Arbeidstid

Jeg ble syk i ferien. Kan jeg få igjen feriedagene?

JUNI, 2020

SVAR: 

Ferieloven skal ivareta arbeidstageres behov for årlig ferie. Etter § 9 har du rett til å få utsatt den lovbestemte ferien hvis du selv har vært helt arbeidsufør. Den lovbestemte ferien består av 4 uker og 1 dag. Det er bare egen sykdom som gir rett til utsatt ferie, ikke sykdom hos barn eller andre familiemedlemmer.

Arbeidsuførheten (sykdommen) må dokumenteres med legeerklæring.

MERK: For undervisningspersonale (lektorer, adjunkter og lærere), gjelder disse reglene hovedferien, som avvikles om sommeren. Er du som lærer syk i tid som er definert som undervisningsfri (ofte kalt avspasering), kan du ikke få igjen disse dagene. Les mer om dette her.

Undervisningspersonale som faller innunder KS sitt tariffområde (ikke i Oslo) avvikler også den avtalefestede ferieuken (den femte ferieuken) i juli i sammenheng med den lovbestemte. Denne delen av ferien kan du også få utsatt ved sykdom, ifølge hovedtariffavtalen til KS, pkt. 7.1. Du må ha en legeattest.

For undervisningspersonale i Oslo skolen skal den avtalefestede ferieuken tas i løpet av de undervisningsfrie periodene. Men om du har avtalt at du skal avvikle ferie under en undervisningsfri periode og du blir arbeidsufør, mener vi at du kan kreve ferien utsatt. Det fremgår av hovedtariffavtalen til Oslo kommune (dokument 25) pkt. 3.1.2.2 at ansatte som «har vært helt arbeidsufør i ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes».

Slik kan du få utsatt ferie etter sykdom i sommerferien:

  • Blir du syk før ferien din starter, må både legeerklæring og krav om utsatt ferie legges frem senest siste arbeidsdag før ferien.
  • Blir du helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan du med legeerklæring kreve at samme antall feriedager utsettes til senere i ferieåret. Kravet må fremmes uten «ugrunnet opphold» etter at du er tilbake på jobb. Kriteriet «uten ugrunnet opphold» gir ingen angivelse av en konkret frist, men vårt råd er at krav med dokumentasjon leveres snarest mulig til arbeidsgiver etter at du har gjenopptatt arbeidet. Kan det leveres samme dag som du starter i arbeid, er du garantert innenfor lovens krav.

For å få overført ferie etter sykdom til neste år, må du være sykmeldt helt frem til årsskiftet slik at det ikke var mulig å avvikle ferie før året var omme.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler