Ansettelse

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Ansiennitet

SVAR:

All tidligere arbeidserfaring fra du fylte 18 år vil kunne beregnes inn i lønnsansienniteten. Du har selv ansvar for å levere inn tilstrekkelig dokumentasjon slik at arbeidsgiver kan beregne ansienniteten din. En arbeidsattest vil være et eksempel på god nok dokumentasjon.

Du vil få lønn etter ansiennitet fra det tidspunktet du har levert inn dokumentasjonen. Pass derfor på å sende inn dokumentasjonen i god tid før du skal tiltre i jobben.

Les mer
Ansettelse

SVAR:

Det er både lovlig og vanlig at man som nyansatt får en prøvetid. Formålet med prøvetiden er å gi arbeidsgiver mulighet til å vurdere den ansattes tilpasning, dyktighet og pålitelighet. Det er ingen nedre grense for hvor kort prøvetid som kan avtales, men arbeidsmiljøloven setter en grense på maksimum seks måneder.

Dette innebærer at du i prøvetiden har et svakere stillingsvern hvis oppsigelsen er begrunnet i din tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

I prøvetiden får du også en kortere oppsigelsesfrist enn ellers.

Ifølge loven kan det avtales en oppsigelsesfrist på 14 dager som løper fra dato til dato.

Les mer
Ansettelse
SVAR

Det stemmer at arbeidsmiljøloven har en såkalt treårsregel. I tillegg kan man kreve fast ansettelse basert på det som kalles Grunnbemanningslæren, og da trenger det ikke ha gått tre år.

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er ansettelse i faste stillinger. Tanken bak grunnbemanningslæren er at en arbeidsgiver ikke skal kunne dekke opp et konstant behov for ansatte gjennom bruk av vikarer. En slik bruk av vikarer er ulovlig, og den som er ansatt i en ulovlig midlertidig stilling, har krav på fast stilling umiddelbart – uansett hvor lenge vikaren har vært ansatt.

For å bruke grunnbemanningslæren må følgende vilkår være oppfylt:Virksomheten har et fast og varig behov for vikariater.Arbeidstakeren som krever fast ans

Les mer
Arbeidsforhold
SVAR:

For å få fast stilling som undervisningspersonell, må du ha godkjent fagmaster og PPU (praktisk pedagogisk utdannelse), lektorprogram eller annen lærerutdanning.

Oppfyller du kompetansekravene og har vært ansatt sammenhengende hos samme arbeidsgiver i mer enn tre  år, skal du (etter § 14-9 i arbeidsmiljøloven) ansees som fast ansatt.

Treårsregelen gjelder i disse tilfellene:Om du har vært ansatt som vikar eller i en midlertidig stilling på generelt grunnlag.Med begrepet «vikar» forstås at det foreligger en reell vikarsituasjon – altså at du arbeider i stedet for noen som er sykemeldt, på ferie eller i permisjon.Du må ha vært sammenhengende midlertidig ansatt. Tommelfingerregelen er at opphold i ansettelses

Les mer
Vikar
SVAR:

Som ansatt i halvårs- eller helårsvikariat i skolen skal du alltid være ansatt for hele skolehalvåret eller skoleåret. Det betyr ansettelse fra 1.8 til 31.12, og fra 1.1 til 31.07.

Dette sikrer at også midlertidig ansatte får del av undervisningsfrie perioder og ferier. I tillegg sikrer det at eventuelle påfølgende midlertidig ansettelser blir sammenhengende. Det har betydning for retten til fast stilling etter treårsregelen.

Les mer om retten til fast stilling her.I KS-området er dette regulert i hovedtariffavtalen punkt 2.5 (side 10).I Oslo kommuner er det regulert i Dok. 25. Del C. punkt 3.1.1.1 (side

Les mer
Ansettelse
SVAR:

Ja, du kan ombestemme deg. Om du er i en situasjon der du angrer deg, bør du så fort som mulig informere arbeidsgiveren du allerede har takket ja til.  

Som arbeidstaker har du alltid mulighet til å si opp jobben din, både før og etter du faktisk har startet. Du kan derfor si opp den nye jobben med en gang, slik at den avtalte oppsigelsestiden begynner å løpe.  

I tillegg til at du kan si opp jobben med en gang, har du mulighet til å bli enig med den nye arbeidsgiveren om at avtalen skal annulleres. Dette kan være en god praktisk løsning, da arbeidsgiveren gjerne vil væ

Les mer
Ansettelse
SVAR:

Alle arbeidstakere, også deltidsansatte, vikarer og tilkallingsvikarer, har etter arbeidsmiljøloven rett til å få en kontrakt så snart som mulig etter at arbeidsforholdet startet, og senest en måned innen arbeidsforholdet begynte. For midlertidig ansatte skal kontrakten foreligge umiddelbart ved korte engasjementer.

Arbeidskontrakten skalbeskrive grunntrekkene i arbeidsforholdet. Kontrakten skal blant annet identifisere arbeidsgiver, arbeidstaker, arbeidssted, beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori. Kontrakten skal også stadfeste tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse, forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettel

Les mer
Lønn

SVAR:

Ja, det går absolutt an å forhandle lønnen når du blir ansatt! Vi anbefaler at når du har fått tilbud om jobb, ber du om et møte hvor dere kan diskutere lønns- og arbeidsvilkår. Du bør forberede deg godt til møtet og ha satt deg inn i lønnsstatistikk og skolens behov.

Det kan hende at arbeidsgiver ikke ønsker å forhandle, men det er fordi det er liten kultur for den type forhandling i skolesektoren. Dersom arbeidsgiver ikke har mer å tilby, er det siste tilbud som gjelder.

Les mer
Ansettelse
SVAR:

Ja, enten du er fast eller midlertidig ansatt for å undervise i skolen, har du krav på strukturert veiledning de første to årene du er i jobb etter endt utdanning.

Veilederen din skal fortrinnsvis være en kollega med minst tre års erfaring som lærer, og ikke en i ledelsen, siden man som nyutdannet trygt skal kunne eksponere sin usikkerhet overfor veilederen sin. Veiledningen skal være en planlagt, systematisk og strukturert prosess som tar utgangspunkt i dine behov som nyutdannet.

Det skal settes av tid i planen over arbeidstid på skolen for både deg og den som er veilederen din til å gjennomføre veiledningen. Veiledningen kan med fordel være en kombinasjon av planlagte møter og ad hoc-veiledning styrt av

Les mer
Arbeidsforhold

SVAR:

Ja, arbeidsgiver plikter å informere om ledige stillinger, men det er tilstrekkelig at det opplyses om det på intranettet eller på tavla på personalrommet.

Les mer

Mest leste artikler