Arbeidsmiljø

Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven, og hva kan du forvente som arbeidstager?

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Utstyr på jobben
SVAR:

Om du har en ren privat mobiltelefon som du bruker i jobbsammenheng, kan ikke arbeidsgiver kreve at du fjerner for eksempel Tiktok eller Telegram-appen. Men: Om du har tilgang til arbeidsgivers IT-tjenester (som for eksempel Teams) eller plattformer som Visma InSchool på din private mobiltelefon, kan arbeidsgiver kreve at du fjerner dette om du ikke fjerner de «problematiske» appene.  

Det er vanlig at undervisningspersonell bruker sin private mobiltelefon til skolens IT-tjenester. Løsningen er etter vårt syn at arbeidsgiver gir de ansatte tjenestemobil som er fullt ut betalt av arbeidsgiver. Dette vil da være arbeidsgivers eiendom, og de kan da med full rett kreve at spesifikke apper ikke lastes

Les mer
Varsling
En arbeidstaker som har varslet i samsvar med loven, er beskyttet mot gjengjeldelse. Gjengjeldelse skal forstås vidt og gjelder «enhver ugunstig behandling som kan sees som en følge av og en reaksjon på varsling».

Trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial eksludering eller annen utilbørlig opptreden er nevnt som eksempler i loven. Av mer formelle arbeidsrettslige reaksjoner er advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering, degradering, suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff nevnt som eksempler.

Hvis en varsler mener at han/hun er blitt utsatt for en ulovlig gjengjeldelse, må vedkommende legge frem opplysninger som gir grunn til å tro at han/hun er blitt utsatt for en gjengjelde

Les mer
Arbeidsmiljø
Ifølge arbeidsmiljøloven vil kritikkverdige forhold være forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Loven gir eksempler på hva som kan være kritikkverdige forhold. Dette er forhold som kan innebære fare for liv og helse, fare for klima eller miljø, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsmisbruk, uforsvarlig arbeidsmiljø eller brudd på personvernet.

Listen over eksempler er ikke uttømmende, og andre forhold kan også falle inn under kritikkverdige forhold.

En fellesnevner er at forholdene som hovedregel må ha en viss allmenn interesse. 

Dersom det du vil varsle om bare gjelder ditt eget a

Les mer
Varsling
Som hovedregel skal du først varsle internt i virksomheten til nærmeste leder. Hvis det er vanskelig å varsle til nærmeste leder, for eksempel fordi det kritikkverdige forholdet gjelder vedkommende, kan du varsle til en annen representant for arbeidsgiver. Det kan være en på ledernivået over din nærmeste leder.

Hvis arbeidsgiver har rutiner for varsling, noe de fleste arbeidsgivere er pliktige til å ha, vil du kunne varsle i samsvar med rutinene. Du kan dessuten alltid varsle via verneombud, tillitsvalgt eller advokat.

Dersom det du vil varsle om bare gjelder ditt eget arbeidsforhold, regnes ikke dette som en varsling i arbeidsmiljølovens forstand. Dette vil være en melding i en personalsak.

Hvis du allerede har

Les mer
Utstyr på jobben

SVAR:

Du må som en hovedregel følge instrukser om hvordan arbeidet skal gjennomføres som en del av arbeidsforholdet ditt.

Hvis du har alternative forslag til tekniske løsninger for å undervise i ditt fag, ta det opp med din arbeidsgiver for å få aksept for forslaget. Løsningen bør være minst like god som den du er bedt om å bruke. Hvis arbeidsgiver ikke aksepterer ditt forslag, er vårt råd å gjennomføre undervisningen slik arbeidsgiver anbefaler.

Les mer
Korona
SVAR:

Både lyd (når lærer eller elever snakker i klasserommet) og bilde (det at lærerens eller elevens ansikt vises på en skjerm) er en personopplysning. Skal det installeres kamera for direkteoverføring i klasserommet, må alle som direkte eller indirekte kan gjenkjennes via stemme eller ansikt gi et fritt og informert samtykke til filmingen før filmingen gjennomføres.

Personvernombudene i den enkelte kommune/ fylkeskommune må involveres aktivt i vurderingen av hva som vil være lovlig bruk av digitale overføringer fra en klasseromsituasjon. Dette gjelder ved direktesendte overføringer i sanntid. For opptak gjelder langt strengere krav.

Selv om man kan tenke at bare læreren blir filmet i en undervisningssituasjon,

Les mer
Trygg arbeidsplass
SVAR:

Det er ikke straffbart å ta opp samtaler man selv deltar i, men det vil vanligvis betraktes som illojalt i et arbeidsforhold å ikke informere om at lydopptak gjøres.

Datatilsynet uttaler på sine nettsider at man på arbeidsplassen i utgangspunktet må be om samtykke og informere før man tar lydopptak. De skriver videre at skjult lydopptak vil stride mot lojalitetsplikten mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og vil kunne få konsekvenser for arbeidsforholdet.

Lydopptak gjort av en arbeidstaker for å ivareta sine interesser omfattes ikke av personopplysningsloven. Som grunnlag for sin tolkning legger Datatilsynet til grunn at arbeidstaker er å anse som den svake part, og at hvis lydopptak er gjort av læreren for

Les mer
Trygg arbeidsplass
SVAR:

Når rektor får inn klage fra elev på lærer, og mener at det er grunnlag for å gå videre med saken for å eventuelt gi læreren en reaksjon eller for å sette i gang tiltak, plikter rektor å følge prinsippet om forsvarlig saksbehandling. Innholdet i klagen skal undersøkes med mindre det er helt opplagt at klagene mangler grunnlag.

Hva som må til for at en sak kan sies å være undersøkt godt nok, må vurderes konkret fra sak til sak, men samtaler med elev og lærer må være et minimum. Kontradiksjonsprinsippet innebærer at læreren har en rett til å få innsyn i elevklagen og i øvrige saksdokumenter som referat fra samtalen mellom den som klager og den som tar mot klagen (ofte rektor eller en annen ansatt på skolen)

Les mer
Utstyr på jobben

SVAR:

Arbeidsgiver har ikke anledning til å pålegge arbeidstakere å bruke sin private telefon i arbeidet. Om arbeidsgiver anser bruk av mobil som nødvendig for arbeidet til lærerne, må det stilles telefon til disposisjon for arbeidstaker. Eventuelt kan mobilbruken kompenseres.

Dersom det er slik at arbeidstaker må bruke sin private mobiltelefon i forbindelse med jobb, bør rammene rundt dette og en eventuell kompensasjon for personalet avtales med arbeidsgiver. Ta saken opp med din tillitsvalgte.  

Les mer
Varsling
Alle virksomheter som har flere enn fem ansatte plikter å ha varslingsrutiner. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med ansatte og deres tillitsvalgte, rutinene kan ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle. Rutinene skal være skriftlige og skal minst inneholde følgende: Oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold Fremgangsmåte for varsling Fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling Varslingsrutinene skal være lett tilgjengelig for alle ansatte i virksomheten. 

Se også Hva gjør jeg hvis jeg vil varsle?

Se også Må jeg varsle på en bestemt m

Les mer

Mest leste artikler