image-7
Tillitsvalgt

Råd til tillitsvalgte under koronakrisen

Norsk Lektorlag har tatt opp med KS en del problemstillinger tillitsvalgte har meldt inn under koronakrisen. Her er våre råd til de tillitsvalgte:
AVRedaksjonen
27. mars, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

God medbestemmelse

Medbestemmelse på arbeidsplassen er særlig viktig nå. Et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte er også i denne perioden nøkkelen for å løse utfordringer.  Felleserklæringen fra partene sentralt tydeliggjør dette. Bruk erklæringen for å styrke det lokale samarbeidet. (Les nederst | Last ned PDF her)  

Forsvarlig arbeidsmengde

Blir en lærer blir syk, skal ikke en annen lærer uten videre måtte ta over arbeidet uten kompensasjon, selv om undervisningen er nettbasert. Skolen skal fortrinnsvis bruke kompetente vikarer. Om det er umulig må man finne gode lokale løsninger, det krever godt samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Lag gode kjøreregler for tilgjengelighet

Det er ikke et krav at lærere og lektorer skal være tilgjengelig for elevene hele tiden. Det er viktig å være avkoblet i perioder. Arbeidsgiver bør være tydelig på dette overfor de ansatte. Finn gode lokale løsninger for arbeidstid i denne perioden. Norsk Lektorlags politikk for et forsvarlig arbeidsmiljø ligger her.

Nødvendig utstyr til hjemmekontor

Påløper det utgifter knyttet til bruk av hjemmekontor, må dere lokalt finne ut hvordan dette skal kompenseres. Norsk Lektorlag oppfordret tidlig regjeringen til å finne gode løsninger for internettbruk, og har gjentatt dette i sitt høringssvar til regelendringer i skolen etter koronaloven. Les mer om dette her.

.

Korona-pandemien og arbeidet i kommuner og fylkeskommuner – Fellesuttalelse

Hele Norge er nå i en helt spesiell og veldig vanskelig situasjon. Det rammer hver eneste en av oss, på ulike måter. Korona-pandemien (COVID19) stiller landet overfor helt nye utfordringer. Det er derfor viktig at vi nå står sammen og samler oss om de råd og anbefalinger som kommer fra myndighetene. Helsemyndighetenes prioritet er nå å begrense smittespredningen i størst mulig grad, for å kunne gi helsehjelp til de som trenger det mest.

KS og forhandlingssammenslutningene følger situasjonen nøye og har tett dialog for å finne løsninger på utfordringene som våre medlemmer – alle ansatte og kommunene/fylkeskommunen nå står i. Det er forskjellige situasjoner ulike steder i landet, og i ulike velferdstjenester. Vi er stolte av arbeidet som gjøres og understreker at raushet og gode prosesser lokalt nå er viktig for å skape trygghet i en krevende tid. Det er viktig å finne løsninger som trygger og i størst mulig grad sikrer innbyggerne, og som ivaretar arbeidsgivers og arbeidstakers behov. Gode prosesser for dialog og medvirkning mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte er særdeles viktig nå.

Kommunesektoren har et stort ansvar i arbeidet med smittevern. Samtidig er det avgjørende at nødvendige helsetjenester sikres lokalt og regionalt. Innbyggeres trygghet er viktig. Samtidig som noen tjenester stenges ned for en periode, er det avgjørende at annen kommunal infrastruktur som renovasjon, vann og avløp og energi opprettholdes. Når sentrale velferdstjenester som skole og barnehage stenges, eller legger om til digitalt basert undervisning, fortsetter kommuner og fylkeskommuner arbeidet for trygg hverdag for særlig sårbare barn, ungdom og voksne som har behov for bistand.

Vi står sammen om et felles løft for å løse oppgavene. Det er viktig med fleksibilitet lokalt slik at kompetanse og ressurser disponeres og omdisponeres på best mulig måte. Vi understreker viktigheten av åpenhet og dialog i forbindelse med endrede arbeidskraftbehov som måtte oppstå, herunder behov for endringer av ansattes arbeidstid. Eventuelle omdisponeringer følger saksbehandlingsreglene i hovedavtalen, hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven. Situasjonen er imidlertid utfordrende både for arbeidsgivere, ansatte og tillitsvalgte, og stiller krav til fleksibilitet hos alle parter. Det er i den forbindelse viktig at berørte ansatte løpende mottar informasjon om hvilke behov som kan påvirke deres arbeidssituasjon.

Det presiseres at ekstraordinære hendelser ikke setter hovedtariffavtalens betalingsbestemmelser til side. Det er videre grunn til å tro at en langt på vei vil være i stand til å finne tilfredsstillende løsninger innenfor gjeldende arbeidsplaner. For pålegg og mer- og overtidsarbeid og forskjøvet arbeidstid mv., vises det til arbeidsmiljølovens og hovedtariffavtalens bestemmelser.

Det vil kunne oppstå behov for omdisponering av ansatte til andre oppgaver enn de som normalt utføres. Det er i slike tilfeller avgjørende at aktuelle ansatte så tidlig som mulig informeres om dette med sikte på å ivareta den enkeltes forutberegnelighet om egen arbeidssituasjon.

Skulle det vise seg nødvendig for å sikre forsvarlig drift å endre arbeidsplaner med kortere varslingsfrist enn normalt, gir arbeidsmiljøloven hjemmel til dette på nærmere vilkår. Det oppfordres til dialog de lokale parter imellom om nødvendigheten av dette, samt om i hvilke situasjoner det vil kunne være aktuelt.

Bjørn Arild Gram

Mette Nord

Steffen Handal

Lizzie Ruud

Thorkildsen

Jan Olav

Birkenhagen

se mer innhold fra kategorien

Tillitsvalgt
korona

Flere artikler du kanskje er interessert i

Tillitsvalgt
Tillitsvalgt i Norsk Lektorlag
Uansett om du har erfaring fra tidligere eller er ny i tillitsvalgtarbeid, får du hjelp til å fylle oppgaven. Her finner du viktig informasjon for deg som er tillitsvalgt.
Tillitsvalgt
Relevante avtaler for Norsk Lektorlag
Her finner du en oversikt over hovedavtaler, hovedavtaleveileder og hovedtariffavtaler.
Tillitsvalgt
Lønns- og arbeidsvilkår finnes i blant annet hovedtariffavtalen
Hovedtariffavtalen bestemmer lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Undervisningspersonale har i tillegg en egen arbeidstidsavtale.