image-2
Lønn

Dette skal du tjene som ansatt i staten

Det statlige tariffområdet omfatter Norsk Lektorlags medlemmer som er ansatt i statlig sektor. Hva du skal ha i lønn, avhenger av hvor du er ansatt.
AVMarianne Lindmark Pedersen, advokatfullmektig
05. juni, 2020

Hovedtyngden av Norsk Lektorlags medlemmer i staten er ansatt ved universitet og høgskoler, men vi har også medlemmer i andre deler av offentlig forvaltning.

Norsk Lektorlag er en medlemsforening i hovedsammenslutningen Akademikerne. Under tariffoppgjørene er det forhandlingsutvalget Akademikerne stat som forhandler med staten. Norsk Lektorlag er representert i forhandlingsutvalget til Akademikerne stat.

Det fremgår av hovedtariffavtalen § 3 at akademikere skal få minimum kr. 468.300 i årslønn når du blir ansatt. Dette er en garanti for et minimumsnivå, og arbeidsgiver står fritt til å gi en høyere lønn. Vi mener at en startlønn for en akademiker bør ligge høyere enn dette – og husk at lønnen din er forhandlingsbar før du signerer en kontrakt.

Minstelønn for utdanningsstillinger (stipendiat og spesialistkandidat) er kr. 491 200.

Har du fått et lønnstilbud som du mener er for lavt, kan du argumentere for en høyere lønn utfra utdannelse, kompetanse og andre etterspurte egenskaper.

Lokale kollektive forhandlinger

Akademikerne har sin egen hovedtariffavtale, mens LO, Unio og YS har en annen hovedtariffavtale. Fellesbestemmelsene, herunder bestemmelser om velferd og pensjon, er like for de to avtalene.

Lønns- og forhandlingssystemet er derimot ulikt for de to avtalene. Det er viktig å presisere at den totale økonomiske rammen for lønnsoppgjøret i staten er den samme for begge avtalene. Det vil si at de andre hovedsammenslutningene ikke får mer penger enn Akademikerne.

Den viktigste forskjellen er at for Akademikerne skjer fordelingen av alle lønnsmidlene lokalt gjennom lokale kollektive forhandlinger i den enkelte virksomheten.

Dette innebærer følgende:

  • Det er den lokale arbeidsgiver og de tillitsvalgte som forhandler. Dette skjer uten at de andre hovedsammenslutningene er representert.
  • Den lokale potten er beregnet ut ifra den lønnsmassen Akademikerne utgjør i den enkelte virksomhet. Arbeidsgiver kan fremdeles legge til egne midler.
  • Både generelle tillegg, gruppetillegg og individuelle tillegg er fremdeles tillatt under de lokale lønnsforhandlingene.

Den enkeltes lønnsutvikling blir i større grad avhengig av de kollektive lokale lønnsforhandlingene. Tillitsvalgte må derfor ha større bevissthet rundt dette og sikre at alle medlemmer blir ivaretatt under forhandlingene.

Det er de lokale partene, i motsetning til de sentrale partene, som best kjenner virksomhetens behov og hvordan lønnsmidlene best kan brukes som et personalpolitisk virkemiddel. Vi har tidligere erfart at sentral fordeling av lønnsmidlene har fått utilsiktede skjevheter lokalt.

Andre muligheter for lønnsutvikling:

  • Forhandlinger på særlige grunnlag hvis det har skjedd vesentlige endringer i de forholdene som er lagt til grunn ved fastsetting av den ansattes lønn.
  • Når det er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, eller arbeidstaker har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats.
  • Arbeidsgiver skal inntil 12 måneder etter ansettelse, og ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse, vurdere arbeidstakerens lønnsfastsettelse.

Hvis du ikke har en egen tillitsvalgt og har behov for en forhandler, ta kontakt med sekretariatet.

Norsk Lektorlag har behov for flere tillitsvalgte. Vervet som tillitsvalgt er spennende og interessant. Norsk Lektorlag og Akademikerne tilbyr kurs for tillitsvalgte, i tillegg til at sekretariatet gir veiledning og råd ved behov. Ta kontakt med Marianne L. Pedersen hvis du er interessert.

se mer innhold fra kategorien

Lønn

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Tariffoppgjøret 2021
Tariffoppgjøret 2021 er et mellomoppgjør. Da forhandler man kun om lønn.
Lønn
Vil du stå i jobb lenge? Se opp for samordningsfella!
Hvis du vil fortsette å jobbe etter du har fylt 67 år, må du sjekke hva som skjer med pensjonen din. Du kan tape penger på å jobbe lenge.
Lønn
Tariffoppgjøret 2020
Tariffoppgjøret 2020 var et hovedoppgjør. Da forhandles det om både økonomi og innholdet i avtaleverket. Oppgjøret ble utsatt fra mai på grunn av korona-pandemien.