Sykmelding

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Arbeidstid

Jeg har vært sykmeldt i en lengre periode, fra skoleårets start og frem til dagen før skolens høstferie. Har jeg rett på å avspasere i høstferieuken?

SVAR:

Ja, du har likevel rett til fri i høstferien.

Dette er teknisk sett ikke avspasering, men undervisningsfrie dager. Begrepet avspasering brukes når et bestemt antall timer byttes inn i fri. Undervisningsfri periode betyr at læreren selv disponerer tiden og ikke kan pålegges å være på skolen med mindre det på forhånd er lagt til oppgaver i perioden som krever at du er til stede på skolen.  

Les mer
Sykmelding

SVAR:

 Nei, om du er 100% sykemeldt, skal du ikke arbeide. Da må skolen sette inn vikar for deg i undervisningen.

Les mer
Sykmelding

SVAR:

Hovedregelen for utbetaling av foreldrepenger er at man har vært i arbeid seks av de ti siste månedene før fødselen. Likestilt med arbeid etter denne regelen, er sykepenger.

Man mister altså ikke rett til foreldrepenger fordi man er sykemeldt under graviditeten. Utover rettighetene man har til foreldrepenger fra folketrygden (NAV), har du etter hovedtariffavtalen på KS-området rett til full lønn under permisjon ved svangerskap og fødsel, så sant du har vært i inntektsgivende arbeid i seks av de ti siste månedene før permisjonen tar til, jf. kapittel 1, § 8. Også etter hovedtariffavtalen vil man regne sykepenger som inntektsgivende arbeid.

Les mer
Arbeidsforhold
Kan arbeidsgiver kreve at jeg legger ut beskjeder til elevene mine på skolens læringsplattform og planlegger undervisningen for vikarer? Ledelsen mener at det fortsatt er jeg som har det overordnede ansvaret for undervisningen, selv om jeg er sykmeldt. Stemmer det?

SVAR:

Folketrygdloven slår fast at 100% sykmelding betyr at arbeidstaker ikke kan jobbe i det hele tatt i den perioden man er sykmeldt. Har du fått en vikar for hele sykmeldingsperioden din, skal denne overta alt av planlegging, gjennomføring og etterarbeid som du normalt ville ha gjort. Uansett (om flere vikarer skal jobbe for deg) kan ikke skolen pålegge deg arbeid når du er 100 % sykemeldt.

Det er selvsagt det beste hvis du kan gi noen korte stikkor

Les mer
Sykmelding

SVAR:

Når du har deltidsstilling eller er delvis sykmeldt, skal alt arbeidet ditt være redusert tilsvarende den deltidsstillingen du har. Det betyr at du bare skal delta på det antall planleggingsdager som tilsvarer din stillingsprosent. Hvis du jobber 50 prosent, skal du bare delta på halvparten av planleggingsdagene.

Det er imidlertid rektor som bestemmer hvilke planleggingsdager du skal delta på.

Les mer
Arbeidsforhold
SVAR:

Ja, det kan du, hvis du har brukt opp egenmeldingskvoten din, eller hvis arbeidsgiveren din har rimelig grunn til å tro at du misbruker ordningen og fraværet ikke skyldes sykdom. Arbeidsgiver plikter å varsle deg når de fratar deg retten til egenmelding, slik at du kan uttale deg. Arbeidsgiver må ta en ny vurdering etter seks måneder.

Skulle du bli fratatt retten til egenmelding, bør du kontakte din lokale tillitsvalgte eller Norsk Lektorlag sentralt slik at vi kan vurdere saken din.Finn din lokale tillitsvalgteKontakt ossI folketrygdloven kapittel 8, del II Arbeidstakere finner du reglene for egenmeld

Les mer
Sykmelding
SVAR:

Minimumsordningen i folketrygdloven sier at du kan ha opptil fire egenmeldinger, det vil si sykefravær uten legeerklæring, i løpet av en tolvmånedersperiode. Hver egenmelding kan være på opptil tre dager.

Du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren din i minimum to måneder for å ha rett til egenmelding. Følg arbeidsgivers rutiner for egenmelding når du melder fra om sykdom. Utover dette må du ha sykmelding.

Merk deg følgende:Folketrygdlovens regler som beskrevet ovenfor angir et minimum for arbeidstakers rett til å bruke egenmelding. I mange virksomheter gjelder en utvidet egenmeldingsordning, som gir deg rett til å bruke egenmelding for flere dager og flere ganger i å

Les mer
Sykmelding
SVAR:

Som sykmeldt har du plikt til å medvirke til å lage en oppfølgingsplan. Arbeidsgiveren din er pålagt å sende denne planen til legen din innen 4 uker etter at du er blitt sykmeldt.

Legg merke til at du bare plikter å gi arbeidsgiveren din opplysninger om arbeidsfunksjonen din. Du har ingen plikt til å gi arbeidsgiver opplysninger om diagnose eller andre private opplysninger av medisinsk eller annen art. Oppfølgingsplanen skal handle om hvilke tiltak arbeidsgiver kan gjøre for at du skal kunne komme helt eller delvis tilbake på jobb.

Er sykmeldingen din relatert til arbeidsmiljøet ditt, plikter du etter arbeidsmiljøloven å melde fra til arbeidsgiver om dette, enten det gjelder det fysiske eller det psykososi

Les mer
Arbeidsforhold
SVAR:

Når du blir sykmeldt, plikter arbeidsgiver å sørge for kontinuerlig oppfølging av deg. Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven fastsetter noen møtearenaer og tidsfrister for forebygging og oppfølging av sykefravær. Hensikten er å unngå unødig langvarig sykefravær.  

Her er det du kan forvente av oppfølging hvis du blir sykmeldt over tid: 

Oppfølgingsplan innen fire uker 

Arbeidsgiver skal i samråd med deg som sykmeldt utarbeide en oppfølgingsplan for deg med tiltak som skal bidra til å få deg tilbake i jobb så snart som mulig. Oppfølgingsplan skal være sendt legen som har sykmeldt deg, senest innen fire uker. Merk at fokus skal være på hva som skal til for

Les mer
Arbeidsforhold
Jeg har vært sykmeldt i over ett år og er fortsatt 100 prosent arbeidsufør. Jeg mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV. Jeg er usikker på om jeg vil greie å komme tilbake til jobben min, men det er ikke usannsynlig, bare jeg får litt tid på å komme meg. Jeg har fått forhåndsvarsel fra arbeidsgiver om at de vurderer å si meg opp, samt innkalling til et drøftingsmøte. Har arbeidsgiver rett til å si meg opp?

SVAR:

Etter arbeidsmiljøloven § 15–8 kan ikke arbeidsgiver si opp en ansatt på grunn av sykdom de første tolv månedene. Om du har vært syk ut over tolv måneder, kan arbeidsgiver ha en saklig grunn til å si deg opp hvis du fortsatt er syk.

Selv om sykdom kan være en saklig grunn for oppsigelse, skal hvert tilfel

Les mer

Mest leste artikler