image-4
Illustrasjonsfoto: iStock
Utdanning

Udir foreslår endringer i fraværsregler

Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene skal lære, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Lektorlaget.
AVRedaksjonen
23. oktober, 2023

I dag har kunnskapsministeren mottatt forslag fra Utdanningsdirektoratet om hvordan fraværet i skolen kan reduseres. Anbefalingene er siste del av utredningsoppdraget om fravær som kunnskapsministeren ga direktoratet i 2022.

Direktoratet anbefaler blant annet tydeligere nasjonale råd for nærværsarbeid og et nytt nasjonalt fraværsregister for barne- og ungdomsskolen.

Leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus mener fraværsgrensen er positiv for skolen og elevene. Den har ført til mer tilstedeværelse i undervisningen. Lektorlaget er også positiv til et fraværsregister for barne- og ungdomsskolen.

– Å være på skolen er en forutsetning for at elevene skal lære. Det er også viktig for å bygge gode fellesskap. Et nasjonalt register for skolefravær vil gi flere verktøy for å følge elevene i skoleløpet. Det gir også mer faktabasert kunnskap om fravær.

– Fraværsgrensen har fungert. Vi som underviser på videregående, bruker den som et verktøy for å fange opp elever tidlig nok og forhindre at de faller fra. Derfor er det viktig for Lektorlaget at vi får beholde dette verktøyet, legger Nyhuus til.

Forslagene fra direktoratet skal nå på offentlig høring.

Vil endre fraværsgrensen i videregående

Gjennomsnittseleven i videregående reduserte fraværet sitt med rundt 27 prosent etter innføringen av fraværsgrense, viste Fafos evaluering.

Direktoratet anbefaler å endre dagens fraværsgrense for videregående:

  • Fjerne krav om legeerklæring ved fravær som skyldes helsegrunner, og innføre en egenmeldingsordning for alt fravær.
  • Samtidig skal alt fravær gjelde. I dagens ordning kan inntil ti dager slettes fra vitnemålet. Udir foreslår å fjerne denne ordningen.
  • Grensen for når en elev kan miste karakter i faget økes fra 10 til 15 prosent. Skolen får samtidig en plikt til å tilby samtale med eleven når eleven nærmer seg høyt fravær.

– Å øke fraværsgrensen til 15 prosent er å åpne for at elever kan være borte nesten en dag i uken. I et stort fag som norsk utgjør 15 prosent i VG1 over 34 timer, sier Nyhuus.

For sårbare elever kreves andre tiltak for at de skal fullføre og bestå videregående opplæring, understreker direktoratet.

-Det er positivt at direktoratet ser at det kreves andre tiltak for å ivareta sårbare elever. Denne gruppen må følges opp med mer tilpassede tiltak, sier Nyhuus.

Laget rundt

–Arbeidsfordelingen mellom de ulike aktørene og profesjonene i laget rundt eleven er ikke godt nok avklart i dag. Kommunepsykologer, helsesykepleiere, PP-tjenesten med flere, kan være viktige bidragsytere i skolens nærværsarbeid og i oppfølgingen av ufrivillig skolefravær. Det er viktig at direktoratet peker på at skolen ikke kan løse bekymringsfullt fravær alene, og at de ulike tjenestene skal kjenne hverandres oppgaver og ansvarsområder, sier Nyhuus.

Lektorlaget avventer den formelle høringen.

– Vi skal gjøre en samlet og grundig vurdering av forslagene om fraværsregler, sier Nyhuus.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fraværfraværsgrense

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...
Utdanning
Folk flest vil ha faglig sterkere lærere
En fersk undersøkelse fra Lektorlaget viser at et stort flertall av befolkningen ønsker at de som underviser, skal ha mer faglig fordypning enn dagens minstekrav.