Nettbrett, to mobiltelefoner og to pc-er sett ovenfra. Bilde.
Arbeid

Personvern i skolen må bli bedre ivaretatt

Den raske digitaliseringen i samfunnet og i skolen har gått ut over personvernet, ifølge personvernkommisjonen. Norsk Lektorlag ønsker en felles digital tjeneste for vurdering av læremidler, hvor kvalitetskriteriene er tydelige og personvernhensyn ivaretas.
AVRedaksjonen
09. februar, 2023

Personvernkommisjonen har utredet situasjonen for personvernet i Norge og trukket frem de viktigste utfordringene og utviklingstrekkene, blant annet i skolen. Norsk Lektorlag har levert et høringssvar til kommisjonens utredning.

Norsk Lektorlag er enig med personvernkommisjonen i at digitaliseringen av skolesektoren har hatt en svært rask utvikling i løpet av de siste årene, uten at man har tilstrekkelig beskyttet elevers og læreres personvern.

Nasjonal tjenestekatalog og kompetansemiljø

Et av tiltakene kommisjonen foreslår, er en nasjonal tjenestekatalog for digitale læringsmidler. Kommisjonen anbefaler også at det opprettes et nasjonalt kompetanse- og testmiljø for å bistå kommunene med å håndtere personvernutfordringer. Kommisjonen etterlyser også strakstiltak som kan begrense kommersiell utnyttelse av elevenes personopplysninger og redusere reklamepresset i tjenestene skolene bruker.

Norsk Lektorlag er enig i at en statlig personvernpolitikk for skolesektoren, personvernnorm for skolesektoren og en bransjestandard kan bidra til å sikre like rettigheter for elevene. Imidlertid er ikke dette tilstrekkelig.

Ansvarsfordeling, ressurser og nasjonal tjenestekatalog

Norsk Lektorlag peker på flere momenter som vil bidra til å ytterligere sikre personvernet i skolen:

  • Skoleeierne og skolene trenger en klar ansvarsfordeling

Norsk Lektorlag understreker i sitt høringssvar at rollen som behandlingsansvarlig og ansvarsfordelingen mellom skoleeierne og skolene må være klar og tydelig for å unngå ansvarspulverisering.

  • Elevene må ha tydelige grenser for privat bruk av skole-pc og -nettbrett.

Kommunenes ansvar for elevenes personvern når de bruker skolens digitale utstyr må begrenses til de digitale læringsmidlene eller læringsappene skolen og/eller kommunen har skaffet. Alternativt bør bruken av pc-en eller nettbrettet begrenses til skolearbeid, og apper til private formål bør forbys. I grunnskolen bør man sette bruksbegrensninger som å stenge for muligheten til å laste ned private applikasjoner

  • Kommunene og fylkene må som skoleeiere få penger og veiledning

Kommunene har svært ulik kompetanse og ressurser til å ivareta personvern i skolen. Skoleeierne må tilføres både nok ressurser og støtte i form av veiledninger, mal for rutiner og støtte under forhandlinger med leverandører. Som behandlingsansvarlig skal skoleeierne også ha et system for å håndtere avvik.

Norsk Lektorlag mener at alle kommuner bør ha eget personvernombud.

  • En nasjonal tjenestekatalog for digitale læremidler må også være pedagogisk kvalitetssikret 

Kommisjonen tar til orde for å opprette en nasjonal tjenestekatalog for digitale læremidler som skal gi en oversikt over læremidler som en har vurdert personvernkonsekvensene for. Norsk Lektorlag støtter forslaget, og understreker at faglæreren må ha reell påvirkning på valg og bruk av alle typer læremidler.

Det må være klare retningslinjer for anskaffelse av læringsmidler, også de som er gratis. Norsk Lektorlag mener skolene uansett må få nok ressurser til å betale for læringsmidlene og læringsprogrammene de trenger. 

  • Undervisningspersonalet må få økt kompetanse om personvern

Det er viktig å øke undervisningspersonalets kompetanse om personvern. Personvernhensyn bør bli en integrert del av den profesjonsfaglige digitale kompetansen til lærerne. Dette krever tid og penger, og en satsing på dette i etter- og videreutdanningstilbudene i sektoren.

  • Elevenes kompetanse om personvern må ivaretas i det gjeldende læreplanverket

Norsk Lektorlag advarer mot å revidere læreplaner så kort tid etter innføringen av nytt læreplanverk.

Personvern er omtalt både i overordnet del og i læreplaner for fag (både i kjerneelementer og kompetansemål). Målet om høyere kompetanse om personvern blant elever og ansatte må nås gjennom arbeid i klasserommene etter gjeldende læreplanverk og via de ansattes etter- og videreutdanningsordninger og profesjonsfelleskapenes utvikling på skolene.

  • Personvernutfordringer ved fjernundervisning må vurderes bedre

I vår høringsuttalelse til forslaget til ny opplæringslov belyser vi blant annet personvernutfordringer ved bruk av fjernundervisning. Dette er ikke i tilstrekkelig grad vurdert i Kunnskapsdepartementets høringsnotatet til forslag til ny opplæringslov. 

En veileder om fjernundervisning og personvern kan bøte på noe av dette, men trolig må også andre typer lovregulering vurderes og iverksettes for å hindre misbrukssituasjoner.

se mer innhold fra kategorien

ArbeidUtdanning
digitaliseringpersonvern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...