Lønn

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Lønn
SVAR:

Hvis du er student og er vikar, er det vanlig at du blir plassert i stillingskoden 7960 Lærer uten godkjent utdanning og får lønn som fagarbeider. Fra 1.9.2020 (se side 18) tilsvarer dette en årslønn på 352.200 kroner, uten tillegg for eventuell ansiennitet. Dette gjelder i KS-området, det vil si alle kommuner unntatt Oslo.

Studenter plasseres i denne stillingskoden fordi man som regel ikke har fullført faglig eller pedagogisk utdanning.

Det kan være aktuelt med en annen stillingskode dersom du har fullført annen utdanning tidligere. Du bør sende inn alt av attester og dokumentasjon for utdanning for at arbeidsgiveren skal kunne vurdere stillingskoden din.

I KS-området (alle offentlige grunnskoler og videreg

Les mer
Lønn
Timelønn for vikartimer beregnes etter en formel for KS-området og en for Oslo kommune. Disse formlene gjelder både fast ansatte og midlertidige ansatte på en skole som tar en tilleggstime, og andre som kommer helt utenfra skolen og tar et par timer en bestemt uke.KS-områdetI kommuner og fylker utenom Oslo (KS-området) beregnes timelønn for vikartimer etter denne formelen (informasjon om Oslo står lenger ned i svaret):

Årslønn x 1400 x 100 / (Årsramme x 1687,5 x 112) = timelønn

Dette følger av hovedtariffavtalen § 12.4.

Årsramme er antall timer man skal undervise i et fag for at det skal utgjøre en 100 % stilling, og oversikten finner du i arbeidstidsavtalen (lenke).

Om du for eksempel arbeider på en videregående

Les mer
Lønn

SVAR:

Det spørs helt du jobber på en privat skole som er tariffbundet eller ikke. En rekke private institusjoner følger tariffavtalene til Virke, Spekter eller Abelia.

I tilfeller hvor arbeidsgiver ikke er tariffbunden, blir lønn i større grad et forhandlingstema ved oppstart av ansettelsesforholdet, men friskoleloven sier at man skal ha lønns- og arbeidsforhold tilsvarende offentlig skole.

Les mer
Lønn

SVAR:

Nei, ikke med mindre det er inngått en skriftlig avtale om dette. Mange arbeidskontrakter har egne bestemmelse om lønnstrekk. Ved feilbetaling over tid er det vanlig å avtale tilbakebetaling i mindre rater.

Hvis det ikke er inngått en avtale om lønnstrekk, er arbeidsgiver ansvarlig for feilutbetalingen forutsatt at arbeidstaker er i god tro. Ifølge den alminnelige lojalitetsplikten skal du sjekke om du har fått riktig lønn.

Les mer
Lønn

SVAR:

Nei, du skal ha samme lønn i alle timene du underviser. Når du blir ansatt i en undervisningsstilling, har arbeidsgiveren vurdert at du har kompetanse til å undervise, og du blir satt inn i den stillingskategorien som kompetansen din tilsier at du skal ha.

Når du først er ansatt og innplassert i stillingskode, er det denne lønnen du skal ha i hele stillingen. Selv om arbeidsgiveren velger å sette deg til å undervise i fag du ikke har formell kompetanse til å undervise i, er det ikke mulig å lønne deg forskjellig ut fra hvilket fag du underviser i.

Les mer
Forhandlinger

SVAR:

Norsk Lektorlag er opptatt av at alle våre medlemmer blir forhandlet for. Derfor er det viktig at vi får beskjed om at du ønsker hjelp i god tid før forhandlingene starter, slik at vi kan finne en løsning for alenemedlemmer.

I de fleste tilfeller er det en forhandlingssammenslutning fra Akademikerne i kommunen som kan forhandle for deg. Ta kontakt med kommunen for å få kontaktinformasjon til dem. Dersom det ikke er noen, kan vi finne en løsning der enten en tillitsvalgt fra fylket eller fra en nabokommune kan forhandle for deg. Dersom ingen av disse alternativene er aktuelle, kan vi forhandle for deg fra sentralt hold.

Les mer
Lønn

SVAR:

Arbeidsgiver har ikke hjemmel i lov for å trekke i lønn for slike formål. Det er derfor nødvendig å avtale dette med den enkelte. Hvis det ikke foreligger noen form for avtale med den enkelte for å gjøre slike trekk, er det ikke lov for arbeidsgiver å trekke i lønn for å fylle opp en gavekasse.

Les mer
Lønn
SVAR:

Brutto månedslønn er årslønn delt på 12. Men praksis er at du får utbetalt denne månedslønnen i 11 måneder, og så får du utbetalt feriepenger i den 12. måneden (juli).

Hver måned avsettes 12 % av brutto månedslønn, og det er summen av disse avsetningene som utgjør feriepengene. Dermed blir i realiteten din totale årslønn litt høyere enn den du kan lese av tariffavtalen. 

Eksempel: Årslønn: 450 000 : 12 =37 500Feriepengeavsetning: 4 500Lønn i 11 måneder: 37 500 x 11 = 412 500Feriepenger:4 500 x 11 = 49 500Totalt:462

Les mer
Lønn

SVAR:

Norsk Lektorlags tillitsvalgte på din skole vil følge deg opp og skaffe den informasjonen som trengs til kravene som kan stilles i lønnsforhandlingene. Er du det eneste medlemmet på din arbeidsplass/skole, anbefaler vi deg å ta kontakt med Norsk Lektorlag sentralt, slik at vi kan avklare hvordan og av hvem du skal få forhandlingsbistand. 

Les mer
Forhandlinger

SVAR:

Det vet vi ikke. Det er de sentrale partene som bestemmer i tariffoppgjørene om det skal settes av penger til lokale forhandlinger eller ikke. Lenge var det en rytme på cirka annet hvert år, men den rytmen er ikke like regelmessig lenger.

Les mer

Mest leste artikler