Arbeidsforhold

Kan lærere jobbe til fylte 72 år?

JUNI, 2020

SVAR:

Ikke hvis du jobber som lektor, adjunkt eller lærer i offentlig sektor. SGS2020 fastsetter at aldersgrensen er 70 år. 

Hvis et arbeidsforhold skal avsluttes på grunn av alder, har du som arbeidstaker krav om varsling før fratreden, altså før du må slutte å jobbe.  Det er et skriftlig varsel om «tidspunktet for fratreden». Arbeidsgiver kan tidligst kreve at du slutter seks måneder etter den første dagen i måneden etter at du har mottatt varslet. 

Før varsel gis, skal arbeidsgiver så langt det er mulig innkalle deg til en samtale, med mindre du selv ikke ønsker det. 

Dersom arbeidsgiver ønsker at du skal fortsette i jobben etter aldersgrensen, kan arbeidsgiver la være å varsle om opphør av arbeidsforholdet. Eventuelt kan arbeidsgiver inngå en ny arbeidsavtale med deg med kortere varslingsfrist, uten å være bundet av arbeidsmiljølovens regler.   

Arbeidsgiver vil ofte tilby pensjonistlønn, men vi er kjent med at Statens pensjonskasse kan veilede deg dersom du vil ha høyere kompensasjon. Merk at spørsmålet om honorar henger sammen med regelverket for pensjon, det vil si at dersom du jobber over et visst beløp, kan pensjonen reduseres. Derfor anbefaler Lektorlaget at du henvender deg til Statens pensjonskasse for grundig veiledning. 

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler