image-2

Landsmøtet

Landsmøtet er Norsk Lektorlags øverste myndighet. Det ble sist holdt landsmøte 23. og 24. november 2023, og neste landsmøte skal holdes i november 2025.

Landsmøtet avholdes hvert annet år. Sted og tidspunkt gjøres kjent med tre måneders varsel. Ekstraordinært landsmøte avholdes når sentralstyret vedtar dette, eller når minst en tidel av medlemmene krever det skriftlig.

Landsmøtedelegater med tale, forslags- og stemmerett:

 • sentralstyrets faste medlemmer
 • fylkeslederne eller deres representant
 • valgte delegater fra fylkeslagene
 • 5 studentdelegater

Hver av delegatene har én stemme.

Studentdelegater kan ikke samtidig være medlem av annen fagforenings studentorganisasjon. Arbeidsutvalget kan i særskilte tilfeller tillate unntak.

Sentralstyrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt ved behandling av årsmelding, regnskap og annet som angår disposisjoner gjort av sentralstyret i siste styreperiode. Sentralstyrets medlemmer kan ikke stille som valgte delegater.

Andre landsmøtedeltakere med talerett:

 • kandidater til sentralstyret
 • generalsekretær
 • æresmedlemmer
 • Landsmøtet kan etter forslag gi talerett til andre enn dem som er nevnt.

Landsmøtet er vedtaksdyktig når 50 prosent av delegatene er til stede.

Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i fylkeslagene per 1. januar det året landsmøtet avholdes:

1 – 99 medlemmer gir 1 delegat

100 – 199 medlemmer gir 2 delegater

200 – 299 medlemmer gir 3 delegater

300 – 399 medlemmer gir 4 delegater

400 – 499 medlemmer gir 5 delegater

500 – 749 medlemmer gir 6 delegater

750 – 999 medlemmer gir 7 delegater

1000 – 1249 medlemmer gir 8 delegater

1250 – 1499 medlemmer gir 9 delegater

Osv., 1 ny delegat per 250 medlemmer.

Landsmøtets oppgaver:

Landsmøtet godkjenner innkalling, velger dirigenter og referenter og godkjenner dagsorden. Landsmøtet velger videre redaksjonskomité, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen.

Landsmøtet skal:

 • behandle rapport for landsmøteperioden
 • godkjenne reviderte regnskaper med eventuelle avsetninger
 • vedta overordnede styringsdokumenter
 • vedta rammebudsjett for styreperioden, herunder fastsette kontingent etter innstilling fra sentralstyret
 • vedta endringer i vedtektene
 • vedta endringer i tariffpolitisk program og utdanningspolitisk program
 • behandle saker fremmet av Norsk Lektorlags organer og medlemmer
 • velge sentralstyre med varamedlemmer, leder og 1. og 2. nestleder velges særskilt
 • velge valgkomité etter innstilling fra sentralstyret
 • velge revisor

Saker til landsmøtet

Saker som ønskes behandlet av landsmøtet, må være sentralstyret i hende senest ti uker før møtet. Saker fra lokallag og medlemmer sendes også fylkesstyre eller studentstyret, som gir sin anbefaling om videre behandling og innstilling til vedtak. Dette følger saken videre.

Sakene fra sentralstyret sendes ut senest 4 uker før Landsmøtet med sentralstyrets innstilling.

Protokoll fra landsmøtene og rapport fra periodene: