Norsk Lektorlag mener

Norsk Lektorlag er en tydelig stemme i utdanningspolitikken.
AVRedaksjonen
image-4

Norsk Lektorlag organiserer lektorer og andre med mastergrad. Fordi flesteparten av våre medlemmer er lektorer, har vi en klar fagpolitisk identitet og en tydelig stemme i utdannings- og lønnspolitikken.

For å bli ordinært medlem i Norsk Lektorlag må du ha en mastergrad. Du trenger ikke ha pedagogisk utdanning eller jobbe i en undervisningsstilling for å kvalifisere til medlemskap. For å bli studentmedlem må du være student på relevante utdanningsløp som gir deg kompetanse som lektor.

Meld deg inn i Norsk Lektorlag

Lektorlagets politikk:

Vi tilbyr blant annet rimelig kontingent, gode medlemsfordeler og en medlemsnær fagforening.

Temaer Norsk Lektorlag jobber med:

Kompetanse

Ville du latt en som ikke var utdannet kirurg, operere ditt barn? I skolen lar vi ufaglærte og lærere uten fordypning undervise hver dag. Norsk Lektorlag vil ha kompetansekrav for å undervise på alle trinn i alle fag. 

Etter- og videreutdanning

Norske skoler er pålagt å sørge for at lærere får faglig oppdatering, men det er langt fra virkeligheten. Skal norsk skole bli bedre, må alle lærere få individuell rett til etter- og videreutdanning.

Bedre lektorlønn

Norsk Lektorlag mener lektorene skal ha et lønnsløft. De har i mange år hatt betydelig svakere lønnsutvikling enn andre lærere og andre i kommunesektoren.

Arbeidstid

Norsk Lektorlag mener at arbeidstidsavtalen mye tydeligere enn i dag må skjerme tid til undervisning og lærernes behov for individuelt undervisningsrettet arbeid.

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Skolens ansatte har vid og omfattende ytringsfrihet om forholdene i skolen. Norsk Lektorlag vil ha større åpenhet i og om skolen. 

Vold på arbeidsplassen

Vold og trusler i skolen er et alvorlig arbeidsmiljøproblem. Lærere er blant de mest utsatte yrkesgruppene. Arbeidsgiver skal sørge for at alle undervisere har et forsvarlig arbeidsmiljø.

Eksamen og vurdering

Eksamens- og vurderingssystemene i skolen må være pålitelige, og sikre at elevene vurderes på likt grunnlag og blir vurdert ut fra sin faktiske kunnskap. Norsk Lektorlag vil ha skriftlig eksamen i avgangsfag og utvide ordningen med todelt eksamen.


Les også