image-4
Utdanning

Tiltak mot tapt læring krever ressurser

Regjeringen gir flere millioner ekstra til skolene for å ta igjen tapt læring under pandemien. Det er foreslått tiltak som mer tid til kontaktlærer og å styrke laget rundt eleven. – Ressursene til lønn til den ekstrajobben dette blir, må komme raskt på plass. Vi har ingen tid å miste, sier Helgesen.
AVRedaksjonen
23. juni, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Forskning viser at opplæringen har for noen elever vært dårligere under stengte perioder i pandemien. Elever har måttet i mye større grad jobbe selvstendig og med mindre tilbakemeldinger. I tillegg har de mistet det sosiale med å være sammen i klasserommet.

Kunnskapsdepartementet satte ned en arbeidsgruppe som skulle foreslå tiltak for å bøte på tapt faglig og sosial læring under pandemien, som leverte sin rapport til statsråd Guri Melby 15. juni.

Prosessen videre

Regjeringen skal nå se på prosessen videre med hvilke tiltak som skal brukes.

– Vi vil vurdere hva som kan settes raskt i gang av disse tiltakene og hva som er mer langsiktig. Det er allerede bevilget 330 millioner kroner for å bidra til å ta igjen tapt læring, nå foreslår vi 256 millioner ekstra, i tillegg til 500 millioner til sommerskole, sa Melby.

Lektorlaget har bidratt med innspill til arbeidsgruppens rapport underveis.

Arbeidsgruppen foreslår blant annet at kontaktlærerrollen skal få mer tid, at laget rundt eleven skal styrkes samt at elevens rett til medvirkning skal ivaretas.

– Å øke ressursene til kontaktlærer kan være et godt tiltak. Kontaktlærer er ofte den første som fanger opp problemer og skal følge opp. Her burde regjeringen vurdere en straksbevilgning, siden det ser ut som det er flere som har utfordringer. Vi savner en beskrivelse av hvordan dette skal gjøres praktisk og konkret, sier Lektorlagets leder Rita Helgesen.

Ekstra tiltak og gode rutiner

Arbeidsgruppen presiserer at det er skoleeiers ansvar å ha gode rutiner for å identifisere elever med bekymringsfullt fravær. Kritiske overganger må identifiseres, og informasjon og samhandling styrkes. Det må også etableres tverrfaglige oppstarts – og overføringsmøter.

– Ekstra tiltak for å ta igjen det tapte krever penger til lønn til de som skal gjøre det ekstra arbeidet som kreves. Dette må være på plass til skolestart, slik at vi kan begynne å tette hullene med en gang skolen begynner igjen, sier Helgesen.

For å kompensere for tapt læring og progresjon for alle, foreslår arbeidsgruppen blant annet ekstra timer for elever som trenger det, gode vikarordninger og skjerming av ressurser for tilrettelegging.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
arbeidsforholdkoronaundervisning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Stenger åpent internett på eksamen
Utdanningsdirektoratet stenger åpent internett på eksamen. – Åpenbart utfordrer utviklingen av blant annet ChatGP3 vurderingspraksisen i skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
Utdanning
Etterlyser mer ressurser til å møte digitale trusler for læring
Norsk Lektorlag har gjennom mange år pekt på utfordringen med manglende regulering av digitale verktøy i skolen. – Vi trenger mer ressurser og styrket faglig autonomi for å unngå at elevenes grunnlegg...
Utdanning
Viktig å få et opptakssystem som styrker grunnutdanningens posisjon
– Det er positivt at opptaksutvalget foreslår å fortsette med å legge karakterer fra videregående skole til grunn for opptak til høyere utdanning, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.