image-1
Utdanning

Styrk eksamen, ikke innfør mappevurdering

Sosialistisk Ungdom har foreslått å erstatte dagens eksamensordning med mappevurdering. Dette advarer Norsk Lektorlag mot. - Vi bør i stedet sørge for at eksamensordningene likebehandler elevene og hindrer fusk, sier Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
11. juni, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsk Lektorlag har bedt Kunnskapsdepartementet om en avklaring av hva eksamen skal være og hvilken funksjon eksamen skal ha i det norske skolesystemet.  I et brev som ble oversendt departementet i januar, skriver Norsk Lektorlag at vi trenger bedre eksamensordninger, både ved lokalt gitt og sentralt gitt eksamen.

Sensorspesialist som karrierevei
NLL har også foreslått en ordning hvor lærere og lektorer kan spesialisere seg som sensorspesialister. En slik karrierevei vil også styrke eksamensordningene i norsk skole på sikt.

– Vi har statsautoriserte revisorer – og vi bør få ”statsautoriserte sensorer” til bruk både ved lokalt gitt og sentralt gitt eksamen, skriver NLL i et notat som ble oversendt Kunnskapsdepartementet i oktober 2014.

Norsk Lektorlag mener at regelverket må endres slik at det blir en plikt for fylkeskommunene å bruke eksterne sensorer som godkjennes etter strengere regler enn i dag, også ved lokalt gitt eksamen. Sensorspesialister kan blant annet få det overordnede ansvaret for å utarbeide eksamensoppgaver ved lokalt gitt eksamen. Til denne rollen må det stilles strenge krav til faglig kompetanse og krav til et minimum av undervisningserfaring i faget.
Med bedre eksamensordninger og høy kvalitet på standpunktvurdering i fagene kan byråkratiseringen av skolen reduseres. Man kan legge mindre vekt på prosedyrekontroll og mer vekt på en god sluttkontroll med bruk av eksterne, høyt kvalifiserte sensorer. Elevenes rettssikkerhet styrkes ved at de er trygge for at den viktige sluttvurderingen gjøres av eksterne sensorer som er en del av et profesjonelt fellesskap der man diskuterer krav og standarder.

Mener mappeforslaget er urealistisk
Lektorlagets leder mener at forslaget om å kombinere mappevurdering og eksterne sensorer som alternativ til skriftlig eksamen er urealistisk av to grunner:
-For det første vil sensorene ikke kunne kontrollere om det er eleven eller andre personer som har produsert innholdet i mappen. Vi ønsker ikke en utvikling med kjøp og salg av mappearbeider. Skulle sensorene kontrollere om eleven faktisk har tenkt ut og skrevet innholdet, for eksempel gjennom en grundig muntlig eksaminering, vil vi sprenge tidsrammene for dagens ordning. Muntlig eksamen avvikles innenfor en ramme på maksimum 30 minutter per elev, og med totalt fire timer for- og etterarbeid fordelt på 7 elever, og er selvsagt ikke innrettet på å kontrollere elevens skriftlige ferdigheter, sier Paulsen.

– For det andre vil vurderingen av selve mappen, med flere arbeider, mangedoble tidsbruken sammenlignet med dagens ordning ved skriftlig eksamen. Nå har sensorene totalt 26 minutter til rådighet per besvarelse. Det sier seg selv at en «mappe» med flere arbeider ikke kan vurderes på så kort tid. En dobling eller tredobling av tid per mappe vil sannsynligvis doble eller tredoble behovet for sensorer og fagpersoner står ikke akkurat i kø for å ta dette oppdraget, sier Paulsen. 

Prinsippet med mappevurdering, eller vurdering av skriftlige arbeider som eleven produserer i løpet av skoleåret, inngår i praksis i dagens system for standpunktvurdering. Faglærer, som følger eleven gjennom året, bruker både skriftlige og muntlige prestasjoner som grunnlag for å sette standpunktkarakter. Om samlingen av elevenes arbeider kalles mappe eller ikke, om de finnes elektronisk eller i papirform, skriftlig eller som lyd- og videopptak, er ikke så viktig. 

-Prinsippet er at faglærer har et relativt bredt vurderingsgrunnlag og kan foreta en helhetlig vurdering der kjennskapet til eleven strekker seg over flere måneder. Denne ordningen med standpunktkarakter ivaretar hensynet til at elever av og til «kan ha en dårlig dag», sier Paulsen.

Viktig med en uhildet vurdering
NLL mener at et viktig prinsipp ved eksamen er at eksterne sensorer skal foreta en uhildet vurdering av et elevarbeid.

-Bruk av eksterne sensorer skal hindre at det utvikler seg en skolekultur der elevens navn eller sosio-økonomiske status, og ikke elevens faglige prestasjoner, avgjør karakteren. Bruk av eksterne sensorer skal altså hindre at det utvikles «trynetilleggskultur» eller korrupsjon knyttet til skolens vitnemål, sier Paulsen. 

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...