Tillitsvalgtarbeid

Svar på spørsmål om tillitsvalgtarbeid finner du her.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Streik

SVAR:

Det kan ikke rektor gjøre under mekling. Så lenge meklingen pågår, gjelder fortsatt hovedavtalen med dens rettigheter og plikter for deg som tillitsvalgt. Dette betyr at du som tillitsvalgt skal delta i partsammensatte utvalg, også medbestemmelsesmøter o.l. 

Det er forskjell på brudd i forhandlinger og brudd i mekling. Hvis meklingen ender i brudd og det blir streik, skal tillitsvalgte kutte all vanlig kontakt med sin lokale arbeidsgiver og kun være i kontakt om saker som direkte angår streiken. Da skal ikke du som tillitsvalgt delta i partssammensatte utvalg. Når streiken er over, skal du være tillitsvalgt «som normalt» igjen.

Les mer
Lønn og pensjon

SVAR:

Ja, tillitsvalgt fra en annen fagforening i Akademikerne kan forhandle for deg.

Norsk Lektorlag er med i hovedorganisasjonen Akademikerne og samarbeider med andre fagforeninger i samme hovedorganisasjon.

Hvis du er eneste medlem i Norsk Lektorlag på din arbeidsplass, kan tillitsvalgte fra andre fagforeninger som er i Akademikerne, samme hovedorganisasjonen som Norsk Lektorlag, forhandle for deg.

Kontakt Norsk Lektorlag på telefon 24 15 50 00 eller e-post post@norsklektorlag.no om du ønsker mer informasjon.

Les mer
Tillitsvalgtarbeid
SVAR:  

Som tillitsvalgt for Norsk Lektorlag skal du representere våre medlemmer overfor arbeidsgiver og på vegne av disse forhandle den enkeltes lønnskrav. Denne fullmakten til å forhandle innebærer konkret en fullmakt til å prioritere, fremme og forhandle kravene. Detaljerte opplysninger om den enkeltes lønn og arbeidsforhold skal selvsagt behandles fortrolig av deg som tillitsvalgt.

Dette gjelder altså lokale lønnsforhandlinger.

Taushetsplikt om dokumentasjon fra arbeidsgiver:Som tillitsvalgt har du rett til nødvendig dokumentasjon for å kunne gjennomføre forhandlingene. Eksempler på nødvendig dokumentasjon kan være oversikt over lønnsmassen, oversikt over ansattes lønnsinnplassering, personalpolitis

Les mer
Tillitsvalgtarbeid
SVAR:

Norsk Lektorlag arrangerer grunnkurs for nye tillitsvalgte, se Lektorlagets kalender for oversikt. Du får som tillitsvalgt epost med informasjon om kurs og påmelding.

Hvis du ikke får vært på grunnkurset, kan du ringe rådgiverne i Norsk Lektorlag om du har spørsmål. Du finner mye informasjon på våre nettsider og du kan også bruke hovedtillitsvalgt som ressursperson.

Viktige dokumenter du må kjenne til, er hovedavtalen, som blant annet regulerer tillitsvalgtes rettigheter og plikter. I Oslo kommune heter hovedavtalen Dokument 24. Hovedtariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte og er også nyttig for deg å kjenne til. I Oslo kommune heter denne Dokument 25.

Arbeidstidsavtalen, SFS 2213 r

Les mer
Tillitsvalgtarbeid

SVAR:

Det å være tillitsvalgt betyr ikke at man alltid må ta medlemmenes parti. Dersom du mener at medlemmets handlinger strider imot regler og at rektor har rett, bør du realitetsorientere medlemmet.

Du skal selvsagt være støttende og lyttende overfor medlemmet, men du bør også gi råd om at vedkommende bør innse at rektor har rett og gi uttrykk for det. Dersom saken er veldig vanskelig, kan du ringe Norsk Lektorlags sekretariat og vi vil gi deg konkrete råd i saken. (Telefon: 24 15 50 00, telefontid kl.09 til 15.)

Les mer
Tillitsvalgtarbeid

SVAR:

Det er riktig at det ikke er mulig å ha hovedtillitsvalgt i kommunen dersom dere kun har en plasstillitsvalgt.

Veilederen til hovedavtalen slår imidlertid fast at dersom en organisasjon ikke har hovedtillitsvalgt, skal ikke det være til hinder for medbestemmelse, og at en tillitsvalgt dermed kan utføre hovedtillitsvalgtes oppgave. Du har altså rett til medbestemmelse i disse sakene.

Les mer
Streik
SVAR:

Ta kontakt med din leder og avtal hvordan situasjonen skal løses. Som utgangspunkt skal medlemmer som ikke er i streik, jobbe som normalt.

Hvis du må være hjemme med barn på grunn av streik og ikke kan undervise, må løsningene finnes lokalt. Dette fordi spørsmålet ikke er direkte regulert i lov eller tariffavtale.

Du kan søke arbeidsgiver om velferdspermisjon med lønn etter Hovedtariffavtalen § 14 i KS og Personalreglementet kap. 10 Sykdom og permisjoner 10.3.4 i Oslo kommune. Alternativt kan man be om ulønnet permisjon, ta ut feriedager eller avvikle avspasering.

Se også spørsmål som handler om tillitsvalgt og streikesituasjonen (len

Les mer
Tillitsvalgt og streik

SVAR:

Nei, en slik løsning er ikke akseptabel. Norsk Lektorlag er tydelig på at det vil være streikebryteri og i strid med reglene for når digital undervisning er tillatt.

Fysisk undervisning på skolen er hovedregelen.

Ta umiddelbart kontakt med sekretariatet i Norsk Lektorlag dersom din skole legger opp til digital undervisning under en streik.

Les mer
Tillitsvalgtarbeid

SVAR:

Medbestemmelsesutvalg (MBU) i skolene skal ha seks medlemmer, hvorav to skal være fra det pedagogiske personalet. Det er bare organisasjoner som representerer over 20 prosent av undervisningspersonalet ved den enkelte skole som kan velges inn i medbestemmelsesutvalgene.

Dersom Norsk Lektorlag organiserer mer enn 20 prosent av undervisningspersonalet ved din skole, kan du som tillitsvalgt be om å få en av plassene for pedagogisk personale i MBU.

Les mer
Streik

SVAR:

Når du er tatt ut i streik, er du ikke dekket av arbeidsgivers vanlige yrkesskadeforsikring. Du er derimot dekket av en egen streikeforsikring gjennom Norsk Lektorlag.

Den gir tilsvarende rettigheter som din vanlige yrkesskadeforsikring, slik at du er dekket på vanlig måte dersom det skulle skje noe i løpet av streiken. 

Våre medlemmer som ikke er tatt ut i streik, er dekket av arbeidsgivers yrkesskadeforsikring på vanlig måte.

Les mer

Mest leste artikler