image-5
Lektorbloggen

Du vil ikke svare meg, men fortsetter din kritikk av andre, Raymond?

I Aftenposten den 20. august påpekte jeg det ironiske ved Raymond Johansen (Ap) sitt utspill mot det han kaller fagforeningsknusing fra Elkjøps side, da hans eget byråd selv driver med fagforeningsknusing.
AVKnut Landet
15. september, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Jeg ba ham forklare hvorfor byrådspartiene stemte imot et forslag i bystyret 27. januar i år, som ville sørget for reell organisasjonsfrihet i Oslo kommune, men han svarte aldri. Imidlertid skrev han et innlegg i Dagsavisen 30. august, der han om Elkjøps praksis bl.a. skriver at det: «er en moderne form for fagforeningsknusing, som jeg synes det er tankevekkende at er lov i Norge. Det er også et angrep på organisasjonsfriheten.» Videre skriver han: «Selv om norsk arbeidsliv fortsatt er produktivt og velorganisert, ser vi stadig flere eksempler på at arbeidsfolks rettigheter utfordres. Kanskje er det ikke så rart når regjeringen selv skriver i sin politiske plattform at de anerkjenner det uorganiserte arbeidslivet

Forslaget som byrådspartiene stemte imot, gikk ut på at kommunen skal respektere organisasjonsfriheten, slik at ansatte i kommunen ikke må være med i en bestemt fagforening for å få sine rettigheter ivaretatt. I alle kommuner utenfor Oslo blir samtlige fagorganisasjoner behandlet likt. Byrådspartiene stemte også imot et helt uforpliktende forslag fra Rødt, som gikk ut på at man først skal innhente de ulike partenes syn på eventuelle endringer av dagens regelverk, før eventuelle endringer blir mulig. Hovedforklaringen på stemmegivningen til byrådspartiene skyldes Fagforbundets klare motvilje til å endre gjeldende regelverk.

Denne motviljen kom klart frem under den åpne høringen om saken i finansutvalget 3. desember 2020. På direkte spørsmål fra Skolenes Landsforbund sin leder om Fagforbundet anser dagens regelverk i Oslo som mer demokratisk enn i resten av landet, svarte Fagforbundets representant ja! Det kom også frem at Fagforbundet ikke ønsker en åpen debatt om saken. Hele høringen ligger åpent ute på kommunens hjemmeside.

Hvordan påvirker egentlig Fagforbundet stemmegivningen til byrådet? Forut for kommunevalgkampen i 2019 vedtok forbundet å gi 5 mill. i støtte til Arbeiderpartiet og 1,25 mill. til SV. I tillegg til 1 mill. årlig til hvert av partiene i såkalt aktivitetsstøtte. I forbindelse med vedtaket skrev Fagforbundets eget blad, Fagbladet: «Forbundsleder Mette Nord mener det er en god investering i politikk som tjener hennes medlemmer.» Det er ikke tvil om at medlemmene i Oslo har fått god avkastning på investeringen!

Johansen kritiserer i sitt innlegg regjeringens arbeidslivspolitikk, og i byrådsplattformen fra 2019 står det at byrådspartiene vil «aktivt bekjempe enhver form for diskriminering». Men med sin egen stemmegivning går byrådspartiene imidlertid aktivt inn for å opprettholde diskriminering, og de driver dermed med fagforeningsknusing. Det er på det rene at i dag er det ikke reell organisasjonsfrihet i Oslo kommune, og det er en villet politikk fra Raymond Johansen og byrådets side.

En redigert versjon av innlegget er publisert i Dagsavisen 15. september 2021.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
Forhandlingsrett Oslo

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?