Trygg arbeidsplass

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Trygg arbeidsplass
SVAR:

Det er ikke straffbart å ta opp samtaler man selv deltar i, men det vil vanligvis betraktes som illojalt i et arbeidsforhold å ikke informere om at lydopptak gjøres.

Datatilsynet uttaler på sine nettsider at man på arbeidsplassen i utgangspunktet må be om samtykke og informere før man tar lydopptak. De skriver videre at skjult lydopptak vil stride mot lojalitetsplikten mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og vil kunne få konsekvenser for arbeidsforholdet.

Lydopptak gjort av en arbeidstaker for å ivareta sine interesser omfattes ikke av personopplysningsloven. Som grunnlag for sin tolkning legger Datatilsynet til grunn at arbeidstaker er å anse som den svake part, og at hvis lydopptak er gjort av læreren for

Les mer
Trygg arbeidsplass
SVAR:

Når rektor får inn klage fra elev på lærer, og mener at det er grunnlag for å gå videre med saken for å eventuelt gi læreren en reaksjon eller for å sette i gang tiltak, plikter rektor å følge prinsippet om forsvarlig saksbehandling. Innholdet i klagen skal undersøkes med mindre det er helt opplagt at klagene mangler grunnlag.

Hva som må til for at en sak kan sies å være undersøkt godt nok, må vurderes konkret fra sak til sak, men samtaler med elev og lærer må være et minimum. Kontradiksjonsprinsippet innebærer at læreren har en rett til å få innsyn i elevklagen og i øvrige saksdokumenter som referat fra samtalen mellom den som klager og den som tar mot klagen (ofte rektor eller en annen ansatt på skolen)

Les mer
Trygg arbeidsplass
Jeg opplever en av elevene mine som truende og aggressiv overfor meg når han er skuffet over en karakter eller er uenig i noe jeg bestemmer i klasserommet. Dette gjør meg utrygg i undervisningssituasjonen i denne klassen, selv om det ikke er kommet til fysisk angrep. Hva gjør jeg? 

SVAR:

Du bør be om å bli innkalt til en samtale med din nærmeste leder for å legge frem at du føler deg utrygg på jobben og hvorfor. Forbered eksempler på hva eleven har gjort og sagt. Arbeidsmiljølovens krav til psykososialt arbeidsmiljø slår fast at arbeidstager så langt det er mulig skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre, så dette må din skoleledelse ta på alvor og gjøre noe med.&

Les mer

Mest leste artikler