Lektorjobben

Skolen krever opptak av undervisningen min. Kan skolen uten mitt samtykke gjøre opptaket digitalt tilgjengelig for elevene?

NOVEMBER, 2020

SVAR:

Norsk Lektorlag får stadig flere henvendelser om opphavsrett. Helt sentralt for svaret på spørsmålet er om opptaket er opphavsrettslig vernet etter reglene i åndsverkloven. I så fall vil du som har laget opptaket, ha rettigheter knyttet til hvem det gjøres tilgjengelig for.

For at undervisningen skal være opphavsrettslig beskyttet etter åndsverkloven, må den ha tilstrekkelig grad av egenart, slik at den oppfyller kravene til det opphavsrettslige begrepet verkshøyde. Det vil si at undervisningen er original, egenartet og nytenkende. 

Normalt mangler mye av den vanlige klasseromsundervisningen i grunnskolen og videregående tilstrekkelig egenart til å oppfylle åndsverklovens krav til verkshøyde. I tillegg vil ofte opphavsretten til undervisningen som har verkshøyde, bli ansett som overdratt til arbeidsgiver basert på arbeidskontrakten. Det er fordi arbeidsoppgavene som er knyttet til vanlig undervisning, regnes som oppfyllelse av arbeidstakers plikter etter arbeidsavtalen.

Det er noe annerledes når undervisningen tilpasses digital formidling og opptak. Normalt er ikke denne typen undervisning en del av arbeidsavtalen, fordi avtalen er basert på klasseromsundervisning. Når undervisningen tilpasses digital formidling og opptak, vil selve opptaket med lyd og bilde kunne føre til at undervisningen kan ha tilstrekkelig verkshøyde til å falle inn under åndsverkloven. Dersom undervisningen ligner mer på et muntlig foredrag, styrker det muligheten for opphavsrett. Da vil det også være lettere å sammenlikne undervisningen i grunn- og videregående skole med undervisningen i universitetssektoren. Der er hovedregelen om arbeidsrettslig opphavsrett det motsatte av i skoleverket: nemlig at den ansatte beholder opphavsrettighetene til egne foredrag.

Når du har opphavsrett til opptaket av undervisningen, er det du som bestemmer hvordan opptaket skal gjøres tilgjengelig, hvem det skal være tilgjengelig for og når opptaket skal fjernes. Skolen vil ha en begrenset rett til å gjøre opptaket tilgjengelig for den aktuelle klassen der undervisningen har vært gjort. Alle andre former for bruk – for eksempel at skolen ønsker å gjøre opptaket tilgjengelig for nye elever – må avtales særskilt med deg.

Denne typen problemstilling er relativt ny innen grunnskolen og videregående skole. Alle medlemmer som møter problemstillingen, oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet på tlf. 24 15 50 00 eller epost: post@norsklektorlag.no.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler