Arbeidsforhold

Kan jeg ha ekstrajobb ved siden av full jobb i skolen?

JUNI, 2020

SVAR: 

Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

I utgangspunktet kan ikke arbeidsgiver styre arbeidstakers fritid. Hvis arbeidsgiver skal kunne nekte deg å ha ekstrajobb, må arbeidsgiver ha et rettslig grunnlag. For å finne ut om arbeidsgiver har et slikt rettslig grunnlag, må du se i arbeidsavtalen din. Den kan nemlig inneholde en slik begrensning.

Dersom det ikke står noe i arbeidsavtalen om dette, og det heller ikke foreligger andre begrensninger i arbeidsreglement, personalhåndboken eller andre etiske regler der du jobber, skal arbeidsgiver vurdere følgende:

  • Du som ansatt kan ikke ha ekstrajobb (bierverv) som gjør at du ikke kan utføre hovedstillingen din på en tilfredsstillende måte. Dersom ekstrajobben fører til at du ofte kommer for sent, får unormalt mye fravær eller at du ofte er sliten og ute av stand til å utføre arbeidsoppgavene dine, kan dette være saklige grunner for arbeidsgiver å nekte deg ekstrajobben.
  • Du kan ikke ha ekstrajobb som ikke er forenlig med tillitskravene som hovedstillingen din forutsetter. I utgangspunktet er det lojalitets- og habilitetskonflikter som kan oppstå her. Dersom en lærer tar jevnlige oppdrag for et opplæringskontor som skal være bindeleddet mellom skolen og arbeidslivet, kan det oppstå en rolleblanding som kan være uheldig og forvirrende. I slike tilfeller anbefaler vi at du informerer din leder om ekstrajobben og rådfører deg med han/henne. 

Deltidsansatte og bierverv

Arbeidstakere som arbeider deltid, vil i mange tilfeller ha et større  behov for å ha flere arbeidsforhold enn arbeidstakere som arbeider fulltid. I mange tilfeller vil det være avgjørende for arbeidstakerens mulighet til å forsørge seg selv.

Deltidsansatte vil også vanligvis ha større kapasitet og mulighet til å ha bierverv/ekstrajobb. Dette gjør at terskelen for å akseptere ekstrajobb legges noe lavere for deltidsansatte enn for fulltidsansatte. De samme begrensninger og øvrige forhold som er redegjort for ovenfor, gjelder imidlertid også deltidsansatte.

Du er forpliktet av arbeidsavtalen din

Vi anbefaler at du og arbeidsgiver er åpen om disse spørsmålene. Det er viktig å huske at i kraft av arbeidsavtalen din, har du som arbeidstaker forpliktet deg til å utføre arbeidet ditt på en tilfredsstillende måte i arbeidstiden og ikke bruke fritiden slik at du ikke kan oppfylle disse forpliktelsene.

Arbeidsgivers innvilgelse og nektelse av ansattes ekstrajobb skal være underlagt alminnelige arbeidsrettslig krav til saklighet og forsvarlig utøvelse, og være begrunnet i de momentene som det er redegjort for ovenfor. Arbeidsgiver kan nekte arbeidstaker å ha en ekstrajobb helt eller delvis, eventuelt sette vilkår for hvordan du skal utøve ekstrajobben.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler