Trygg arbeidsplass

Er det lov med skjult lydopptak på møte med skoleledelsen?

JUNI, 2020

SVAR:

Det er ikke straffbart å ta opp samtaler man selv deltar i, men det vil vanligvis betraktes som illojalt i et arbeidsforhold å ikke informere om at lydopptak gjøres.

Datatilsynet uttaler på sine nettsider at man på arbeidsplassen i utgangspunktet må be om samtykke og informere før man tar lydopptak. De skriver videre at skjult lydopptak vil stride mot lojalitetsplikten mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og vil kunne få konsekvenser for arbeidsforholdet.

Lydopptak gjort av en arbeidstaker for å ivareta sine interesser omfattes ikke av personopplysningsloven. Som grunnlag for sin tolkning legger Datatilsynet til grunn at arbeidstaker er å anse som den svake part, og at hvis lydopptak er gjort av læreren for å ivareta sine rettigheter i arbeidsforholdet sitt, vil tilfellet inngå i det som heter «personlige aktiviteter». Situasjoner som kan anses som rent personlige er for eksempel gjentatte tilfeller av trakassering, mobbing eller trusler.

Det må understrekes at selv om selve lydopptaket ikke er et brudd på personopplysningsloven, vil det kunne bli ulovlig hvis det blir brukt til et annet formål enn å ivareta egne rettigheter. Dersom det for eksempel legges ut på sosiale medier eller på skolens intranett, vil det ikke lenger ha det opprinnelige formålet og vil da være et brudd på personvernet til skolelederen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss