image-5
Lektorbloggen

Vurderingskompetanse i skolefagene viktigst

Norske lærere er godt i gang med vurdering for læring, men det gjenstår et betydelig arbeid med å oversette innholdet i satsingen til fagenes egenart. Det skriver forskerne Gunnar Engvik og Lise Vikan Sandvik i en kronikk på forskning.no
AVRedaksjonen
15. februar, 2013
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Arbeidet som er gjort for å fremme bedre vurderingspraksis i norsk skolekultur, synes primært å ha hatt et allmennpedagogisk preg, og har dreid seg om betydningen av tydelige mål og kriterier i arbeidet med vurdering. Arbeidet med mål og kriterier kan fort bli instrumentelt og for lite faglig fundert.

Dette er noen av konklusjonene NTNU-forskerne trekker fram fra Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS), et fireårig prosjekt ved NTNUs Program for lærerutdanning og SINTEF Teknologi og samfunn. Kartleggingen har bestått av spørreundersøkelser, en gjennomgang av lokale læreplaner for fagene i studien, samt intervjuer med skoleeiere, skoleledere og lærere.

 – Disse konklusjonene stemmer i stor grad overens med våre erfaringer med vurderingsarbeidet i skolen. Det allmennpedagogiske må dempes ned, og fagenes egenart og faglige vurderingskriterier må løftes fram. Mye av etterutdanningen i vurdering har så langt hatt en generell innfallsvinkel til vurdering, og har bidratt til en byråkratisk og fremmedgjørende tilnærming til vurdering, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen.

Fagspesifikk etterutdanning i vurdering
Norsk Lektorlag mener at etterutdanning i vurdering bør være fagspesifikk, og bygge på at lærerne kan faget sitt. 

  – Lærere som har svak kompetanse i faget, må først få etterutdanning i selve faget, deretter etterutdanning i vurdering i faget. Det nytter ikke å hoppe over kravene til kompetanse i fag og tro at generell utdanning i prinsipper for vurdering vil bidra til annet enn mer formalisme i skolen, sier Paulsen.

Engvik og Sandvik skriver bl.a. at det er tydelig i analysen at fagkompetanse er en viktig faktor i lærerens vurderingskompetanse. Lærere med høy fagkompetanse er mer opptatt av at egne erfaringer som lærer er viktige for egen utvikling, mens lærere med lavere fagutdanning løfter fram etter- og videreutdanning som sentrale elementer i utviklingen av egen vurderingskompetanse.

Prioriter faglig utviklingsarbeid
Engvik og Sandvik gir også klare råd til skoleeiere og skoleledere om hvordan det videre arbeidet med vurdering i skolen bør ledes videre.

”For å videreutvikle vurderingskulturer i norske skoler kan det tenkes at det heller er det faglige utviklingsarbeidet enn det allmennpedagogiske som bør prioriteres i tiden framover. Funn fra FIVIS og annen forskning tyder på at dette er en riktig vei å gå.”


Relaterte lenker:
Forskning.no Vurderingskompetanse må inn i skolefagene

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?