Arbeidsforhold

Hvordan skal arbeidsgiver følge meg opp når jeg er sykmeldt?

JUNI, 2020

SVAR:

Når du blir sykmeldt, plikter arbeidsgiver å sørge for kontinuerlig oppfølging av deg. Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven fastsetter noen møtearenaer og tidsfrister for forebygging og oppfølging av sykefravær. Hensikten er å unngå unødig langvarig sykefravær.  

Her er det du kan forvente av oppfølging hvis du blir sykmeldt over tid: 

Oppfølgingsplan innen fire uker 

Arbeidsgiver skal i samråd med deg som sykmeldt utarbeide en oppfølgingsplan for deg med tiltak som skal bidra til å få deg tilbake i jobb så snart som mulig. Oppfølgingsplan skal være sendt legen som har sykmeldt deg, senest innen fire uker. Merk at fokus skal være på hva som skal til for at du helt eller delvis kan komme tilbake i jobb. 

Dialogmøte innen 7 uker 

Arbeidsgiver skal kalle deg inn til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest sju uker etter at du har vært helt borte fra arbeidet, med mindre tilstanden din tilsier at det er åpenbart unødvendig. Legen din avgjør dette. Er du bare delvis borte fra arbeidet (gradert sykmeldt), skal møtet holdes når arbeidsgiver, du som sykmeldt eller legen din anser det hensiktsmessig. På møtet kan du ha med deg tillitsvalgt eller verneombud. 

Legen som har sykmeldt deg, skal være med hvis både arbeidsgiver og du eller du alene ønsker det. NAV, bedriftshelsetjenesten eller andre relevante aktører kan også kalles inn dersom arbeidsgiver eller du ønsker det.  

Vilkår for din rett til sykepenger vurderes etter 8 ukers sykmelding 

For å ha fortsatt rett til sykepenger etter åtte ukers sykmelding, er det etter folketrygdloven et krav om at du prøver deg i arbeidsrelatert aktivitet. NAV kan gi unntak ved tungtveiende medisinske grunner eller hvis arbeidsgiver kan dokumentere at tilrettelegging ikke er mulig.  

Deltakelse på dialogmøte arrangert av NAV etter senest 26 uker 

NAV skal innkalle til dette møtet. Her skal man vurdere hvilke muligheter som foreligger på arbeidsplassen og hvilke alternativer som kan være aktuelle for deg som sykmeldt ut fra en helsemessig vurdering. 

NAV kan kreve at legen som har sykmeldt deg, deltar. NAV kaller inn til møtet tre uker før det avholdes. Arbeidsgiver skal sørge for at oppdatert plan sendes NAV senest en uke før dialogmøtet jfr. folketrygdloven. 

Et tredje dialogmøte ved behov 

Du som sykmeldt, legen som har sykmeldt deg, arbeidsgiveren din eller NAV kan ved behov be om at NAV innkaller til et tredje dialogmøte mellom deg og arbeidsgiver. Senest innen ett år, som er maksimal tid for sykepenger etter folketrygdloven, skal NAV på ny vurdere rettighetene dine og eventuelle behov for arbeidsrettede tiltak. 

Les mer om tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte på Arbeidstilsynets nettsider (lenke). 

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler