image-6
Utdanning

Fortsatte diskusjonen om fraværsgrensen

Leder Rita Helgesen deltok 26. mai på en høring i KUF-komitéen om SVs representantforslag om oppheving av fraværsgrensen for elever i videregående opplæring. Norsk Lektorlag har støttet, og støtter, innføringen av en fraværsgrense på 10 prosent.
AVRedaksjonen
26. mai, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsk Lektorlag har støttet, og støtter, innføringen av en fraværsgrense på 10 prosent for at elevene skal beholde retten til standpunktvurdering.

– Vi har for mange dårlige erfaringer med dagens ordning og ser med bekymring på at relativt mange faglærere føler seg presset til å sette standpunktkarakter på mangelfullt grunnlag. Dette fører til stor forskjellsbehandling av elevene og undergraver tilliten til systemet med standpunktkarakterer. Norsk Lektorlag mener at tydeligere krav til frammøteplikt og aktiv deltakelse er viktig for at skolen skal kunne oppfylle sitt dannelsesoppdrag og forberede elevene på det som forventes i voksenlivet generelt og i arbeidslivet spesielt, sa Rita Helgesen.

Forslaget fra Audun Lysbakken og Heikki Eidsvoll Holmås innebærer at Stortinget ber regjeringen oppheve forskriften om en fraværsgrense på ti prosent, og at en vil utarbeide et nytt regelverk for fravær i dialog med sektoren.  Det er tverrpolitisk enighet om målet om å redusere udokumentert fravær i skolen. Imidlertid stiller SVs representanter spørsmål om en «statisk fraværsgrense på ti prosent er et godt virkemiddel for å sikre flest mulig elever en god videregående opplæring». Lysbakken og Holmås mener at maksgrensen for fravær «vil kunne stå i veien for arbeidet med å få flere til å gjennomføre utdanningen for det for skoler som driver tilrettelagt oppfølging av elever som står i fare for å falle fra underveis i utdanningsløpet.» De beskriver fraværsgrensen som rigid, med  «potensielt svært negative konsekvenser for en sårbar elevgruppe».

Lektorlaget mener tvert imot at en slik fraværsgrense kan føre til at skolene må gi elever som har mye fravær tettere og bedre oppfølging.

– Vi må fange opp de som sliter. De må møtes med tydelige rammer. Skal vi lykkes med ambisjonen om en inkluderende skole kan ikke disse elevene overlates til seg selv. Skolen er en viktig sosial arena for mestring, mening og vekst. Fravær er ikke løsningen for ungdom som sliter, sa Helgesen.

Norsk Lektorlag mener skolen bør ha plikt til å sørge for at elever med begynnende stort fravær får hjelp av et relevant og profesjonelt støtteapparat. Psykososiale problemer må tas på alvor og følges opp av kyndige fagpersoner, ikke delegeres til kontaktlærer eller læreren i faget, som verken har tidsrammer eller formell kompetanse til å gi fullgod hjelp.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fraværsgrense

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.
Nyheter
Positive forslag for etter- og videreutdanning
Fire nye karriereveier og en ny rett til en introduksjonsperiode med veiledning for nyutdannede nyansatte er blant tiltakene utvalget for etter- og videreutdanning foreslår. – Dette er gode tiltak som...
Utdanning
Etterlengtet anbefaling for to-delt eksamen i matematikk
Tre måneder på overtid kom anbefalingen for eksamen i matematikk. Arbeidsgruppa anbefaler en fortsatt to-deling av matematikkeksamen for 10. trinn og matematikk T, R og S. For det praktiske matematikk...