Heltid og deltid

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Heltid og deltid
SVAR:

For å få utbetalt dagpenger, må du hver 14. dag sende inn meldekort. Dette gjøres fortrinnsvis digitalt. Her skal du oppgi hvor mye du har arbeidet i perioden. Det vanlige er å oppgi alle timene du har arbeidet hver dag. En time arbeid føres som en time på meldekortet. For mer informasjon se nettsiden til NAV.  Noen lærere fører bare opp antall undervisningstimer og får dermed feil sum utbetalt. Det riktige er at du skal føre opp alle timer du får lønn for.  

NAV forklarer dette ved å gi følgende konkrete eksempler for lærere:  Er du lærer som tilkalles ved behov: Før opp den tiden du blir lønnet for (undervisningstiden og tid til for- og etterarb

Les mer
Heltid og deltid
SVAR:

Dette er ikke greit. Tillitsvalgte ved hver enkelt skole bør ta dette opp og avklare med arbeidsgiver hva som forventes, og hvem som vil betale for den ekstra tiden. 

Det vil være nyttig for dere å synliggjøre for ledelsen det merarbeidet digital undervisning innebærer for den enkelte lærer. Arbeidstidsavtalen er fremforhandlet basert på klasseromssituasjonen.

For å dokumentere omfang av merarbeidet som digital undervisning innebærer, må dere ha en dialog med lokal arbeidsgiver om: 

1)  hvilke arbeidsoppgaver som ikke skal utføres fremover basert på at den totale arbeidsbelastningen er for stor, og langt større enn vanlig

2) hvordan den nåværende situasjonen med mye merarbeid ikke er i samsvar

Les mer
Fortrinnsrett

SVAR:

Fortrinnsretten for deltidsansatte gjelder når det har oppstått en ledig stilling, enten hel eller deltidsstilling, på skolen eller i kommunen/fylkeskommunen.

Man kan ikke bruke fortrinnsretten når det er snakk om fordeling av enkelttimer som har oppstått ved at en annen har fravær over kortere tid, enten akutt (for eksempel ved sykdom) eller planlagt (for eksempel innvilget permisjon for å ta etterutdanning). Det er ikke slik at man kan bruke fortrinnsretten til å få slike enkelttimer. Rektor har en styringsrett til å fordele timer, forutsatt at det kan saklig begrunnes

Les mer
Arbeidsforhold

SVAR:

Ja, arbeidsgiver plikter å informere om ledige stillinger, men det er tilstrekkelig at det opplyses om det på intranettet eller på tavla på personalrommet.

Les mer
Heltid og deltid
SVAR:

Det er arbeidsmiljøloven § 10-2 (4) som regulerer retten til å få redusert arbeidstid. Et grunnlag for å få rett til å redusere arbeidstiden, er at man av «vektige velferdsgrunner har behov for det». Arbeidstakere med små barn som i en periode ønsker mer tid til samvær, er et kjernetilfelle av en slik vektig velferdsgrunn, og du har dermed rett til å få redusert din arbeidstid.

Det er et unntak fra retten til å få redusert arbeidstid, dersom det vil medføre en «vesentlig ulempe» for virksomheten. Dette er et vilkår med høy terskel, og enhver liten ulempe vil ikke være nok til å nekte noen redusert arbeidstid. Du har dermed i utgangspunktet retten på din side. Dersom du er villig til å samarbeide for å fin

Les mer
Permisjon

SVAR:

Deltidsansatte har plikt til å være til stede på planleggingsdagene forholdsmessig etter stillingsstørrelsen. En lærer i 50 % stilling skal være til stede halvparten av lokalt avtalt arbeidstid på skolen, og halvparten av planleggingsdagene.

Det er rektor som bestemmer hvilke planleggingsdager man skal være til stede på. Man kan gjøre individuelle avtaler der man for eksempel overfører tid fra tilstedeværelse på skolen til planleggingsdager eller får ekstra betalt for å delta på planleggingsdager.

Les mer

Mest leste artikler