Stillingstitler og kompetansekrav

Hva kreves for å bli lektor? Hva med realkompetanse? Kan jeg undervise i et fag jeg ikke har kompetanse i?

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Stillingstittel
SVAR:

Tittelen lektor er ikke beskyttet og er i praksis en lønnskode for undervisningsstillinger. Tradisjonelt har lektortittelen vært knyttet til universitetsutdanning og undervisning i videregående skole med fag i fokus. I forskrift til opplæringsloven heter det om stillingstitler at «stilling i grunnskolen og i vidaregåande opplæring skal normalt vere lærar, adjunkt eller lektor».

Du oppnår lektortittelen dersom du har utdanning på høyere grads nivå, slik som master/hovedfag eller embetseksamen eller lektorprogrammet.

Hovedtariffavtalen for KS-området definerer hva som skal til for å bli innplassert i stillingskoden lektor: Kravet er minst 300 studiepoeng inkludert fullført mastergrad og PPU. Tilsvarende er kr

Les mer
Stillingstittel
SVAR:

I vedlegg 2 til tariffavtalen i KS-området (side 62-63) fremgår det hvilken kompetanse man må ha for å bli plassert i de ulike stillingskodene.

For å bli innplassert i stillingskoden adjunkt kreves 240 studiepoeng godkjent utdanning inkludert PPU.

For å bli innplassert i stillingskoden adjunkt med tilleggsutdanning, kreves tilsvarende, men 300 studiepoeng.

For å bli innplassert i stillingskoden lektor kreves minimum 300 studiepoeng inkludert fullført mastergrad og PPU.

For å bli innplassert i stillingskoden lektor med tilleggsutdanning kreves tilsvarende, men 360 studiepoeng.

Så lenge du har godkjent undervisningskompetanse i minst ett fag, er det irrelevant hvilke andre fag du har i din grunnutdanning

Les mer
Kompetansekrav
SVAR:

Kompetansekravene for matematikkfaget innebærer at man må ha 60 studiepoeng i faget for å være formelt kvalifisert for å undervise i faget på ungdomsskolen og videregående skole. Det er ingen mulighet for å gjøre en realkompetansevurdering.

Norsk Lektorlag er tilhenger av kompetansekravene, selv om det innebærer at ressurspersoner med mye realkompetanse må tilbake på skolebenken. På den annen side kan det være en relativt smal sak å få dette på plass og noe som også kan være inspirerende og gi faglig stimulans.  

Det avhenger av at du og skolen får til en god avtale med utgangspunkt i statlig stipend- eller vikarordning. Hvis du tar studiene på toppen av full jobb, ligger det en økonomisk gevinst

Les mer
Styringsrett
SVAR:

Du har dessverre ikke en rett etter loven til å beholde undervisningen i fag du vanligvis underviser i. Rektor har styringsrett på hvordan han eller hun fordeler fag og timer blant staben sin så sant kompetansekravene for undervisning etterleves. Men du har en rett til å være beskjeftiget i den stillingsprosenten du er ansatt i, og du skal bli lyttet til når det gjelder dine ønsker og behov, men det er ikke slik at alt nødvendigvis til syvende og sist skal tas hensyn til.

Til rektors styringsrett er også koblet en omsorgsplikt for medarbeideren, som blant annet innebærer at dennes integritet og faglige kompetanse skal tas hensyn til. Styringsrett og omsorgsplikt balanserer mot hverandre, og når styringsret

Les mer
Kompetansekrav

SVAR:

Kravet for å bli innplassert i stillingskoden lektor med tilleggsutdanning, er minst 360 studiepoeng inkludert mastergrad og PPU. Så lenge du har minst ett relevant undervisningsfag, er det uten betydning hva de resterende studiepoengene inneholder når du blir ansatt.

