Illustrasjonsfoto av elever som løper i gangene. Foto: iStock.
Foto: iStock
Arbeid

Regjeringen ønsker å lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen

– Det er svært viktig å få tydeliggjort grensene for når ansatte i skolen kan gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade. Dagens regler er uklare, og det skaper stor usikkerhet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
02. juni, 2023

Onsdag 31. mai kom den varslede høringen om regler om avverging av skade og bruk av inngripen. Dette er en del av den nye opplæringsloven som skal tre i kraft fra høsten 2024.

– Helt overordnet ønsker vi dette velkommen. Dette har Norsk Lektorlag også gitt innspill på i vår høringsuttalelse til Opplæringsloven i 2021, sier leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus. 

Regler om tvang, avverging og skadeforebygging

Norsk Lektorlag har vært tydelig på at loven må inneholde regler som handler om både tvang, avverging og skadeforebygging.

–  Dette forslaget tar bare stilling til avverging av skade mot person eller eiendom, men ikke skadeforebygging. Nordrum-utvalgets forslag om at ansatte skal kunne gripe inn fysisk mot elever også for å holde ro og orden i klasserommet for de øvrige elevene, er viktig. En slik inngripen kan være nødvendig for å unngå mer inngripende tiltak. Departementet har ikke foreslått å inkludere dette. Vi mener at forslaget er godt og bør tas inn i regelverket, sier Nyhuus.

Eskalering kan ende i voldssituasjoner

I høringen fra regjeringen heter det blant annet at «forstyrrelser og uro i utgangspunktet må håndteres med en faglig-pedagogisk tilnærming» , og at «å bruke fysisk makt i slike situasjoner ikke er løsningen».

– Norsk Lektorlag mener det er viktig å ta innover seg at eskalering av uro fra utagerende elever i klasserommet kan ende i voldssituasjoner. Det handler også om å trygge at alle elevene får et godt læringsmiljø og den undervisningen de har krav på. Det kan være tilfeller hvor det ikke er tilstrekkelig med en faglig-pedagogisk tilnærming, sier Nyhuus.

Nyhuus og fagsjef for utdanningspolitikk Wenche Bakkebråten Rasen møtte torsdag 1. juni Himanshu Gulati, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og medlem i Stortingets utdanningskomité. Temaet for møtet var vold i skolen og hvordan vi kan styrke lærenes stilling i skole og anledningen til å kunne gripe inn for å avverge vold og trusler.

– Vi er glade for at Himanshu har løftet frem dette i representantforslag tidligere i vår. Dette har trolig bidratt til fortgang i Kunnskapsdepartementet i denne saken. Da som nå er Norsk Lektorlag opptatt av at vold og trusler i skolen er et alvorlig problem, og virkemidlene til å håndtere og reagere må styrkes, sier Nyhuus.

Norsk Lektorlag skal nå sette seg grundig inn i alle forslagene og levere en høringsuttalelse innen fristen som er 30. september 2023.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidsforholdtrygg arbeidsplass

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Nye ansiennitetsregler skaper frustrasjon
Nye ansiennitetsbestemmelser trådte i kraft etter Hovedtariffavtalen i KS 27. september 2022. Dermed beregnes ansiennitet ulikt for de ansatt før og de ansatt etter denne datoen.
Arbeid
Skal legge bedre til rette for digital læringsanalyse
Ekspertgruppen for digital læringsanalyse foreslår blant annet nye regler for personvern i skolen og retningslinjer for forsvarlig bruk av digital læringsanalyse.
Arbeid
Veiledning er gull for nyansatte lektorer
Som nyutdannet og nyansatt lektor anbefaler Anne Marie Brunborg å starte i jobb på våren hvis man har mulighet. – Jeg har fått en myk start og blitt møtt på en forståelsesfull måte, sier hun.