Overtid og merarbeid

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Overtid og merarbeid

SVAR:

Å undervise på to steder innebærer mer forarbeid enn vanlig undervisning på ett fysisk sted. I noen tilfeller settes det inn to-lærer-system.

I de tilfellene hvor faglærer må instruere/veilede den andre læreren, må det settes av tid eller kompensasjon for veiledningsarbeidet. Dette må diskuteres og avtales lokalt av tillitsvalgte og arbeidsgiver.

Alternativt må du selv ta dette opp med din nærmeste leder.   

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Lektorlaget anbefaler medlemmer som jobber for mye, å notere den ekstra tiden man jobber og avtale med nærmeste leder – helst i forkant – hvordan ekstraarbeid håndteres: både hvilke arbeidsoppgaver som utgår, om ekstraarbeidet pålegges, og i så fall hvordan det kompenseres.

Den enkelte må notere hva den ekstra tiden går til og kreve betalt for det. Alternativt må du sende beskjed til din leder når du ikke klarer å gjennomføre vanlige arbeidsoppgaver innenfor tidsfristen.

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Ja, det kan du. Snakk med din leder om hvor tilgjengelig de forventer du skal være på digitale flater. Henvendelser utenom den ytre rammen for arbeidstid er strengt tatt overtid, og må avtales

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Nei, det stemmer ikke. Å besvare elevhenvendelser i stort omfang på kveldstid og i helgene er ikke regnet inn i lærernes normale årsverk.

Diskuter på skolen/i avdelingen din når dere skal besvare henvendelser (for eksempel i skoletiden). Dere kan eventuelt avtale et visst antall timer som brukes på slike henvendelser. Henvendelser utenom den ytre rammen for arbeidstid, er overtid.

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Ja, du kan pålegges å ha tettere oppfølging av elever, men dette er en arbeidsoppgave som i realiteten er en ekstraoppgave. Du må diskutere med din nærmeste leder om andre arbeidsoppgaver skal utgå, og eventuelt hvilke. Alternativt kan du avtale å registrere denne ekstra tiden og få den kompensert ekstra.

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Å ha undervisning både fysisk og digitalt samtidig krever mer planlegging, og mer tid til for- og etterarbeid. Å undervise på to flater er dobbeltarbeid, og må kompenseres for dette. I noen fag (for eksempel fysikk) er samtidig hybridundervisning nesten umulig.

Hvordan undervisning på to flater skal håndteres, må diskuteres og avtales av tillitsvalgte og arbeidsgiver lokalt. Alternativt må du som ansatt ta dette opp med din nærmeste overordnede selv.

Les mer
Overtid og merarbeid
SVAR:

Det finnes ikke et eget skjema for kompensasjon for merarbeid ved gult eller rødt nivå. Dette må du som ansatt ha en dialog om med din nærmeste leder.

Det er inngått en sentralt avtale med KS som de lokale parter kan velge å bruke dersom det er behov for ekstra arbeidskraft i månedene framover. Avtalen gjelder ut april 2022:Avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien«Tilfreds med koronaavtale» (nettsak)Det sentrale ved alle overtidskrav er å synliggjøre ekstra tidsbruk, for eksempel ved ekstra kontakter/henvendelser fra elever/foresatte, opplegg som må endres/revideres på grunn av overgang fra gult til rødt (og motsatt), ekstraarbeid ved hybridundervisning ekstraarbeid for

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Det kan være utfordrende å kombinere administrative lederoppgaver med undervisning, og ofte må for- og etterarbeid knyttet til undervisning skje hjemme på kveldstid. Ledere, deriblant avdelingsledere, som har undervisningsplikt, skal legge undervisningen inn i sin ordinære arbeidstid – det vil si i en 37,5 timers arbeidsuke over 45 uker. Det betyr at det skal være plass til for- og etterarbeidet i den ordinære arbeidstiden, og at man ikke kan skrive overtidstimer for arbeid som gjøres hjemme.

Les mer
Lønn og pensjon

Jeg får fast overtidsbetalt i beskjeftigelsen min. Nå er jeg sykmeldt. Har jeg krav på å få overtidsbetalingen regnet med i beregningsgrunnlaget for sykepenger?

SVAR:

Hovedregelen er at overtidsbetaling ikke gir rett til sykepenger, hverken etter folketrygdloven eller etter hovedtariffavtalen. Men det er gjort unntak for overtid som lovlig er gitt som en fast ordning. Ifølge folketrygdloven inngår lønn for overtid i sykepengegrunnlaget hvis overtiden er pålagt og inngår i arbeidsavtalen.

Les mer

Mest leste artikler