image-1
Lønn

Dette skal du tjene som lektor

Alle Norsk Lektorlags medlemmer i offentlig skole, både grunnskole og videregående skole, er omfattet av avtaleverket for KS-området, bortsett fra de som jobber i Oslo kommune.
AVTonje Leborg, seniorrådgiver
29. september, 2022

Denne oversikten over lønn er for deg som jobber som lektor i kommunene og fylkeskommunene, i det som kalles KS-området.

Merk at Oslo kommune har egen lønnstabell.

Merk: Lønnsoppgjøret 2022 endte med streik og tvungen lønnsnemnd. Ved tvungen lønnsnemnd bestemmer Rikslønnsnemnda hva resultatet av tariffoppgjøret blir. Du får den «nye» lønnen din fra den datoen nemnda fastsetter. Dato for behandling av saken blir ikke bestemt før Rikslønnsnemnda har mottatt lovvedtak om tvungen lønnsnemnd. Du vil få etterbetalt lønnstillegget fra den datoen avtalen gjelder fra. Nemnda har ennå ikke behandlet saken.

Frem til da gjelder lønns- og arbeidsvilkår som de var per 30. april 2022 (som garantilønnstabellen i denne artikkelen).

Oversikt over garantilønn ut fra ansiennitet

Garantilønn fra 11. juni 2021.

Minstelønnen bestemmes ut fra kompetanse og ansiennitet. For å bli plassert i stillingskoden lektor kreves minst 300 studiepoeng inkludert mastergrad/hovedfag og PPU eller tilsvarende. For lektor med tilleggsutdanning er det tilsvarende, men kravet er minst 360 studiepoeng.

Kravet om mastergrad er ufravikelig!

Dersom man har mastergrad eller hovedfag, men ikke PPU, blir man plassert i stillingskoden lærer uten godkjent utdanning. Det er viktig å vite at man likevel skal ha lønn som lektor.

Ansiennitet beregnes på følgende måte:

All offentlig tjeneste etter fylte 18 år regnes, uavhengig av om det er relevant eller ikke. All privat tjeneste etter fullført PPU regnes. Verneplikt og omsorg for barn eller pleietrengende i inntil 3 år regnes. Deltid regnes på samme måte som heltid, men da må arbeidsforholdet være av fast art, ikke tilkallingsvikar.

Et godt råd til ferske lektorstudenter er altså: Få deg en deltidsjobb i det offentlige så fort som mulig, så vil lønnen være langt høyere når du er ferdig utdannet og får din første jobb.

Tre muligheter for å forhandle høyere lønn

Det finnes tre muligheter for å forhandle opp lønnen lokalt.

  • Den første muligheten er når du blir ansatt. Da har du den beste muligheten for det største lønnshoppet. Vår erfaring er at lektorer er altfor beskjedne i sine forventninger til lønn. Det er viktig å ikke se på garantilønnstabellen som en fasit, men som det den faktisk er: en minstelønnstabell.
  • Om lag annethvert år er det vanligvis lokale lønnsforhandlinger. Da vil den tillitsvalgte forhandle for alle, og man kan forvente seg et lite individuelt lønnshopp. Her er det ofte ikke så mye å hente, siden det vanligvis forhandles om en liten del av den totale lønnsmassen.
  • Etter gjennomført relevant etter- og videreutdanning, kan man forhandle lønnen sin i henhold til Hovedtariffavtalens § 4.2.4.

Et sentralt system fungerer dårlig for lektorlønn

Norsk Lektorlag mener at systemet med en sentralt bestemt minstelønnstabell har fungert dårlig. Lektorer har i lang tid vært lønnstapere – både blant kommunalt ansatte og internt i undervisningspersonalet. I sentrale oppgjør ønsker de større fagforeningene ofte å gi de store tilleggene til de som i utgangspunktet er lavtlønte.

Det har i Norge vært en tradisjon for en sammenpresset lønnsstruktur der lønnen til lavt utdannede og høyt utdannede ligger nærmere hverandre enn i andre land der utdanning lønner seg i større grad.

Våre kolleger i Akademikerne, deriblant ingeniører, leger, samfunnsvitere og psykologer, får lønnen sin regulert etter kollektive lokale forhandlinger.

Det vil si at all lønn blir forhandlet lokalt av deres lokale tillitsvalgte etter objektive kriterier. De som får sin lønn regulert på denne måten, har vist seg å være lønnsvinnere. Grunnen til dette er at det er lettere å løfte mindre grupper lokalt enn en hel yrkesgruppe nasjonalt. Samtidig kan man med dette systemet ta hensyn til lokale behov og individuelle og gruppevise forhold.

Norsk Lektorlag har hvert år krevd at også lektorene skal ha et system med kollektive lokale lønnsforhandlinger.        

Andre relevante lenker:

Saker om lønn:

se mer innhold fra kategorien

Lønn

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Dette skal du tjene som ansatt i staten
Det statlige tariffområdet omfatter Norsk Lektorlags medlemmer som er ansatt i statlig sektor. Hva du skal ha i lønn, avhenger av hvor du er ansatt.
Lønn
Tariffoppgjøret 2021
Tariffoppgjøret 2021 er et mellomoppgjør. Da forhandler man kun om lønn.
Lønn
Vil du stå i jobb lenge? Se opp for samordningsfella!
Hvis du vil fortsette å jobbe etter du har fylt 67 år, må du sjekke hva som skjer med pensjonen din. Du kan tape penger på å jobbe lenge.