Ferie

Når kan ferie overføres til neste år?

JUNI, 2020

SVAR: 

Hvis sykdom eller foreldrepermisjon har forhindret deg fra å avvikle ferien kan du kreve å få det overført til neste år.

Etter ferielovens § 7 kan det inngås skriftlig avtale om overføring av inntil 12 virkedager ferie til neste ferieår. For den delen av ferien som blir overført, utbetales feriepengene først når ferien avvikles. 

Ferielovens §9 regulerer også særlige tilfeller der du kan få utsatt eller overført ferie:

SVAR

Har sykdom gjort deg helt arbeidsufør før ferien, kan du kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Dette kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag du skulle hatt før ferien. Hvis du blir syk i løpet av ferien, kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Dette krever at legeerklæring, og kravet må legges frem uten ugrunnet opphold etter at du er tilbake på jobb.

SVAR

Arbeidsgiver må ha ditt samtykke for å legge ferie til permisjonstid hvor du får foreldrepenger etter folketrygdloven. Det samme gjelder omsorgspermisjon fedre og andre omsorgspersoner har ved fødsel (etter arbeidsmiljøloven § 12-3 første ledd.) Som arbeidstager kan du kreve å få avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger etter folketrygdloven (paragrafene 14-9 og 14-16). Hvis foreldrepermisjonen kommer på en tid du allerede har fastsatt ferie, kan du kreve utsettelse av de virkedagene ferie som er blitt omfattet av permisjonstiden. Når du har utvidet foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5 kan arbeidsgiver legge ferie, når reglene i §§ 6 og 7 i ferieloven følges.

SVAR

Under streik eller lockout (lovlig arbeidskamp) kan ferie fastsettes og kreves avviklet etter reglene i ferielovens §§ 6 og 7. Arbeidsgiver kan ikke endre tiden for fastsatt ferie på grunn av lovlig arbeidskamp. Hvis arbeidsgiver ikke utbetaler feriepenger etter med § 11 nr. 4, regnes ikke fastsatt ferie som avviklet under streikefravær.

SVAR

Arbeidsgiver kan ikke uten ditt samtykke legge ferie til tid der du utfører plikttjeneste i Heimevernet, Sivilforsvaret eller har repetisjonsøvelse i Forsvaret. Faller plikttjeneste som nevnt over når ferie allerede er fastsatt, kan du kreve å få utsatt de virkedager ferie hvor du har utført plikttjeneste.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler