Livsfasetiltak

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Livsfasetiltak
SVAR:

Du må ikke ha 100% stilling for å få livsfasetiltak som redusert arbeidstid for seniorer.

I tariffavtalen for Oslo kommune (Dokument 25) står bestemmelsen for livsfasetiltak i punkt 3.3.7.3 under Særbestemmelser for Utdanningsforbundet. Denne bestemmelsen gjelder også Lektorlagets medlemmer:

«Seniortiltak Lærere over 57, 60 og 65 år har rett til å få en lette i sin undervisning tilsvarende hhv 5,8 %, 12,5 % og 15 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller hhv 57, 60 og 65 år. Den reduserte undervisningstiden nyttes til pedagogisk arbeid og forutsettes å lette den enkelte lærers arbeidssituasjon. Lærere over 60 år disponerer den frigjorte tiden til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på sk

Les mer
Livsfasetiltak

SVAR:

På forskjellige stadier i livet kan man av ulike grunner ha behov for en lettelse i arbeidsbyrden.

Livsfasetiltak i arbeidstidsavtalen SFS 2213 skal gi nyutdannede ekstra tid til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på skolen. Derfor skal de gis reduksjon på 6 % av undervisningen. Det samme gjelder arbeidstakere over 57 år. Arbeidstakere over 60 år skal ha 12,5 % reduksjon.

Les mer
Livsfasetiltak

SVAR:

Det er ikke anledning til å konvertere livsfasetiltak til en sum som utbetales for å kompensere for et tiltak som ikke er benyttet.

Ordningen med livsfasetiltak i arbeidstidsavtalen SFS 2213 skal gi nyutdannede ekstra tid til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på skolen. Din leder kan ikke betale deg i stedet for å gi deg såkalt juniorressurs. Du skal få lettelser i undervisningen i ditt første arbeidsår. Den som har livsfasetiltak, skal dessuten ikke pålegges vikartimer og heller ikke inngå avtale om fast overtid. Man skal ha en reell lettelse i belastningen.

Les mer
Livsfasetiltak
Arbeidstakere har rett til redusert arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten (aml § 10-2). Dette gjelder i utgangspunktet for småbarnsforeldre, arbeidstakere med omsorgsforpliktelser, syke arbeidstakere og arbeidstakere som har fylt 62 år.

Bestemmelsen skal imøtekomme blant annet foreldres ønske om mer tid sammen med små barn, eller avhjelpe problemer med å skaffe barnepass i arbeidstiden. I utgangspunktet må arbeidstaker dokumentere at det er sosiale grunner eller vektige velferdsgrunner for søknaden om redusert arbeidstid. Arbeidstilsynet har lagt til grunn at foreldre med barn under ti år, eller aleneforeldre, uten videre anses å ha behov for å få redusert sin arbeidsti

Les mer
Arbeidsforhold

Kan jeg avvikle en ferieuke før sommeren i forbindelse at jeg skal feire et jubileum på forskudd i stedet for etter sommeren?

Jeg har søkt om å få fremskyndet en ferieuke, men rektor avslår dette med henvisning til KS sin hovedtariffavtale hvor det fremgår at alle fem ferieukene skal avvikles i juli. Hva gjør jeg?

SVAR:

Alle som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til å avvikle den sjette ferieuken (senioruken) samme år. Det betyr at du kan ta ut denne uken i mars selv om du fyller 60 år i september. Det er du som bestemmer når denne uken skal avvikles, men du plikter å varsle rektor minimum 14 dager i forkant.

Les mer
Arbeidsforhold

SVAR:

Når det gjelder avvikling av ferie, har du både en rett og en plikt til å avvikle ferien i løpet av ferieåret. Det at man har mye å gjøre på jobb er ikke grunn nok, da arbeidsgiver plikter å legge til rette for at du kan få den avviklet i løpet av ferieåret. Etter at ferieloven ble endret i 2014, er det ikke lenger anledning til å utbetale ikke-avviklet ferie. Hvis du derfor ikke får avviklet senioruken i år, må du få den overført til neste år. Dette skjer gjennom avtale med arbeidsgiver.

Les mer
Livsfasetiltak

SVAR:

Når det gjelder senioruken, den ekstra ferieuken alle ansatte over 60 år har, bestemmer du selv når denne ferieuken skal avvikles. Du kan ta disse feriedagene ut sammenhengende eller delvis.

Du må passe på å varsle rektor minst 14 dager før ferien skal starte, men du kan gjerne varsle rektor så tidlig som mulig. Om du skal gå av med pensjon i vårhalvåret, har du rett til å avvikle denne ferien i løpet av våren.

Les mer

Mest leste artikler