Lønn

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Ansiennitet

SVAR:

All tidligere arbeidserfaring fra du fylte 18 år vil kunne beregnes inn i lønnsansienniteten. Du har selv ansvar for å levere inn tilstrekkelig dokumentasjon slik at arbeidsgiver kan beregne ansienniteten din. En arbeidsattest vil være et eksempel på god nok dokumentasjon.

Du vil få lønn etter ansiennitet fra det tidspunktet du har levert inn dokumentasjonen. Pass derfor på å sende inn dokumentasjonen i god tid før du skal tiltre i jobben.

Les mer
Student og ny lektor

SVAR:

Ifølge hovedtariffavtalen i KS (alle fylker og kommuner unntatt Oslo) har du rett på lektorlønn selv om du ikke har fullført PPU. Merk deg at du vil likevel få stillingskoden 7960 Undervisningsstilling uten godkjent utdanning.

Når du har fullført og bestått PPU, vil du få stillingskoden 7965 Lektor eller 7966 Lektor med tillegg avhengig av om du har 300 eller 360 studiepoeng.

Oslo kommune har en egen hovedtariffavtale, men har ikke samme reguleringen av de ulike stillingskodene som KS har. Vi erfarer at Oslo-skolen likevel i praksis følger de samme reglene som KS.

Les mer
Lønn
SVAR:

Hvis du er student og er vikar, er det vanlig at du blir plassert i stillingskoden 7960 Lærer uten godkjent utdanning og får lønn som fagarbeider. Fra 01.05.2023 (se side 18) tilsvarer dette en årslønn på 415.300 kroner uten tillegg for eventuell ansiennitet. Dette gjelder i KS-området, det vil si alle kommuner unntatt Oslo.

Studenter plasseres i denne stillingskoden fordi man som regel ikke har fullført faglig eller pedagogisk utdanning.

Det kan være aktuelt med en annen stillingskode dersom du har fullført annen utdanning tidligere. Du bør sende inn alt av attester og dokumentasjon for utdanning for at arbeidsgiveren skal kunne vurdere stillingskoden din.

I KS-området (alle offentlige grunnskoler og v

Les mer
Lønn
SVAR:

Det overskytende beløpet må tilbakebetales. Det stilles imidlertid krav til hvordan arbeidsgiver skal gå frem ved innkrevingen av beløpet.

Arbeidsgiver kan ikke trekke det overskytende beløpet direkte fra din lønn uten at det på forhånd er fastsatt i en skriftlig avtale, eller uten at det inngås avtale om tilbakebetaling. Dersom dere ikke inngår en slik avtale, må arbeidsgiver følge de allmenne krav som gjelder ved inndriving av pengekrav med krav om søksmål.

Trekk i lønn i dette tilfelle skal begrenses til den del av kravet som overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand (jfr. aml § 14-15, nr. 4).

Dere kan avtale om trekket skal gjennomføres stykkvis eller sam

Les mer
Lønn
Timelønn for vikartimer beregnes etter en formel for KS-området og en for Oslo kommune. Disse formlene gjelder både fast ansatte og midlertidige ansatte på en skole som tar en tilleggstime, og andre som kommer helt utenfra skolen og tar et par timer en bestemt uke.KS-områdetI kommuner og fylker utenom Oslo (KS-området) beregnes timelønn for vikartimer etter denne formelen (informasjon om Oslo står lenger ned i svaret):

Årslønn x 1400 x 100 / (Årsramme x 1687,5 x 112) = timelønn

Dette følger av hovedtariffavtalen § 12.4.

Årsramme er antall timer man skal undervise i et fag for at det skal utgjøre en 100 % stilling, og oversikten finner du i arbeidstidsavtalen (lenke).

Om du for eksempel arbeider på en videregående

Les mer
Arbeidstid
SVAR: 

Dette gjelder i KS

Det første yrkesåret skal du ha full lønn istedet for feriepenger hvis feriepengene gir deg lavere utbetaling.

Dette er avtalt i egne regler for undervisningspersonalet i KS-området (alle fylker og kommuner unntatt Oslo), og er regulert i hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 7.3: Undervisningspersonalet utbetales full lønn i ferietiden første yrkesår forutsatt at samlet opptjente feriepenger vil gi lavere utbetaling enn full lønn. Med første yrkesår menes 1. gangs tiltredelse i skoleverket etter fullført faglig og pedagogisk utdanning, og forutsatt at vedkommende er ansatt for minst ett år. Bestemmelsen omfatter også tilsatte på vilkår iht opplæringsloven § 10-6a.Det kreves

Les mer
Lønn

SVAR:

Ja, det går absolutt an å forhandle lønnen når du blir ansatt! Vi anbefaler at når du har fått tilbud om jobb, ber du om et møte hvor dere kan diskutere lønns- og arbeidsvilkår. Du bør forberede deg godt til møtet og ha satt deg inn i lønnsstatistikk og skolens behov.

Det kan hende at arbeidsgiver ikke ønsker å forhandle, men det er fordi det er liten kultur for den type forhandling i skolesektoren. Dersom arbeidsgiver ikke har mer å tilby, er det siste tilbud som gjelder.

Les mer
Lønn

SVAR:

Det spørs helt du jobber på en privat skole som er tariffbundet eller ikke. En rekke private institusjoner følger tariffavtalene til Virke, Spekter eller Abelia.

I tilfeller hvor arbeidsgiver ikke er tariffbunden, blir lønn i større grad et forhandlingstema ved oppstart av ansettelsesforholdet, men friskoleloven sier at man skal ha lønns- og arbeidsforhold tilsvarende offentlig skole.

Les mer
Lønn

SVAR:

Nei, du skal ha samme lønn i alle timene du underviser. Når du blir ansatt i en undervisningsstilling, har arbeidsgiveren vurdert at du har kompetanse til å undervise, og du blir satt inn i den stillingskategorien som kompetansen din tilsier at du skal ha.

Når du først er ansatt og innplassert i stillingskode, er det denne lønnen du skal ha i hele stillingen. Selv om arbeidsgiveren velger å sette deg til å undervise i fag du ikke har formell kompetanse til å undervise i, er det ikke mulig å lønne deg forskjellig ut fra hvilket fag du underviser i.

Les mer
Forhandlinger

SVAR:

Norsk Lektorlag er opptatt av at alle våre medlemmer blir forhandlet for. Derfor er det viktig at vi får beskjed om at du ønsker hjelp i god tid før forhandlingene starter, slik at vi kan finne en løsning for alenemedlemmer.

I de fleste tilfeller er det en forhandlingssammenslutning fra Akademikerne i kommunen som kan forhandle for deg. Ta kontakt med kommunen for å få kontaktinformasjon til dem. Dersom det ikke er noen, kan vi finne en løsning der enten en tillitsvalgt fra fylket eller fra en nabokommune kan forhandle for deg. Dersom ingen av disse alternativene er aktuelle, kan vi forhandle for deg fra sentralt hold.

Les mer

Mest leste artikler