image-6
Lønn

Dette skal du tjene som ansatt i staten

Det statlige tariffområdet omfatter Norsk Lektorlags medlemmer som er ansatt i statlig sektor. Hva du skal ha i lønn, avhenger av hvor du er ansatt.
AVRedaksjonen
01. mai, 2023

Hovedtyngden av Norsk Lektorlags medlemmer i staten er ansatt i en undervisningsstilling ved universitet og høgskoler, men vi har også medlemmer i andre deler av offentlig forvaltning.

Norsk Lektorlag er en medlemsforening i hovedsammenslutningen Akademikerne. Under tariffoppgjørene er det forhandlingsutvalget Akademikerne stat som forhandler med staten. Norsk Lektorlag er representert i forhandlingsutvalget til Akademikerne stat.

Ifølge hovedtariffavtalen § 3 skal akademikere få minimum kr. 478.300 i årslønn når du blir ansatt. Dette er en garanti for et minimumsnivå, og arbeidsgiver står fritt til å gi en høyere lønn. Vi mener at en startlønn for en akademiker bør ligge høyere enn dette. Husk at lønnen din er forhandlingsbar før du signerer en kontrakt.

Minstelønn for utdanningsstillinger (stipendiat og spesialistkandidat) er kr. 501.200.

Har du fått et lønnstilbud som du mener er for lavt, kan du argumentere for en høyere lønn utfra utdannelse, kompetanse og andre etterspurte egenskaper og kvalifikasjoner.

Lokale kollektive forhandlinger

Akademikerne og Unio har sin egen hovedtariffavtale, mens LO og YS har en annen hovedtariffavtale. Fellesbestemmelsene, herunder bestemmelser om velferd og pensjon, er like for de to avtalene.

Lønns- og forhandlingssystemet er ulikt for de to avtalene. Det er viktig å presisere at den totale økonomiske rammen for lønnsoppgjøret i staten er den samme for begge avtalene. Det vil si at de andre hovedsammenslutningene ikke får mer penger enn Akademikerne.

Det er de lokale arbeidsgiverne og de tillitsvalgte, i motsetning til hovedsammenslutningene og staten, som best kjenner virksomhetens behov og hvordan lønnsmidlene best kan brukes som et personalpolitisk virkemiddel. For akademikerforeningene vil derfor all lønnsdannelse skje lokalt gjennom lokale kollektive lønnsforhandlinger.

Dette innebærer følgende:

  • Det er den lokale arbeidsgiver og de tillitsvalgte som forhandler. Om Norsk Lektorlag ikke har en tillitsvalgt som kan forhandle for deg, kan du ta kontakt med sekretariatet som vil sørge for at du blir ivaretatt under de lokale kollektive lønnsforhandlingene.
  • Størrelsen på den lokale potten blir bestemt under de sentrale forhandlingene mellom hovedsammenslutningene og staten. Lokal arbeidsgiver kan i tillegg legge til egne midler.
  • Både generelle tillegg, gruppetillegg og individuelle tillegg er tillatt under de lokale lønnsforhandlingene.

Den enkeltes lønnsutvikling blir i større grad avhengig av de kollektive lokale lønnsforhandlingene. Tillitsvalgte må derfor ha større bevissthet rundt dette og sikre at alle medlemmer blir ivaretatt under forhandlingene.

Andre muligheter for lønnsutvikling:

  • Du kan forhandle på særlig grunnlag hvis det har skjedd vesentlige endringer i forholdene som ble lagt til grunn da lønnen din ble fastsatt.
  • Når det er spesielt vanskelig å rekruttere eller beholde særlig kvalifisert arbeidskraft, eller arbeidstaker har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats.
  • Arbeidsgiver skal inntil tolv måneder etter ansettelse, og ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse, vurdere din lønnsfastsettelse. Dette skal gjøres etter dialog med deg (den ansatte).

Hvis du ikke har en egen tillitsvalgt og har behov for en forhandler, ta kontakt med sekretariatet.

Norsk Lektorlag har behov for flere tillitsvalgte. Vervet som tillitsvalgt er spennende og interessant. Norsk Lektorlag og Akademikerne tilbyr kurs for tillitsvalgte, og i tillegg gir sekretariatet veiledning og råd ved behov. Ta kontakt med Marianne L. Pedersen hvis du er interessert

se mer innhold fra kategorien

Lønn

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Vil du stå i jobb lenge? Se opp for samordningsfella!
Hvis du vil fortsette å jobbe etter du har fylt 67 år, må du sjekke hva som skjer med pensjonen din. Du kan tape penger på å jobbe lenge.
Lønn
Dette skal du tjene som lektor i Oslo kommune
Oslo kommune har et helt eget lønnssystem for lærere og lektorer som avviker fra de andre kommunene, men i praksis er ikke forskjellene så veldig store.
Lønn
Dette skal du tjene som lektor
Alle Norsk Lektorlags medlemmer i offentlig skole, både grunnskole og videregående skole, er omfattet av avtaleverket for KS-området, bortsett fra de som jobber i Oslo kommune.