Undervisning

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Streik
SVAR:

Ta kontakt med din leder og avtal hvordan situasjonen skal løses. Som utgangspunkt skal medlemmer som ikke er i streik, jobbe som normalt.

Hvis du må være hjemme med barn på grunn av streik og ikke kan undervise, må løsningene finnes lokalt. Dette fordi spørsmålet ikke er direkte regulert i lov eller tariffavtale.

Du kan søke arbeidsgiver om velferdspermisjon med lønn etter Hovedtariffavtalen § 14 i KS og Personalreglementet kap. 10 Sykdom og permisjoner 10.3.4 i Oslo kommune. Alternativt kan man be om ulønnet permisjon, ta ut feriedager eller avvikle avspasering.

Se også spørsmål som handler om tillitsvalgt og streikesituasjonen (len

Les mer
Undervisning
SVAR:

Arbeidstidsavtalen SFS2213 gjelder fullt ut. Det vil si at ekstraarbeid skal kompenseres ekstra, altså med overtidsbetaling.

All omarbeiding er som utgangspunkt ekstraarbeid dersom det innebærer mer tid enn du normalt bruker.

Det finnes mange muligheter dersom det er vilje lokalt til å finne løsninger. Som utgangspunkt stiller opplæringsloven stramme rammer for når fjernundervisning kan skje, men det kan oppstå særlige situasjoner hvor undervisningspersonale også må håndtere elever som er hjemme og syke og som må ha roboter tilstede i klasserommet (for eksempel AV-1).

Undervisningspersonale som nå underviser i klasserommet, skal ikke drive fjernundervisning uten kompensasjon. Dersom det kommer før

Les mer
Tillitsvalgt og streik

SVAR:

Nei, en slik løsning er ikke akseptabel. Norsk Lektorlag er tydelig på at det vil være streikebryteri og i strid med reglene for når digital undervisning er tillatt.

Fysisk undervisning på skolen er hovedregelen.

Ta umiddelbart kontakt med sekretariatet i Norsk Lektorlag dersom din skole legger opp til digital undervisning under en streik.

Les mer
Undervisning
SVAR:

Nei, og ja.

Det finnes ingen regler som angir det maksimale antallet elever i en klasse. Men det finnes en generell regel i opplæringsloven § 8-2 (ekstern lenke), som krever at elevantallet i klassene skal være «pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg».

Fordi regelen er generelt utformet, tolkes den svært ulikt. Norsk Lektorlag kritiserte dette i vårt høringssvar til ny opplæringslov (lenke). Vi mener begrepet «pedagogisk forsvarlig» må fylles med innhold og tydeliggjøres.

Det finnes også en anbefalt arealnorm fra Helsedirektoratet. Les mer om den her:«Stemmer det at det eksisterer et arealkrav for antall elever per klasser

Les mer
Tillitsvalgt og streik

SVAR:

Nei, oppsatte arbeidsplaner skal følges. Det er i utgangspunktet ikke anledning til å endre disse. Det vil kunne være streikebryteri.

Alle medlemmer som ikke er tatt ut i streik, skal derfor arbeid som vanlig i henhold til sin vanlige arbeidsplan.  

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Å ha undervisning både fysisk og digitalt samtidig krever mer planlegging, og mer tid til for- og etterarbeid. Å undervise på to flater er dobbeltarbeid, og må kompenseres for dette. I noen fag (for eksempel fysikk) er samtidig hybridundervisning nesten umulig.

Hvordan undervisning på to flater skal håndteres, må diskuteres og avtales av tillitsvalgte og arbeidsgiver lokalt. Alternativt må du som ansatt ta dette opp med din nærmeste overordnede selv.

Les mer
Lektorjobben
SVAR:

Norsk Lektorlag får stadig flere henvendelser om opphavsrett. Helt sentralt for svaret på spørsmålet er om opptaket er opphavsrettslig vernet etter reglene i åndsverkloven. I så fall vil du som har laget opptaket, ha rettigheter knyttet til hvem det gjøres tilgjengelig for.

For at undervisningen skal være opphavsrettslig beskyttet etter åndsverkloven, må den ha tilstrekkelig grad av egenart, slik at den oppfyller kravene til det opphavsrettslige begrepet verkshøyde. Det vil si at undervisningen er original, egenartet og nytenkende. 

Normalt mangler mye av den vanlige klasseromsundervisningen i grunnskolen og videregående tilstrekkelig egenart til å oppfylle åndsverklovens krav til verkshøyde. I tillegg

Les mer
Lektorjobben

SVAR: 

Ja, eksamen regnes som del av opplæringen, ifølge forskriften til Opplæringsloven. For elevene regnes både lokalgitt og sentralgitt eksamen som en del av undervisningstilbudet.

Men for lærernes undervisningstid er det et skille. Selve gjennomføringen av en sentralt gitt skriftlig eksamen kan ikke regnes som undervisning, mens i gjennomføringen av en lokalt gitt muntlig eksamen, er faglærer vanligvis så involvert, at det må regnes som undervisning.

Les mer

Mest leste artikler