Ansettelse

Når har jeg krav på fast ansettelse?

MARS, 2023

SVAR:

Etter tre eller fire år sammenhengende ansettelse i midlertidig stilling, har du krav på fast ansettelse. Det er hvilket grunnlag du ble midlertidig ansatt på som avgjør om det er tre- eller fireårsregelen som gjelder.

Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes i fast stilling. Det finnes imidlertid noen unntak i arbeidsmiljøloven § 14-9 som tillater midlertidig ansettelse på visse grunnlag. I 2015 kom det inn en ny 3-årsregel som supplement til den gamle 4-årsregelen. Disse reglene går ut på at man etter mer enn 3 eller 4 år som midlertidig ansatt blir å anse som fast ansatt, på visse vilkår.

Hvilken regel som gjelder ditt arbeidsforhold avhenger av på hvilket grunnlag du er midlertidig ansatt. Dette skal fremgå av arbeidskontrakten din, altså skal det spesifiseres om man ansettes i et vikariat, for å gjøre arbeid som er av midlertidig karakter, eller et annet grunnlag fra § 14-9.

4-årsregelen gir rett til fast ansettelse etter 4 år dersom man har vært midlertidig ansatt fordi arbeidet er av midlertidig karakter.

3-årsregelen gir rett til fast ansettelse etter 3 år dersom man har vært midlertidig ansatt som vikar. Loven definerer et vikariat som «arbeid i stedet for en annen eller andre». Det må dermed foreligge en reell vikarsituasjon som følge av sykemelding, ferie eller permisjon.

Loven stiller et krav om sammenhengende midlertidig ansettelse, og tommelfingerregelen her er at et opphold på over 2 uker i ansettelsesforholdet vil bryte den sammenhengende ansettelsen. Enkelte helt kortvarige brudd, samt ferieavbrudd, regnes ikke som avbrudd i denne sammenheng. Det er også viktig å merke seg at kompetansekravene etter opplæringsloven § 10-1 med forskrift vil gå foran 4- og 3-årsregelen. Dersom man er ansatt midlertidig fordi man ikke har nødvendig kompetanse, vil altså ikke regelen om fast ansettelse etter § 14-9 få anvendelse.

Det er ikke alle arbeidsgivere som er klar over denne regelen, og man må derfor gjøre oppmerksom på regelen når en etter loven har opparbeidet krav på fast ansettelse. Man trenger imidlertid ikke å diskutere eller forhandle, regelen er absolutt: Dersom lovens vilkår er oppfylt, så er du fast ansatt!

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler