image-10
Foto: Fartein Rudjord
Lektorbloggen

10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer

Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde flere lærere og lektorer i skolen.
AVHelle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag
06. september, 2023

1. Kun kvalifiserte undervisere

De fleste tar for gitt at det er utdannede lærere og lektorer i alle klasserom, men altfor mange ufaglærte underviser. Denne utfordringen med mange ufaglærte er stor i Troms og Finnmark. Det må derfor jobbes hardere med rekrutteringen, stillinger må utlyses flere ganger, og KS bør opprette en stillingsbank. Lektorlaget vil også beskytte lektortittelen og ha høyere kompetansekrav for å få undervise.

2. Mindre elevgrupper i videregående

Stadig flere elever dyttes inn i klasserommet. Det sier seg selv at det går ut over hver enkelt elev og den oppfølgingen de har krav på, men også lærernes arbeidsbelastning.

3. Oppdaterte læremidler og involvering

Mange skoler kjøper ikke oppdaterte læremidler, og andre velger vekk bøker uten faglig begrunnelse. Faglærer skal ha reell påvirkning, slik at læremidlene passer godt til både læreplan og elevgruppe. Penger må følge nye læreplaner, og midler må øremerkes.

4. Rust opp skolenes digitale infrastruktur

Elendig digital infrastruktur er en stor utfordring for både elever og lærere. Ustabile nettverk og manglende mulighet til å kunne styre nettilgang blir en hemsko for undervisningen.

5. Fjern politisk detaljstyring

Ingen klasserom, elevgrupper eller skoler er like. Derfor må de som står i klasserommene få bestemme hvilke verktøy og undervisningsform som er best. Lokalpolitikere må sørge for gode rammer for drift, og overlate de faglige avgjørelsene til de som har ansvaret for opplæringen.

6. Gi lærerne og lektorene kontroll over egen arbeidstid

For å gi god undervisning, må lærerne ha tid til egen planlegging. Nå legges det mer vekt på å kontrollere at de er til stede enn å legge til rette for god undervisning. Det må styres for å skape kvalitet, ikke kontroll.

7. Tydelig arbeidsfordeling

Laget rundt eleven består av mange profesjoner, men ofte mangler en struktur som gjør hjelpen målrettet og effektiv. Det må være klart hvem som har ansvaret for å følge opp elevene, og det må være en reell avlastning. Det vil gjøre klasserommet til en mer attraktiv arbeidsplass.

8. Skolen skal være trygg for både elever og lærere

Bruk av fysisk inngripen i skolen skal lovfestes, men forslagene går ikke langt nok i å rydde i gråsonene knyttet til tvang, avverging og skadeforebygging. Læreren må også styrkes som klasseleder og få økt myndighet – ikke minst for å ivareta de andre elevene i klasserommet.

9. Lønnen må være attraktiv sammenlignet med andre akademikere

Erfarne lektorer fikk et nødvendig lønnsløft i år, men dagens lønnssystem fungerer dårlig. Lønn må benyttes mer som virkemiddel for å beholde erfarne lektorer og rekruttere nye. Lokalpolitikere må prioritere skole i lønnsforhandlingene.

10. Hev kvaliteten på studiene

Færre velger lektorprogrammene og flere faller fra. Bare på lektorprogrammet ved Universitetet i Tromsø står rundt 80 plasser tomme. Studiene må bli mer relevante og være en god forberedelse til jobben i klasserommet. Nyutdannede må få en bedre introduksjon og veiledning for å avhjelpe mot praksissjokket. Studieløpet – med undervisning og praksis må organiseres bedre.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
arbeidstiddigitaliseringkompetanselæremidlerpolitikktrygg arbeidsplass

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?
Lektorbloggen
Endelig ble programmering tatt inn i skolen. Dessverre virker innføringen lite gjennomtenkt.
I stedet for et eget programmeringsfag, ble programmering en del av matematikkfaget, men ingen har visst i hvilke av matematikkfagene det skal inngå eller hva elevene skal lære. Og verst av alt, de so...