Ferie

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Arbeidstid
SVAR: 

Dette gjelder i KS

Det første yrkesåret skal du ha full lønn istedet for feriepenger hvis feriepengene gir deg lavere utbetaling.

Dette er avtalt i egne regler for undervisningspersonalet i KS-området (alle fylker og kommuner unntatt Oslo), og er regulert i hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 7.3: Undervisningspersonalet utbetales full lønn i ferietiden første yrkesår forutsatt at samlet opptjente feriepenger vil gi lavere utbetaling enn full lønn. Med første yrkesår menes 1. gangs tiltredelse i skoleverket etter fullført faglig og pedagogisk utdanning, og forutsatt at vedkommende er ansatt for minst ett år. Bestemmelsen omfatter også tilsatte på vilkår iht opplæringsloven § 10-6a.Det kreves

Les mer
Arbeidstid
Jeg er gravid og skal snart ut i fødsels- og foreldrepermisjon. Mister jeg retten til avspasering jeg har opptjent i løpet av skoleåret så langt, hvis avspaseringsukene ligger i min permisjonstid?

SVAR:

Ja, hvis du med avspasering mener perioder med undervisningsfri i elevenes ferie, har du ikke rett til utsatt foreldrepermisjon.

Periodene lærere har undervisningsfri i elevenes vinterferie, høstferie, og juleferie kalles ofte for avspasering, for å understreke at dette ikke er ferie. Det er likevel ikke avspasering i juridisk forstand, der heter det «undervisningsfri periode».

Perioder med undervisningsfri utsetter ikke foreldrepermisjon slik den lovbestemte ferien gjør. Du kan heller ikke kreve gjeninntreden f

Les mer
Ferie
Jeg er over 60 år, og vil kombinere pensjon og arbeid som lektor i 40% stilling.  Er det riktig at antall feriedager reduseres tilsvarende slik at jeg istedet for fem ekstra feriedager i full stilling, nå kan ta ut to ekstra feriedager på dager hvor jeg normalt skulle ha jobbet?  

Jeg lurer også på reglene for ferie som overføres fra året før. Fordi jeg var sykmeldt mesteparten av fjoråret fikk jeg ikke avviklet ekstra ferie da, og får overført 4 feriedager til i år. Reduseres disse overførte dagene også tilsvarende min stillingsprosent, eller kan jeg ta dem ut som enkle feriedager på dager som jeg normalt vil ha undervisning? 

SVAR:

Alle arbeidstakere har uansett stillingsstørrelse krav på samme a

Les mer
Arbeidstid
SVAR: 

Undervisningspersonale (lektorer, adjunkter og lærere) avvikler hele ferien de har krav på etter ferielov og tariffavtale i juli måned. Lærere har like stor arbeidsbyrde som andre stillinger, men må utføre arbeidet komprimert utenom elevenes ferier.

Skolens juleferie, høstferie og vinterferie er formelt sett likevel ikke feriedager, men såkalt undervisningsfri, eller det mange kaller for avspasering. Sykdom disse dagene gir derfor ikke rett på erstatning av fridager etter ferielovens bestemmelser.

Men hvis du har hatt ferie til overs som du på forhånd har avtalt med arbeidsgiver at du skal avvikle i en periode med undervisningsfri, for eksempel i julen, kan du likevel ha rett til å få disse feriedag

Les mer
Arbeidstid
SVAR: 

Ferieloven skal ivareta arbeidstageres behov for årlig ferie. Etter § 9 har du rett til å få utsatt den lovbestemte ferien hvis du selv har vært helt arbeidsufør. Den lovbestemte ferien består av 4 uker og 1 dag. Det er bare egen sykdom som gir rett til utsatt ferie, ikke sykdom hos barn eller andre familiemedlemmer.

Arbeidsuførheten (sykdommen) må dokumenteres med legeerklæring. MERK: For undervisningspersonale (lektorer, adjunkter og lærere), gjelder disse reglene hovedferien, som avvikles om sommeren. Er du som lærer syk i tid som er definert som undervisningsfri (ofte kalt avspasering), kan du ikke få igjen disse dagene. Les mer om dette her.

Undervisningspersonale som faller innunder KS sitt tar

Les mer
Ferie
SVAR: 

Hvis sykdom eller foreldrepermisjon har forhindret deg fra å avvikle ferien kan du kreve å få det overført til neste år.

Etter ferielovens § 7 kan det inngås skriftlig avtale om overføring av inntil 12 virkedager ferie til neste ferieår. For den delen av ferien som blir overført, utbetales feriepengene først når ferien avvikles. 

Ferielovens §9 regulerer også særlige tilfeller der du kan få utsatt eller overført ferie: SYKDOM SVAR

Les mer
Arbeidstid
SVAR: 

Når du må ta ut ferien din, reguleres både av ferieloven og i tariffavtale.

Etter Ferieloven skal arbeidsgiver som hovedregel gi tre uker hovedferie mellom 1. juni og 30. september. (Oppgis som 18 virkedager fordi ferieloven også regner lørdag som virkedag.) Restferien på 7 virkedager skal kunne tas ut samlet innenfor ferieåret. Arbeidstaker har dermed rett og plikt til å avvikle hele ferien innen året er omme, med mindre den unntaksvis kan overføres til neste ferieår. Ferielovens hovedregel om avvikling av ferie kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale.

For undervisningspersonell (lektorer, adjunkter og lærere) er avvikling av ferie lagt til juli på grunn av skoleårets organisering.Lærere i

Les mer
Arbeidstid
SVAR: 

Hvor lang ferie du har, reguleres både av ferieloven, tariffavtalen din og hvor gammel du er.Ferieloven gir deg rett til 4 uker og en dags ferie i løpet av kalenderåret. I ferieloven oppgis dette som «25 virkedager», fordi ferieloven regner lørdag som virkedag.Ansatte i offentlig sektor har rett til samlet ferie på 5 uker, fordi man i tillegg til lovbestemt ferie gjennom tarifforhandlinger har avtalt rett til fem ekstra virkedager ferie. Arbeidstagere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, får etter ferieloven (§ 1) en ekstra uke ferie. Når kan ferien tas ut? Undervisningspersonell i skolen har avtalt at hovedferien må tas ut i elevenes sommerferie. Les mer her om når du som lektor, adjunkt ell

Les mer

Mest leste artikler