Ansettelse

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Vikar
SVAR:

Som ansatt i halvårs- eller helårsvikariat i skolen skal du alltid være ansatt for hele skolehalvåret eller skoleåret. Det betyr ansettelse fra 1.8 til 31.12, og fra 1.1 til 31.07.

Dette sikrer at også midlertidig ansatte får del av undervisningsfrie perioder og ferier. I tillegg sikrer det at eventuelle påfølgende midlertidig ansettelser blir sammenhengende. Det har betydning for retten til fast stilling etter treårsregelen.

Les mer om retten til fast stilling her.I KS-området er dette regulert i hovedtariffavtalen punkt 2.5 (side 10).I Oslo kommuner er det regulert i Dok. 25. Del C. punkt 3.1.1.1 (side

Les mer
Ansettelse
SVAR:

Ja, du kan ombestemme deg. Om du er i en situasjon der du angrer deg, bør du så fort som mulig informere arbeidsgiveren du allerede har takket ja til.  

Som arbeidstaker har du alltid mulighet til å si opp jobben din, både før og etter du faktisk har startet. Du kan derfor si opp den nye jobben med en gang, slik at den avtalte oppsigelsestiden begynner å løpe. Siden oppsigelsestiden kan være kortere i forbindelse med prøvetid, vil den i noen tilfeller være utløpt allerede før første avtalte arbeidsdag.  

I tillegg til at du kan si opp jobben med en gang, har du mulighet til å bli enig med den nye arbeids

Les mer
Ansettelse
SVAR

Det stemmer at arbeidsmiljøloven har en såkalt treårsregel. I tillegg kan man kreve fast ansettelse basert på det som kalles Grunnbemanningslæren, og da trenger det ikke ha gått tre år.

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er ansettelse i faste stillinger. Tanken bak grunnbemanningslæren er at en arbeidsgiver ikke skal kunne dekke opp et konstant behov for ansatte gjennom bruk av vikarer. En slik bruk av vikarer er ulovlig, og den som er ansatt i en ulovlig midlertidig stilling, har krav på fast stilling umiddelbart – uansett hvor lenge vikaren har vært ansatt.

For å bruke grunnbemanningslæren må følgende vilkår være oppfylt:Virksomheten har et fast og varig behov for vikariater.Arbeidstakeren som krever fast ans

Les mer
Ansettelse
SVAR:

Ja, enten du er fast eller midlertidig ansatt for å undervise i skolen, har du krav på strukturert veiledning de første to årene du er i jobb etter endt utdanning.

Veilederen din skal fortrinnsvis være en kollega med minst tre års erfaring som lærer, og ikke en i ledelsen, siden man som nyutdannet trygt skal kunne eksponere sin usikkerhet overfor veilederen sin. Veiledningen skal være en planlagt, systematisk og strukturert prosess som tar utgangspunkt i dine behov som nyutdannet.

Det skal settes av tid i planen over arbeidstid på skolen for både deg og den som er veilederen din til å gjennomføre veiledningen. Veiledningen kan med fordel være en kombinasjon av planlagte møter og ad hoc-veiledning styrt av

Les mer
Ansettelse
SVAR:

Alle arbeidstakere, også deltidsansatte, vikarer og tilkallingsvikarer, har etter arbeidsmiljøloven rett til å få en kontrakt så snart som mulig etter at arbeidsforholdet startet, og senest en måned innen arbeidsforholdet begynte.

Arbeidskontrakten skalbeskrive grunntrekkene i arbeidsforholdet. Kontrakten skal blant annet identifisere arbeidsgiver, arbeidstaker, arbeidssted, beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori. Kontrakten skal også stadfeste tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse, forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelsen.

Det er viktig at eventuelle prøvetidsbestemmelser står uttrykkelig. Om det ikke stå

Les mer
Ansettelse
SVAR:

Etter tre eller fire år i midlertidig stilling har du krav på fast ansettelse. Det er hvilket grunnlag du ble midlertidig ansatt på som avgjør om det er tre- eller fireårsregelen som gjelder.

Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes i fast stilling. Det finnes imidlertid noen unntak i arbeidsmiljøloven § 14-9 som tillater midlertidig ansettelse på visse grunnlag. I 2015 kom det inn en ny 3-årsregel som supplement til den gamle 4-årsregelen. Disse reglene går ut på at man etter mer enn 3 eller 4 år som midlertidig ansatt blir å anse som fast ansatt, på visse vilkår.

Hvilken regel som gjelder ditt arbeidsforhold avhenger av på hvilket grunnlag du er midlertidig ansatt. Dette skal fremgå av arbeidskontra

Les mer
Arbeidsforhold

SVAR:

Ja, arbeidsgiver plikter å informere om ledige stillinger, men det er tilstrekkelig at det opplyses om det på intranettet eller på tavla på personalrommet.

Les mer
Lønn

SVAR:

Ja, det går absolutt an å forhandle lønnen når du blir ansatt! Vi anbefaler at når du har fått tilbud om jobb, ber du om et møte hvor dere kan diskutere lønns- og arbeidsvilkår. Du bør forberede deg godt til møtet og ha satt deg inn i lønnsstatistikk og skolens behov.

Det kan hende at arbeidsgiver ikke ønsker å forhandle, men det er fordi det er liten kultur for den type forhandling i skolesektoren. Dersom arbeidsgiver ikke har mer å tilby, er det siste tilbud som gjelder.

Les mer
Ansettelse

SVAR:

Ifølge arbeidsmiljøloven § 15-15 har du krav på en skriftlig attest fra arbeidsgiver så lenge du har overholdt oppsigelsesfristene. Attesten skal som et minimum inneholde navn, fødselsdato, hva arbeidet ditt har bestått i og hvor lenge arbeidsforholdet varte. Når det gjelder opplysninger om arbeidsoppgavene dine, kreves det noe mer enn bare en gjengivelse av tittelen din. Loven setter kun minimumskrav, men på mange arbeidsplasser er det ikke uvanlig å gi en mer utførlig beskrivelse av arbeidsoppgavene og referanser. Loven krever ikke at du må ha bedt om attest innen en viss tid.

Les mer
Ansettelse
SVAR:

Ved opprykk fra førstelektor til førsteamanuensis endres ikke nødvendigvis undervisningsoppgavene automatisk. Ifølge forskrift til universitets- og høgskoleloven § 3-4 (om opprykk til førsteamanuensis) er opprykk personlig, «og får ingen konsekvenser for stillingsinnehaverens arbeidsoppgaver». Forskriften er ganske klar på dette punktet. Det betyr at det ligger innenfor arbeidsgiverens styringsrett å beslutte at du skal ha de samme oppgavene selv om du har fått et opprykk til førsteamanuensis. Begrunnelsen må være saklig, og er ofte begrunnet i behov på utdanningsstedet.   

Det er naturlig at man ved et opprykk til et høyere stillingsnivå får noen nye oppgaver og ansvar, men dette må da tas

Les mer

Mest leste artikler