image-5
Utdanning

Ønsker fraværsgrense i videregående skole

Norsk Lektorlag støtter Utdanningsdirektoratets forslag om innføring av en fraværsgrense i videregående opplæring.
AVRedaksjonen
27. april, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Vi har for mange dårlige erfaringer med dagens ordning og ser med bekymring på at relativt mange faglærere føler seg presset til å sette standpunktkarakter på mangelfullt grunnlag. Dette fører til stor forskjellsbehandling av elevene og undergraver tilliten til systemet med standpunktkarakterer, sier Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk Lektorlag.

-Det er viktig å skape forståelse for at stort fravær fra elevens side gjør det vanskelig eller umulig for faglærer å sette en karakter uavhengig av årsaken til fraværet. Også når elever har meget aktverdige grunner til fraværet, fører fraværet til at de faktisk ikke deltar i læringsarbeidet, og det er der faglærer følger med og vurderer elevenes utvikling og prestasjoner, sier Paulsen.

Norsk Lektorlag avga i dag sin høringsuttalelse til Utdanningsdirektoratets tredelte høring om fraværsgrenser, sammenhengen mellom underveisvurdering og standpunktkarakterer, samt andre endringer knyttet til regelverket om vurdering. Medlemmer og fylkeslag har kunnet gi sine innspill direkte, og høringene var også tema på et seminar for fagutvalgsledere i april.

Tydelig fraværsgrense støtter opp under skolens dannelsesoppdrag
Norsk Lektorlag mener at tydeligere krav til frammøteplikt og aktiv deltakelse er viktig for at skolen skal kunne oppfylle sitt dannelsesoppdrag og forberede elevene på det som forventes i voksenlivet generelt og i arbeidslivet spesielt. Norsk Lektorlag støtter forslaget om å sette en fraværsgrense på 10 prosent for elevene.

– Det er viktig at samfunnet signaliserer at elevstatusen og de rettigheter som følger med den, er betinget av faktisk deltakelse, ikke av at man kun figurerer på en skoles elevliste, sier Paulsen.

Ønsker ikke plikt til forhåndsvarsling
Elevene i videregående skole er nesten voksne, og de fleste blir myndige mens de går på skolen. Dette tilsier at de selv bør kunne holde orden på eget fravær og ikke trenger formaliserte rettigheter til å varsles når fraværet eventuelt nærmer seg grensen. Skolene har, eller bør ha, enkel digital fraværsregistrering der elevene selv kan logge seg inn og sjekke eget fravær i de ulike fagene.

– Skolen bør støtte opp under at elevene tar ansvar for seg selv på dette området, men skolen bør ikke ta ansvaret fra dem, sier Paulsen.

Fraværsprosenten må beregnes ut fra antallet faktisk avholdte timer i faget
Norsk Lektorlag mener at man ikke bør ha ulike grenser for fravær i «små» og «store» fag, av prinsipielle grunner.

– Behovet for aktiv deltakelse fra elevenes side blir ikke mindre når et fag har relativt få timer. Det er imidlertid viktig at skolen planlegger og organiserer undervisningen i små fag på en måte som gjør at en fraværsgrense ikke slår urimelig ut. På tross av klare regler om at skolen skal tilby et minstetimetall i alle fag, slik det er angitt i lærerplanene, finnes det skoler som i praksis legger opp til færre timer undervisning. Det er derfor viktig at elevenes prosentuelle fravær regnes ut fra faktisk avholdte timer i faget, sier Paulsen.

Ønsker bedre oppfølging av elever med helsemessige og psykososiale problemer
Norsk Lektorlag mener at en strengere praktisering av krav til at elever har plikt til å delta, må kombineres med et bedre tilbud til elever som sliter med helsemessige og/eller sosiale problemer. Skolen bør ha plikt til å sørge for at elever med begynnende stort fravær får hjelp av et relevant og profesjonelt støtteapparat.

– Psykososiale problemer må tas på alvor og følges opp av kyndige fagpersoner. Skolenes hjelpeapparat i form av helsesøster, skolepsykolog og rådgivningstjeneste må styrkes. Dette bør ikke delegeres til kontaktlærer eller læreren i faget, som verken har tidsrammer eller formell kompetanse til å gi fullgod hjelp, sier Paulsen.

Ber Utdanningsdirektoratet samtidig informere om privatistsystemet
Norsk Lektorlag viser i sitt høringssvar til at elever som ikke vil prioritere deltakelse i undervisningen i et fag, for eksempel på grunn av idrett eller politisk arbeid, i stedet for elevstatus kan tilbys hospitantstatus og melde seg opp som privatist. Kjennskapen til privatistsystemet ser dessverre ut til å være lav i skolesektoren, både blant elever, lærere og skoleledere. Norsk Lektorlag oppfordrer derfor Utdanningsdirektoratet til å informere om og klargjøre hvilke regler som gjelder på dette området i forbindelse med innføringen av fraværsgrenser.

Norsk Lektorlag mener at en fraværsgrense vil virke motiverende for de fleste elever til å møte på skolen. Samtidig understrekes det at Utdanningsdirektoratet må presisere at retten til standpunktkarakter ikke automatisk følger av at eleven er fysisk tilstede i klasserommet, men av at lærer har et tilstrekkelig grunnlag for vurdering i faget.

Arresterer en vesentlig tidstyv
Norsk Lektorlag mener at elevenes rett til underveisvurdering i fagene er viktig, men at denne bør overlates til faglærer og faglærers skjønn.

– Dagens dokumentasjonskrav bør fjernes fordi de tar mye tid som heller bør brukes til den den egentlige underveisvurdering. Denne må alltid inngå i selve undervisningen og lærers direkte og løpende kontakt med elevene. Begrunnelser som gis for karakterer på prøver og lærers kommentarer til elevens arbeid underveis, kommer raskt og umiddelbart, og fungerer pedagogisk mye bedre enn formularbaserte samtaler som er styrt utenfra, og som avholdes for å oppfylle kravene til dokumentasjon, sier Paulsen.

Norsk Lektorlag støtter Utdanningsdirektoratets mange små forslag til forenkling og presisering av regelverket, og ønsker endringene innført allerede fra august 2015.

– Dette kan bidra til å fjerne flere «tidstyver» fra skolen, og det er ingen grunn til å utsette tiltak som vil gjøre det enklere å konsentrere seg om kjerneoppgavene, sier Paulsen.

Relaterte lenker:

 

 

 

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fraværsgrense

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...