Arbeidstid

Hvilke regler gjelder for blant annet tilstedeværelse, overtid eller arbeidsplan? Her finner du også spørsmål om ferie.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Arbeidstid
SVAR:

Nei, det kan arbeidsgiver ikke gjøre. En slik bruk av tidsressurspotten var vanlig frem til 2014, men skal ikke skje i dag.

Arbeidstidsavtalen SFS2213 er tydelig på at tidsressurspotten er tid, og ikke penger.

Disse tidsressursene skal derfor fordeles i forkant av skoleårets start, etter drøftinger på lokalt nivå. På den måten får de ansatte med byrdefull undervisningssituasjon en lettelse i arbeidsbyrden gjennom hele skoleåret.

Se punkt 7.2 b) i avtalen som gjelder frem til 31. juli 2022:

«b) Tidsressurspott

Ressurs til lærere og skoleledere med en byrdefull undervisningssituasjon fastsettes til 2/2⅔* årsrammetimer per elev ved den enkelte grunnskole/enhet i voksenopplæringen.

Fordeling av ressursen drøftes p

Les mer
Heltid og deltid
SVAR:

For å få utbetalt dagpenger, må du hver 14. dag sende inn meldekort. Dette gjøres fortrinnsvis digitalt. Her skal du oppgi hvor mye du har arbeidet i perioden. Det vanlige er å oppgi alle timene du har arbeidet hver dag. En time arbeid føres som en time på meldekortet. For mer informasjon se nettsiden til NAV.  Noen lærere fører bare opp antall undervisningstimer og får dermed feil sum utbetalt. Det riktige er at du skal føre opp alle timer du får lønn for.  

NAV forklarer dette ved å gi følgende konkrete eksempler for lærere:  Er du lærer som tilkalles ved behov: Før opp den tiden du blir lønnet for (undervisningstiden og tid til for- og etterarb

Les mer
Arbeidstid
SVAR:

Arbeidstidsavtalen SFS 2213 sier: «Lærerne spiser og har nødvendig pausetid innenfor arbeidstiden på skolen.» Dette er den eneste konkrete bestemmelsen vi har for undervisningspersonale.

Bestemmelsen innebærer at det blir den enkeltes timeplan som avgjør når man får tid til spising og nødvendige pauser. Det er ingen regulering av når og hvor lang en lunsjpause skal være.

I forbindelse med forhandling om arbeidstid på den enkelte skole kan tillitsvalgt ta opp organisering av pausetid med skoleledelsen. Da kan man vise til at bestemmelsene om pause/hviletider i arbeidsmiljøloven sier at det skal være reell tid til hvile fra arbeidet og at pausen ikke stykkes for mye opp. Man kan også vise til at arbeidsgiver

Les mer
Arbeidstid

SVAR:

Dette avhenger av om du kan gi den nødvendige oppfølgingen innenfor vanlig arbeidstid. Dersom det ikke er nok tid innenfor din fastsatte arbeidsplan til å følge opp disse elevene, må du tydeliggjøre hvor mye mer tid du trenger for å gjøre det og få en dialog med nærmeste leder om hvordan dette skal løses.

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Å undervise på to steder innebærer mer forarbeid enn vanlig undervisning på ett fysisk sted. I noen tilfeller settes det inn to-lærer-system.

I de tilfellene hvor faglærer må instruere/veilede den andre læreren, må det settes av tid eller kompensasjon for veiledningsarbeidet. Dette må diskuteres og avtales lokalt av tillitsvalgte og arbeidsgiver.

Alternativt må du selv ta dette opp med din nærmeste leder.   

Les mer
Heltid og deltid
SVAR:

Dette er ikke greit. Tillitsvalgte ved hver enkelt skole bør ta dette opp og avklare med arbeidsgiver hva som forventes, og hvem som vil betale for den ekstra tiden. 

Det vil være nyttig for dere å synliggjøre for ledelsen det merarbeidet digital undervisning innebærer for den enkelte lærer. Arbeidstidsavtalen er fremforhandlet basert på klasseromssituasjonen.

For å dokumentere omfang av merarbeidet som digital undervisning innebærer, må dere ha en dialog med lokal arbeidsgiver om: 

1)  hvilke arbeidsoppgaver som ikke skal utføres fremover basert på at den totale arbeidsbelastningen er for stor, og langt større enn vanlig

2) hvordan den nåværende situasjonen med mye merarbeid ikke er i samsvar

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Lektorlaget anbefaler medlemmer som jobber for mye, å notere den ekstra tiden man jobber og avtale med nærmeste leder – helst i forkant – hvordan ekstraarbeid håndteres: både hvilke arbeidsoppgaver som utgår, om ekstraarbeidet pålegges, og i så fall hvordan det kompenseres.

Den enkelte må notere hva den ekstra tiden går til og kreve betalt for det. Alternativt må du sende beskjed til din leder når du ikke klarer å gjennomføre vanlige arbeidsoppgaver innenfor tidsfristen.

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Ja, det kan du. Snakk med din leder om hvor tilgjengelig de forventer du skal være på digitale flater. Henvendelser utenom den ytre rammen for arbeidstid er strengt tatt overtid, og må avtales

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Nei, det stemmer ikke. Å besvare elevhenvendelser i stort omfang på kveldstid og i helgene er ikke regnet inn i lærernes normale årsverk.

Diskuter på skolen/i avdelingen din når dere skal besvare henvendelser (for eksempel i skoletiden). Dere kan eventuelt avtale et visst antall timer som brukes på slike henvendelser. Henvendelser utenom den ytre rammen for arbeidstid, er overtid.

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Ja, du kan pålegges å ha tettere oppfølging av elever, men dette er en arbeidsoppgave som i realiteten er en ekstraoppgave. Du må diskutere med din nærmeste leder om andre arbeidsoppgaver skal utgå, og eventuelt hvilke. Alternativt kan du avtale å registrere denne ekstra tiden og få den kompensert ekstra.

Les mer

Mest leste artikler