image-8
Utdanning

Etterlengtet anbefaling for to-delt eksamen i matematikk

Tre måneder på overtid kom anbefalingen for eksamen i matematikk. Arbeidsgruppa anbefaler en fortsatt to-deling av matematikkeksamen for 10. trinn og matematikk T, R og S. For det praktiske matematikkfaget i videregående opplæring er arbeidsgruppa delt i sine anbefalinger.
AVRedaksjonen
14. september, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Siden november 2021 har en arbeidsgruppe jobbet med å utrede spørsmålet om matematikkeksamen fortsatt skal ha en del uten hjelpemidler etter LK 20/LK20S.

9. september i år kom endelig gruppens rapport og anbefaling.

Konklusjonen til arbeidsgruppen er klar og tydelig:

«Vi anbefaler at skriftlig eksamen i matematikk etter 10. trinn og matematikk T, R og S bør ha et todelt format der elevene skal besvare en del uten og en del med tilgang til hjelpemidler.»

– Norsk Lektorlag har under hele debatten støttet fortsatt to-delt eksamen i matematikk. Vi har blant annet vist til at todelt eksamen er den enkleste måten elevene kan vise grunnleggende regnetekniske ferdigheter. Konklusjonen til arbeidsgruppen er ikke overraskende, men gledelig og riktig, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.

Arbeidsgruppen skriver også at den ser et behov for at eksamen tilpasses LK20 og det utvidete kompetansebegrepet etter innføringen av de nye læreplanene.

Gruppen har også jobbet med å lage eksempeloppgaver til matematikkeksamen.

Fagets egenart må styre

Norsk Lektorlag utnevnte Rune Haukeland til å representere organisasjonen i arbeidsgruppen. Haukeland har jobbet som lektor i matematikk og har sittet i Lektorlagets fagutvalg for matematikk. I arbeidsgruppen var også Matematikkrådet, Landslaget for matematikk i skolen, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Utdanningsdirektoratet representert.

Haukeland understreker at det viktigste punktet i gruppens konklusjon, er at det utfra fagets egenart er viktig å øve på og teste at elevene kan løse matematikkoppgaver «i hodet».

–I arbeidsgruppen inkluderte Matematikkrådet, Utdanningsforbundet og Lektorlaget også P-fagene som «matematikk». Vi er redde for hva det kan ha å si for videre matematikkundervisning hvis direktoratet bruker den delte konklusjonen til å ha kun én eksamen med alle hjelpemidler tilgjengelig. Vi er redde for at det da i undervisningen blir mer undervisning av prosedyrer for å bruke digitale hjelpemidler, og ikke matematiske prosedyrer for oppgaveløsning, sier Haukeland.

Arbeidsgruppen var delt i anbefalingen om P-fagene bør ha eksamen med alle hjelpemidler tilgjengelig.

Faglærere kan gi tilbakemelding på eksempeloppgaver til eksamen

Utdanningsdirektoratet har publisert eksempeloppgaver i en rekke fag som har første eksamen etter nye læreplaner våren 2023, også i matematikk.

Nå bes faglærerne gjennomgå eksempeloppgaver med sine elever og gi sin tilbakemelding:

Fra våren 2023 skal det nye heldigitale systemet for eksamensgjennomføring brukes for første gang, med noen unntak: Eksamen for fagene som hadde todelt eksamen i LK06, som realfag og samfunnsøkonomi, skal gjennomføres i det gamle eksamenssystemet (PGS), med en del uten og en del med hjelpemidler.

Debatten startet høsten 2020

Den omfattende diskusjonen om matematikkeksamen startet høsten 2020. Fagfornyelsen ga nye læreplaner for hele skoleløpet, og åpnet derfor diskusjonen om hvilke eksamensformer som er best tilpasset fagene i henhold til ny læreplan.

I oktober 2020 publiserte Utdanningsdirektoratet de første eksempeloppgavene til eksamen i matematikk og engelsk for Vg1 våren 2021. Da ble det kjent at direktoratet ville gå bort fra todelingen av matematikkeksamen. De ville innføre en heldigital matematikkeksamen hvor alle hjelpemidler skulle være tillatt.

«Fjernes eksamensdelen uten hjelpemidler, vil elevene som vanligvis får karakterene 3 og 4 stå i fare for å stryke. De får ikke vist grunnleggende matematikk-ferdigheter, og de har heller ikke kunnskapen til å løse de sammensatte langsvarsoppgavene», advarte daværende leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen.

En lang, offentlig debatt fulgte mellom fagpersoner innen matematikk og Utdanningsdirektoratet. I august 2021 snudde Utdanningsdirektoratet og bestemte at alle matematikkeksamener frem til våren 2023 fortsatt skulle være to-delt. I november ble arbeidsgruppen som skulle utrede matematikkeksamen, nedsatt.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamenmatematikkeksamen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...