Varsling

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Varsling
En arbeidstaker som har varslet i samsvar med loven, er beskyttet mot gjengjeldelse. Gjengjeldelse skal forstås vidt og gjelder «enhver ugunstig behandling som kan sees som en følge av og en reaksjon på varsling».

Trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial eksludering eller annen utilbørlig opptreden er nevnt som eksempler i loven. Av mer formelle arbeidsrettslige reaksjoner er advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering, degradering, suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff nevnt som eksempler.

Hvis en varsler mener at han/hun er blitt utsatt for en ulovlig gjengjeldelse, må vedkommende legge frem opplysninger som gir grunn til å tro at han/hun er blitt utsatt for en gjengjelde

Les mer
Arbeidsmiljø
Ifølge arbeidsmiljøloven vil kritikkverdige forhold være forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Loven gir eksempler på hva som kan være kritikkverdige forhold. Dette er forhold som kan innebære fare for liv og helse, fare for klima eller miljø, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsmisbruk, uforsvarlig arbeidsmiljø eller brudd på personvernet.

Listen over eksempler er ikke uttømmende, og andre forhold kan også falle inn under kritikkverdige forhold.

En fellesnevner er at forholdene som hovedregel må ha en viss allmenn interesse. 

Dersom det du vil varsle om bare gjelder ditt eget a

Les mer
Varsling
Som hovedregel skal du først varsle internt i virksomheten til nærmeste leder. Hvis det er vanskelig å varsle til nærmeste leder, for eksempel fordi det kritikkverdige forholdet gjelder vedkommende, kan du varsle til en annen representant for arbeidsgiver. Det kan være en på ledernivået over din nærmeste leder.

Hvis arbeidsgiver har rutiner for varsling, noe de fleste arbeidsgivere er pliktige til å ha, vil du kunne varsle i samsvar med rutinene. Du kan dessuten alltid varsle via verneombud, tillitsvalgt eller advokat.

Dersom det du vil varsle om bare gjelder ditt eget arbeidsforhold, regnes ikke dette som en varsling i arbeidsmiljølovens forstand. Dette vil være en melding i en personalsak.

Hvis du allerede har

Les mer
Varsling
Alle virksomheter som har flere enn fem ansatte plikter å ha varslingsrutiner. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med ansatte og deres tillitsvalgte, rutinene kan ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle. Rutinene skal være skriftlige og skal minst inneholde følgende: Oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold Fremgangsmåte for varsling Fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling Varslingsrutinene skal være lett tilgjengelig for alle ansatte i virksomheten. 

Se også Hva gjør jeg hvis jeg vil varsle?

Se også Må jeg varsle på en bestemt m

Les mer
Varsling
Loven stiller ikke noe formkrav til et varsel. Man kan varsle muntlig eller skriftlig per e-post, tekstmelding, digitale løsninger et cetera.

Man kan også  varsle anonymt. Dette er noe vi som hovedregel ikke anbefaler, da det kan være vanskelig for arbeidsgiver å følge opp et anonymt varsel på en hensiktsmessig måte. Vi mener at arbeidsgiver uansett bør håndtere varslene på en konfidensiell måte.

Inneholder varselet opplysninger som er taushetsbelagte etter forvaltningsloven, er en statlig eller kommunal arbeidsgiver bundet opp av dette. 

Se også Hva gjør jeg hvis jeg vil varsle?

Se også Hva er varslingsruti

Les mer
Arbeidsmiljø

Ifølge Arbeidsmiljøloven § 2-3 har man en varslingsplikt hvis man oppdager at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen. 

Les mer
Varsling

SVAR:

Kritikk av forhold som ikke er ulovlige eller uetiske, er ikke ansett for å være varsling. Det samme gjelder kritikk som er basert på faglig uenighet eller forhold man mener er kritikkverdige ut ifra eget politiske ståsted eller personlige etiske overbevisning.

Misnøye om eget arbeidsforhold eller misnøye rundt hvordan en arbeidsgiver bruker styringsretten sin, faller heller ikke innunder varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 

Les mer
Varsling

SVAR:

 Arbeidsmiljøloven angir kun når arbeidstaker har rett til å varsle, men allment forstås varsling slik at det er å si ifra om eller rapportere om forhold som man er blitt gjort kjent med og som man mener er ulovlig eller kritikkverdig. 

Les mer

Mest leste artikler