image-9
Utdanning

Hvordan bør eksamen i ditt fag være?  

Det skal innføres nye eksamensordninger og regler for vurdering fra høsten 2020. Det er blant annet foreslått muntlig-praktisk eksamen i kroppsøving, matematikk og samfunnsfag. Du kan bidra med høringsinnspill til direktoratet, med frist 21. april. 
AVRedaksjonen
30. mars, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel
Norsk Lektorlag oppfordrer våre medlemmer i skolen til å gi Utdanningsdirektoratet tilbakemelding om hvordan vurdering og eksamen bør skje. Foto: Istock

Det er foreslått omfattende endringer i eksamen og vurdering i skolen med bakgrunn i fagfornyelsen. Utdanningsdirektoratet spør blant annet om hva formålet med vurdering skal være, hva som skal være grunnlaget for vurdering i fag, og hva skal vi med karakterer i orden og oppførsel. Det foreslås også endringer i eksamensordningene. Noen av forslagene er å innføre skriftlig-muntlig eksamen i fremmedspråk og engelsk, og muntlig-praktisk eksamen i kunst og håndverk, mat og helse, og kroppsøving på 10. trinn. 
 
Norsk Lektorlag vil avgi høringsuttalelse. Vi oppfordrer alle våre medlemmer i skolen til å engasjere seg og gi tydelig beskjed om hvordan vurdering og eksamen bør foregå.

Slik gjør du det: Gå til Utdanningsdirektoratets digitale høringsnotat her og følg instruksjonene. Frist for å komme med innspill er 21. april.

 

Standpunkt og eksamen  
I høringen ber Utdanningsdirektoratet om synspunkter på om bestått eksamen ikke lenger kan føre til at fag med 1 i standpunktkarakter er bestått. Sentralstyret i Norsk Lektorlag ønsker å beholde dagens ordning hvor bestått eksamenskarakter er bestått i faget. 
 
Trekkordningen er også gjenstand for høringen. Norsk Lektorlags prinsipielle utgangspunkt er at alle fag i skolen er like viktige. Det kan dermed argumenteres for at alle fag i prinsippet bør være eksamensfag. Å gjennomføre eksamen for hver elev i alle fag er verken økonomisk eller praktisk gjennomførbart, gitt dagens rammer. Den offentlige diskusjonen knyttet til trekkordningen handler ofte om opplevd urettferdighet, da elever kan være mer eller mindre heldige med hvilket fag de trekkes ut i til skriftlig eksamen. Det kan gi utslag for videre søkning i utdanningssystemet.

Lektorlagets sentralstyre mener at dagens trekkordning bør beholdes, men at en bør vurdere å gjøre noe med vektingen av karakterene på vitnemålet.

 

Positive til muntlig-praktiske eksamener  
Norsk Lektorlag mener skolen må vise i praksis at fagene skolen består av, er like viktige. Elevene må også få en anledning til å vise sin kompetanse på eksamen i disse fagene.

Norsk Lektorlag tror at eksamener i praktisk-estetiske fag i grunnskolen vil bidra til å heve status for fagene. Det vil også trolig gi flere elever bedre grunnlag for å søke seg inn på yrkesfaglige programmer i videregående opplæring. 

Ved å innføre eksamen i de praktisk-estetiske fagene må skoleeier i større grad stille krav til kompetanse og utstyr som trengs for å følge opp kompetansemålene i læreplanene. De må også tilby systematisk etter- og videreutdanning og legge til rette for fagnettverk og sensorskolering.  

 

Musikk:

Ved innføring av eksamen i musikk, mener Lektorlagets fagutvalg for musikk det blir spesielt viktig å stille kompetansekrav for undervisning også i faget, både på barne- og ungdomstrinnet. Muntlig-praktisk eksamen i musikk vil føre til et behov for sensorskolering, og det bør opprettes fagnettverk på tvers av skoler for å skape en mest mulig lik forståelse av eksamen.

Siden det er store forskjeller i modningsnivå mellom elever på 8. og 10. trinn, advarer fagutvalget mot å komprimere musikkfaget til ett trinn eller å avslutte det på et lavere alderstrinn enn 10. trinn.

 

Kunst og håndverk:

Fagutvalg for kunst, design og arkitektur ønsker praktisk-muntlig eksamen på 10. trinn i kunst og håndverk, men mener at 45 minutter ikke er tilstrekkelig for en god vurdering i faget. Det må være rom for å jobbe praktisk, og deretter ha en muntlig gjennomgang med faglærer og sensor. Dette kan for eksempel gjennomføres med praktisk arbeid i tre timer, der sensor går rundt og ser på alle, før det settes av 10-15 minutter til en muntlig samtale med hver elev. 

 

Kroppsøving og mat og helse: 

Det er også god tilslutning for muntlig-praktisk eksamen i kroppsøving og mat og helse blant Lektorlagets medlemmer. I en spørreundersøkelse gjennomført i november 2019 mener 63 prosent av kroppsøvingslektorene og 73 prosent av lektorene som underviser i mat og helse at en muntlig-praktisk eksamen på 45 min er egnet for å prøve elevens kompetanse i faget. 

 

Oppsummert foreslår Utdanningsdirektoratet (at) 

 • dagens formål med sluttvurdering videreføres 

 • det presiseres at eksamen skal gi eleven eller privatisten anledning til å vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig ut fra eksamensformen 

 • det åpnes for flere kombinasjoner av eksamensformer enn det vi har i dag 

 • det fastsettes i læreplanen om faget skal ha forberedelsedel 

 • kravet om presentasjon ved muntlig eksamen oppheves 

 • kravet om forberedelsedel til muntlig eksamen videreføres, og dette innføres også til muntlig-praktisk eksamen 

 • det presiseres at de som har det overordnede ansvaret for eksamen avgjør hva som er tillatte hjelpemidler til eksamen 

 • det tas inn en ny samlet bestemmelse som tydeliggjør det overordnede ansvaret for eksamen for Utdanningsdirektoratet og skoleeiere 

 • kompetansemålene fortsatt skal være grunnlaget for vurdering i fag, men understreker at disse må forstås i lys av teksten om faget 

 • ordensreglementet beholdes som grunnlaget for vurdering i orden og i oppførsel, men høringsinstansene bes om å gi innspill på hva som taler for og hva som taler mot å beholde karakterene i orden og oppførsel, samt å vurdere om det er behov for endring 

 • det tas inn en ny samlet bestemmelse som gjelder både samtale om faglig utvikling og samtale om sosial og annen utvikling 

 • bestemmelsene om underveisvurdering omstruktureres og at prinsippene for underveisvurdering tydeliggjøres 

 • «breitt vurderingsgrunnlag» erstattes med at eleven skal få mulighet til å vise kompetansen sin på flere og varierte måter 

 • realkompetansevurdering skal skje av to fagpersoner 

 • det innføres muntlig-praktisk eksamen i flere fag, også i grunnskolen 

 • å endre skriftlige lokalt gitte eksamener i norsk på Vg2, matematikk 1P-Y og 1T-Y til sentralt gitt eksamen 

 • å innføre eksamen i de praktiske og estetiske fagene i grunnskolen 

 • å prøve ut skriftlig-muntlig eksamen i ny gjennomføringsløsning 

 • å videreføre dagens eksamensordninger i en rekke fag 

 • nytt krav om at sensor skal ha tilfredsstillende kompetanse 

Relaterte lenker: 
Utdanningsdirektoratet Høring om endring i bestemmelser om vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanene.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...