Arbeidstid

Hvilke regler gjelder for blant annet tilstedeværelse, overtid eller arbeidsplan? Her finner du også spørsmål om ferie.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Arbeidstid
Hvordan skal lærere få betalt for foreldremøter som legges på kveldstid utenfor rammen av kravet til tilstedeværelse?

SVAR:

Et foreldremøte på kveldstid kan være omdisponering av arbeidstid. Overtid: Skal kveldsmøte regnes som overtid, må de ytre rammene for arbeidstid på skolen den dagen være 9 timer eller mer. Da skal du betales ordinær timelønn pluss 50 prosent. Delt dagsverk: Hvis det er en lengre pause mellom ordinær arbeidstid på skolen og tidspunktet foreldremøtet starter, kan det utløse tillegg for delt dagsverk. Kompensasjonen for delt dagsverk er én timelønn. Husk at dersom foreldremøtet varer etter klokken 17.00, har du rett til kveldstillegg på minst 28 kroner per t

Les mer
Arbeidstid
Hvor mye er et fag «verdt», altså hvor mange prosent av min stilling som lektor, adjunkt eller lærer har de forskjellige fagene?  

SVAR:

Dette bestemmes i det som heter fagets årsramme. Tidligere ble dette kalt leseplikt. Årsrammene er tariffestet og viser hvor mange timer du skal undervise per år i et fag i en 100 prosents stilling. KS: Årsrammene i for lærere i KS-området (alle fylker og kommuner unntatt Oslo) finner du i arbeidstidsavtalen SFS 2213 (lenke)Oslo: Årsrammene i Oslo kommune finnes i Dokument 25 side 73 og 74 (lenke til pdf)Hvor mange faktiske årstimer elevene skal ha i hvert fag er fastsatt i forskrift. Se oversikt hos Utdanningsdirektoratet her: Fag- og timefordeling (lenke til Utdann

Les mer
Arbeidstid
SVAR: 

Dette gjelder i KS

Det første yrkesåret skal du ha full lønn istedet for feriepenger hvis feriepengene gir deg lavere utbetaling.

Dette er avtalt i egne regler for undervisningspersonalet i KS-området (alle fylker og kommuner unntatt Oslo), og er regulert i hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 7.3: Undervisningspersonalet utbetales full lønn i ferietiden første yrkesår forutsatt at samlet opptjente feriepenger vil gi lavere utbetaling enn full lønn. Med første yrkesår menes 1. gangs tiltredelse i skoleverket etter fullført faglig og pedagogisk utdanning, og forutsatt at vedkommende er ansatt for minst ett år. Bestemmelsen omfatter også tilsatte på vilkår iht opplæringsloven § 10-6a.Det kreves

Les mer
Overtid og merarbeid
SVAR:

Dette er ikke greit. Tillitsvalgte ved hver enkelt skole bør ta dette opp og avklare med arbeidsgiver hva som forventes, og hvem som vil betale for den ekstra tiden. 

Dere må synliggjøre for ledelsen hva merarbeidet innebærer for den enkelte lærer. For å dokumentere omfang av merarbeidet bør dere ha en dialog med lokal arbeidsgiver om: 

1)  hvilke arbeidsoppgaver som ikke skal utføres fremover basert på at den totale arbeidsbelastningen er for stor, og langt større enn vanlig

2) hvordan den nåværende situasjonen med mye merarbeid ikke er i samsvar med arbeidstidsavtalen

3) hvilke endringer som kan gjøres i den lokale arbeidstidsavtalen, eller arbeidsplanen til den enkelte  basert på det me

Les mer
Arbeidstid

Jeg har vært sykmeldt i en lengre periode, fra skoleårets start og frem til dagen før skolens høstferie. Har jeg rett på å avspasere i høstferieuken?

SVAR:

Ja, du har likevel rett til fri i høstferien.

Dette er teknisk sett ikke avspasering, men undervisningsfrie dager. Begrepet avspasering brukes når et bestemt antall timer byttes inn i fri. Undervisningsfri periode betyr at læreren selv disponerer tiden og ikke kan pålegges å være på skolen med mindre det på forhånd er lagt til oppgaver i perioden som krever at du er til stede på skolen.  

Les mer
Livsfasetiltak
SVAR:

Du må ikke ha 100% stilling for å få livsfasetiltak som redusert arbeidstid for seniorer.

I tariffavtalen for Oslo kommune (Dokument 25) står bestemmelsen for livsfasetiltak i punkt 3.3.7.3 under Særbestemmelser for Utdanningsforbundet. Denne bestemmelsen gjelder også Lektorlagets medlemmer:

«Seniortiltak Lærere over 57, 60 og 65 år har rett til å få en lette i sin undervisning tilsvarende hhv 5,8 %, 12,5 % og 15 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller hhv 57, 60 og 65 år. Den reduserte undervisningstiden nyttes til pedagogisk arbeid og forutsettes å lette den enkelte lærers arbeidssituasjon. Lærere over 60 år disponerer den frigjorte tiden til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på sk

Les mer
Permisjon

SVAR:

En ansatt i 100% permisjon har ikke plikt til å være tilstede på planleggingsdagene.

Det er rektor som bestemmer hvilke planleggingsdager man skal være til stede på. Man kan gjøre individuelle avtaler der man for eksempel overfører tid fra tilstedeværelse på skolen til planleggingsdager, eller får ekstra betalt for å delta på planleggingsdager.

Les mer
Livsfasetiltak

SVAR:

På forskjellige stadier i livet kan man av ulike grunner ha behov for en lettelse i arbeidsbyrden.

Livsfasetiltak i arbeidstidsavtalen SFS 2213 skal gi nyutdannede ekstra tid til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på skolen. Derfor skal de gis reduksjon på 6 % av undervisningen. Det samme gjelder arbeidstakere over 57 år. Arbeidstakere over 60 år skal ha 12,5 % reduksjon.

Les mer
Arbeidstid
SVAR:

Nei, det kan arbeidsgiver ikke gjøre. En slik bruk av tidsressurspotten var vanlig frem til 2014, men skal ikke skje i dag.

Arbeidstidsavtalen SFS2213 er tydelig på at tidsressurspotten er tid, og ikke penger.

Disse tidsressursene skal derfor fordeles i forkant av skoleårets start, etter drøftinger på lokalt nivå. På den måten får de ansatte med byrdefull undervisningssituasjon en lettelse i arbeidsbyrden gjennom hele skoleåret.

I avtalen som gjelder fra 1. august 2022, se punkt 7.2(b):

«b) TidsressurspottRessurs til lærere og skoleledere med en byrdefull undervisningssituasjon fastsettes til 2/2⅔ * årsrammetimer per elev ved den enkelte grunnskole/enhet i voksenopplæringen.

Fordeling av ressursen drøftes på

Les mer
Heltid og deltid
SVAR:

For å få utbetalt dagpenger, må du hver 14. dag sende inn meldekort. Dette gjøres fortrinnsvis digitalt. Her skal du oppgi hvor mye du har arbeidet i perioden. Det vanlige er å oppgi alle timene du har arbeidet hver dag. En time arbeid føres som en time på meldekortet. For mer informasjon se nettsiden til NAV.  Noen lærere fører bare opp antall undervisningstimer og får dermed feil sum utbetalt. Det riktige er at du skal føre opp alle timer du får lønn for.  

NAV forklarer dette ved å gi følgende konkrete eksempler for lærere:  Er du lærer som tilkalles ved behov: Før opp den tiden du blir lønnet for (undervisningstiden og tid til for- og etterarb

Les mer

Mest leste artikler