Dersom du tar videreutdanning etter at du er ansatt, er det imidlertid krav om at faget du tar, må være relevant for å endre stillingskode, derfor bør du ta en prat med arbeidsgiver før du går i gang med utdannelsen for å forsikre deg om at du vil få endret stillingskode. Pass på å dokumentere svaret du får.  

Les mer
Kompetansekrav
SVAR:

Det finnes ingen oversikt over hvilke fagvalg ved universitet og høgskoler som gir undervisningskompetanse i skolen. Det er i prinsippet opp til skoleeier (rektor) å vurdere hvilke fag som regnes som relevante for undervisning i de ulike fagene.

I opplæringsloven står det at man i videregående skole må ha minst 60 studiepoeng «som er relevante for faget», men vi ser at det er varierende praksis blant skoleledere. Når det er sagt, kan man sjekke ut hvilke fag som gir rett til å studere fagdidaktikk på universiteter og høyskoler i de enkelte fag. Her er det fagmiljøer som har gjort vurderinger om hvilke universitetsfag som er relevante for å undervise i skolefag.

Eksempel: I fag som sosiologi, psykologi og

Les mer
Kompetansekrav
SVAR:

Det finnes ingen sentrale bestemmelser i tariffavtalen som hindrer arbeidsgiver å pålegge en ansatt å undervise et fag der man mangler kompetanse.

Forskriften til opplæringsloven sier at det er arbeidsgivers ansvar å sørge for nødvendig kompetanse, og tillegger dermed arbeidsgiver både plikt og rett til å vurdere hva som nødvendig kompetanse.

Dersom du pålegges å undervise i fag der du selv mener at du ikke har tilstrekkelig kompetanse, vil jeg anbefale deg å be om en samtale med rektor der du framfører dette. Du kan da også foreslå tiltak, som permisjon for videre- eller etterutdanning som kan bøte på dette, eller andre ressurser i form av ekstra arbeidstid til å forberede undervisning på de områdene der

Les mer
Kompetansekrav
SVAR:

I videregående skole er kravet for å undervise minst 60 relevante studiepoeng i alle fag (det gjelder ikke for faget yrkesfaglig fordypning). Det er imidlertid en unntaksbestemmelse for alle som er ferdig utdannet før 2014. For dem finnes ingen formelle krav.

I ungdomsskolen stilles krav om 60 relevante studiepoeng i engelsk, norsk* og matematikk, og 30 studiepoeng i øvrige fag**. Unntaksbestemmelsen for lærere ferdig utdannet før 2014 gjelder kun for engelsk, norsk* og matematikk.

På barnetrinnet kreves 30 relevante studiepoeng for å undervise i engelsk, norsk* og matematikk.

Det er arbeidsgiver som vurderer om studiepoengene er relevante for undervisning.

* Samisk og norsk tegnspråk

** Gjelder ikke valgfag,

Les mer
Stillingstittel

SVAR:

De studiepoengene man har på toppen av femårig lektorutdanning, kan være hva som helst av fag, bare de er godkjente studiepoeng i Norge. Det må ikke være en årsenhet i et tredje fag, selv om det selvsagt kan være fint med tanke på allsidigheten når man søker jobb.

Du skal med avlagt femårig lektorutdanning og 60 ekstra studiepoeng like fullt ha lønn som lektor med tilleggsutdanning (KS-området) og lektor med opprykk (Oslo kommune).

Les mer
Stillingstittel

SVAR:

Kravet for å bli innplassert i stillingskoden Lektor med tilleggsutdanning er minst 360 studiepoeng inkludert mastergrad / hovedfag og PPU eller tilsvarende. Minst 60 av de 360 studiepoengene må være et relevant undervisningsfag, og det har ingen betydning hva de andre studiepoengene inneholder.

Når det er sagt, vil det selvsagt lønne seg både med faglig fordypning i undervisningsfagene for å få en tilfredsstillende arbeidshverdag, og å ha flere fag i fagkretsen, for å være attraktiv på arbeidsmarkedet og få varierte arbeidsoppgaver.

Les mer

Mest leste artikler