image-5
Lønn

Dette betyr Rikslønnsnemndas kjennelse for din lommebok

Det er sikkert mange som lurer på hva dagens kjennelse i Rikslønnenemnda faktisk betyr i kroner og øre.
AVRedaksjonen
17. februar, 2023

Rikslønnsnemnda legger Hovedtariffavtalen i KS-tariffområde mellom KS og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene i Akademikerne kommune til grunn. Den gjelder fra 27. september 2022 til 30. april 2024, også for Norsk Lektorlags medlemmer som jobber i KS-området (alle fylker og kommuner unntatt Oslo).  

Det er på grunn av streiken at virkningstidspunktet for de sentrale tilleggene er flyttet fra 1. mai 2022 til 27. september 2022.  

Den samlede lønnsøkningen for alle med sentral lønnsdannelse ble på 3,84 prosent i forslaget om hovedsammenslutningene godkjente. Det er mer enn frontfagets ramme som ble 3,7 prosent. 

Det er imidlertid slik at fordelingen ga en skjev profil: Man prioriterer de nyutdannede og nedprioriterer de med høy ansiennitet. Det er imidlertid langt flere personer med høy ansiennitet enn de med kortere erfaring. 

Ifølge denne avtalen vil lektor og lektor med tillegg få et sentralt lønnstillegg på henholdsvis 15.500 og 16.100 kroner. Se tabellen under: 

SENTRALE TILLEGG PER 27.09.2022:  

Ansiennitet 0 2 4 6 8 10 16+ 
Lektor 31.000 21.200 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 
Lektor m/tilleggsutd. 32.200 21.800 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 

Mandag 20. februar legger Teknisk beregningsutvalg (TBU) frem lønnsstatistikk for inntektsoppgjørene. Da får vi vite hvordan årslønnsveksten for kommunesektoren og for undervisningsansatte blir. 

Når kommer etterbetalingen?

Du får nå etterbetalt lønnstilleggene fra arbeidets gjenopptakelse etter streiken. Etterbetalingen for de ekstra tilleggene du skal ha for perioden du har jobbet fra 27. september 2022 kommer trolig på din neste lønnsutbetaling. 

Grunnen til at de med 0 og 2 års ansiennitet får høyere årslønnsvekst, er at ansiennitetsberegningen forenkles. Man slår sammen 0, 2 og 4 års ansiennitet i minstelønnstabellen til én ansiennitetsgruppe. I tillegg skal all arbeidserfaring regnes inn i ansiennitetsberegningen.  

«Skoletillegg» 

I avtalen gis det også et generelt tillegg fra 1. januar til arbeidstakere med 16 års ansiennitet eller mer. Det er dette som blir kalt «skoletillegget»: 

  • Adjunkt med tilleggsutdanning: 4500 kroner 
  • Lektor og stillinger med krav om mastergrad: 6000 kroner. 
  • Lektor med tilleggsutdanning: 7000 kroner. 

Garantilønnen økes dermed tilsvarende fra samme dato. Dette tillegget gis til alle i kommunen med mer enn fire års utdannelse og 16 års ansiennitet. 

Dette skoletillegget skal ifølge KS balansere det økte tillegget for ubekvem arbeidstid som helsesektoren fikk i oppgjøret. Imidlertid gir ikke skoletillegget samme uttelling i kroner på individnivå.  

Sentrale tillegg i meklers forslag:

Se hele tabellen her (lenke) 

Fagbrev vurderes likt med 60 studiepoeng

Nytt i hovedtariffavtalen er også at for yrkesfaglærere tilsatt etter 27. september 2022, skal ett ekstra fagbrev vurderes likt med 60 studiepoeng, og alle fagbrev er relevante.

Dette var kjennelsen: 

1. Hovedtariffavtalen i KS-tariffområde mellom KS og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene i Akademikerne kommune, som fremgår av Riksmeklerens møtebok i sak 2022-032, gjøres gjeldende fra 27. september 2022 til 30. april 2024 også for Norsk Lektorlag.  

2. Virkningstidspunktet for sentrale lønnsreguleringer fastsatt i Riksmeklerens forslag, I Økonomi per 1. mai 2022 settes til 27. september 2022.  

3. Avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som har fratrådt i tiden før Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. 

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kslønnsoppgjørstreiktariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Nok et år med økende lønnsetterslep
Undervisningsansatte fikk den høyeste reallønnsnedgangen i 2022 på 2,5 prosent. Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus er bekymret for fellesskolen dersom nedprioriteringen av undervisningsansatte m...
Lønn
Kjennelsen i Rikslønnsnemnda: – Svært skuffet, men ikke overrasket
Norsk Lektorlag er skuffet over at Rikslønnsnemnda ikke brukte handlingsrommet til å bøte på en krevende konflikt. - Det er en kortsiktig gevinst om KS lykkes i sitt prosjekt å nedprioritere lærere og...
Lønn
Argumenterte lektorenes sak i Rikslønnsnemnda
I dag møtte Norsk Lektorlag i Rikslønnsnemnda for behandlingen av arbeidstvisten i KS. – Nå har vi gjort det vi kan i denne prosessen for å kjempe for fagkunnskap, erfaring og lektorenes sak, sier Lek...