Taushetsplikt

Hvilke regler om taushetsplikt gjelder når du jobber som lektor, adjunkt eller lærer i skolen?

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Lektorjobben
SVAR:

Bekymringsmelding til barnevernet hindres ikke av taushetsplikt. Bestemmelsene i barnevernloven om opplysningsplikten går foran taushetsplikten.  

Avvergeplikt ved mistanke om at barn er utsatt for vold eller overgrep gjelder også før taushetsplikten. Etter straffelovens bestemmelser om avvergeplikt i §196 er det også straffbart å ikke si ifra ved slik mistanke.

Vitneplikt for politiet, for eksempel hvis en elev er involvert i et straffbart forhold, har litt mer nyanserte regler. Dette reguleres av straffeprosessloven § 230. Offentlige tjenestemenn plikter å gi forklaring om forhold de er blitt kjent med i sin stilling, dersom dette kan skje uten å krenke lovbestemt taushetsplikt. I tillegg kan s

Les mer
Lektorjobben
SVAR:

Som lektor har du etter forvaltningsloven taushetsplikt om elevers personlige forhold som du får vite om som følge av din jobb. Personlige forhold dreier seg om temaer man vanligvis ønsker å holde for deg selv. Alle slags personlige forhold, også økonomiske, omfattes.

Dette kan være opplysninger om fysiske eller psykiske problemer, sykdom eller funksjonsnedsettelser, sosialhjelp eller trygd som ikke alle får. Hvis et forhold er allment kjent, eller det vanligvis anses som helt kurant å gi opplysninger om det, anses det ikke som personlig. 

Fødested, fødselsnummer (fødselsdato og personnummer), statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted er opplysninger som etter loven ikke regnes som «

Les mer
Lektorjobben

SVAR:

Lektorer, adjunkter og lærere ansatt i offentlige og private skoler har full taushetsplikt om alt de får kjennskap til gjennom sitt arbeid om andres personlige forhold. Dette er lovbestemt i opplæringsloven § 15-1 som viser til forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt for offentlig ansatte.

Ansatte i private skoler har også taushetsplikt, på samme måte som i opplæringsloven, henviser også friskoleloven til forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt.

Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Brudd på taushetsplikt kan gi grunnlag for sanksjoner fra arbeidsgivers side. 

Les mer

Mest leste artikler