En far holder barnet sitt. Bilde.
Illustrasjonsfoto: iStock
Arbeid

Er du et offer for fedrekvotefellen?

Har du hatt foreldrepermisjon de siste årene etter mors ulønnede permisjon? Les mer for å sjekke om du har blitt utsatt for fedrekvotefellen.
AVRedaksjonen
05. januar, 2024

Frem til 1. oktober 2021 praktiserte Nav regelverket slik at fedre som ønsket å utsette sin del av foreldrepermisjonen (fedrekvoten), måtte søke om dette senest innen mors siste stønadsdag. Fedre som ikke overholdt søknadsfristen, tapte retten til å få foreldrepenger i antall dager tilsvarende dagene som hadde gått etter fristen før søknad ble sendt inn.

Mange var ikke kjent med denne fristen, andre glemte den. Dette er blitt omtalt som fedrekvotefellen.

Spørsmålet om Nav hadde et lovlig grunnlag for en slik praktisering av folketrygdloven ble avgjort av Høyesterett rett før julen 2023.

Høyesterett fastslår at en slik praksis mangler lovhjemmel. Det vil si om en far oppfyller vilkårene for å få foreldrepenger og utsatt foreldrepermisjon, kan ikke en fristoversittelse føre til at han taper disse foreldrepengene.

Hvordan Nav vil følge opp denne dommen gjenstår å se, men det vil være naturlig at de feilene som er blitt gjort fra deres side, blir kompensert på en eller annen måte.

Dette var en praksis Nav hadde frem til 1. oktober 2021, men det fremgår av folketrygdloven § 22-14 at foreldelsesfristen på 3 år som gjelder for pengekrav, ikke gjelder om Nav ved en feil har avslått et krav.

Om du fikk avslått krav om foreldrepenger fordi du ikke overholdt Nav sitt krav om søknadsfrist for utsatt foreldrepermisjon (fedrekvote) og var medlem i Norsk Lektorlag på det tidspunktet, kan du ta kontakt med en av juristene i Lektorlagets sekretariatet for vurdering av sak. Ring i så fall sentralbordet på 24155000 mellom kl. 09 og 15, eller send en epost til post@norsklektorlag.no, og du vil bli satt i kontakt med en av våre jurister.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidsforhold

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Mer forutsigbar arbeidstid for våre medlemmer
– Lektorlaget har lykkes å få på plass tydeligere prinsipper for hvordan såkalt teknisk undertid skal håndteres for å gi mer forutsigbar arbeidstid. Dette er viktig for medlemmene våre, sier Helle Chr...
Arbeid
Enighet med KS om hovedavtale
Akademikerne og de andre partene i KS-området har kommet til enighet i hovedavtaleforhandlingene. Den nye avtalen varer ut 2025.
Arbeid
Krever kompensasjon for stadig større klasser
Forhandlingene om arbeidstidsavtalen i skolen startet fredag 1. desember. – Det viktigste for Lektorlaget er at våre medlemmer må bli kompensert for stadig flere elever i klasserommet. Dessuten må lek...