidig er det ifølge likestillingsloven § 6 forbudt å forskjellsbehandle basert på planlagt foreldrepermisjon. Arbeidsgiver kan ikke fritt frata deg kontaktlæreransvar som du normalt har, utelukkende med begrunnelse at du skal ut i foreldrepermisjon. Det finnes unntakstilfeller der arbeidsgiver lovlig kan frata deg kontaktlæreransvar i forbindelse med permisjon, men dette må begrunnes særskilt etter § 8 i likestillingsloven. Be alltid arbeidsgiver om skriftlig begrunnelse ved mistanke om ulovlig forskjellsbehandling.

Er du i foreldrepermisjon, har du også rett til å komme tilbake i samme stilling med tilsvarende arbeidsoppga

Les mer
Permisjon

SVAR:

Etter ett års lønnet foreldrepermisjon, har hver av foreldrene i tillegg rett til ulønnet permisjon i inntil tolv måneder. Denne permisjonen må tas i umiddelbar sammenheng med den lønnede permisjonen.

Det gis ikke rett til ulønnet permisjon dersom man har hatt delvis permisjon – altså kombinert å jobbe deltid samtidig med permisjonen.

Dersom det likevel er et ønske om ulønnet permisjon, kan det være en mulighet å søke om redusert arbeidstid som følge av vektige velferdsgrunner, som for eksempel at barnet ikke har fått barnehageplass.  

Les mer
Permisjon

SVAR:

Du kan dessverre ikke kreve å få permisjon fra en fast stilling for å ta en annen stilling selv om det er samme arbeidsgiver. Du finner ingen bestemmelser om dette hverken i loven eller i avtaleverket. Det kan hende at du vil finne bestemmelser om dette i personalreglementet, men trolig ikke. Du kan selvsagt likevel søke arbeidsgiver om permisjon, og hvis du vet at det foreligger praksis på å innvilge en slik permisjon, så er det fordelaktig å vise til dette. Poenget er at du ikke har rett til slik permisjon, og at det er arbeidsgiver som har det siste ordet ved uenighet.  

Les mer
Permisjon

SVAR:

Ansatte som trenger fri fordi de skal på tur eller feire en rund dag, må vanligvis ta ut en feriedag eller avspaseringsdag, alternativt ulønnet fri. Lønnet permisjon innvilges vanligvis når det foreligger særskilte velferdsgrunner. Det fremgår ikke av hovedtariffavtalen hva velferdsgrunner kan være, men det er ofte definert i personalreglement. Sykdom eller død i nær familie, eller flytting er ofte ansett for å være en velferdsgrunn.  

Dersom du får lønnet permisjon, kan det være et vilkår at du må ta igjen arbeid, forutsatt det er en oppgave som uansett ligger innenfor ditt ansvarsområde.

Les mer
Sykmelding

SVAR:

Hovedregelen for utbetaling av foreldrepenger er at man har vært i arbeid seks av de ti siste månedene før fødselen. Likestilt med arbeid etter denne regelen, er sykepenger.

Man mister altså ikke rett til foreldrepenger fordi man er sykemeldt under graviditeten. Utover rettighetene man har til foreldrepenger fra folketrygden (NAV), har du etter hovedtariffavtalen på KS-området rett til full lønn under permisjon ved svangerskap og fødsel, så sant du har vært i inntektsgivende arbeid i seks av de ti siste månedene før permisjonen tar til, jf. kapittel 1, § 8. Også etter hovedtariffavtalen vil man regne sykepenger som inntektsgivende arbeid.

Les mer
Permisjon

SVAR: 

Arbeidsmiljøloven gir ingen slik rettighet. Man må se på eventuell tariffavtale, den individuelle arbeidsavtalen og arbeidsgivers praksis. For lærere ansatt i KS-området har man ikke rett til slik permisjon i tariffavtalen, men noen fylkeskommuner har praksis for å gi permisjon.

Hvis fylkeskommunen har en slik praksis, så kan det stå for eksempel i personalreglement eller retningslinjene. I slike tilfeller er fylkeskommunen forpliktet til å behandle like tilfeller likt. 

Les mer

Mest leste artikler