Arbeidstid

Jeg ble syk i ferien. Kan jeg få igjen feriedagene?

JUNI, 2020

SVAR: 

Ferieloven skal ivareta arbeidstageres behov for årlig ferie. Etter § 9 har du rett til å få utsatt ferien hvis du selv har vært helt arbeidsufør. Det er bare egen sykdom som gir rett til utsatt ferie, ikke sykdom hos barn eller andre familiemedlemmer.

Arbeidsuførheten (sykdommen) må dokumenteres med legeerklæring.

MERK: For undervisningspersonale (lektorer, adjunkter og lærere), gjelder disse reglene hovedferien, som avvikles om sommeren. Er du som lærer syk i tid som er definert som undervisningsfri (ofte kalt avspasering), kan du ikke få igjen disse dagene. Les mer om dette her.

Slik kan du få utsatt ferie etter sykdom i sommerferien:

  • Blir du syk før ferien din starter, må både legeerklæring og krav om utsatt ferie legges frem senest siste arbeidsdag før ferien.
  • Blir du helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan du med legeerklæring kreve at samme antall feriedager utsettes til senere i ferieåret. Kravet må fremmes uten «ugrunnet opphold» etter at du er tilbake på jobb. Kriteriet «uten ugrunnet opphold» gir ingen angivelse av en konkret frist, men vårt råd er at krav med dokumentasjon leveres snarest mulig til arbeidsgiver etter at du har gjenopptatt arbeidet. Kan det leveres samme dag som du starter i arbeid, er du garantert innenfor lovens krav.

For å få overført ferie etter sykdom til neste år, må du være sykmeldt helt frem til årsskiftet slik at det ikke var mulig å avvikle ferie før året var omme.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler