image-4

Om Norsk Lektorlag

Norsk Lektorlag er en fagforening for universitets- og høyskoleutdannede lektorer og andre med tilsvarende utdannelse. Våre medlemmer har mastergrad eller hovedfag. De fleste jobber med undervisning.

En medlemsnær organisasjon

Norsk Lektorlag har over 8000 medlemmer og vokser stadig.

Per 1. januar 2024 er medlemstallet 8364.

Vi har lokallag på den enkelte arbeidsplass og fylkeslag og er en medlemsnær organisasjon. Norsk Lektorlag er en demokratisk organisasjon med møterett for alle på fylkeslagenes årsmøter, hvor det blant annet velges delegater til landsmøtet. Vi tror at en slik struktur skaper et aktivt organisasjonsmiljø.

Norsk Lektorlag er tilsluttet hovedorganisasjonen Akademikerne.

Les mer om medlemskap her!

Vi jobber for å:

  • øke verdsetting av akademisk arbeidskraft i det norske samfunnet generelt og innen offentlig sektor spesielt
  • fremme utdanningsinstitusjonenes sentrale stilling i det norske samfunn
  • være en pådriver i utdanningspolitiske spørsmål
  • bedre lektorenes lønns- og arbeidsvilkår
  • heve kvaliteten på undervisningen i norske skoler og høyskoler/universitet
  • skjerpe kravene til undervisningskompetanse

Kort om historien til Norsk Lektorlag

Dannelsen av Norsk Lektorlag 22. november 1997 var et resultat av den gradvis økende misnøyen med fusjonering av stadig flere lærerorganisasjoner. Fusjonene førte til at lektorenes interesser i stadig mindre grad ble ivaretatt.

Etter den siste store fusjonen i 1993, manifesterte protesten seg i dannelsen av Universitetsutdannede Læreres Forening (ULF) på Ås videregående skole. Da Akademikerne ble dannet i oktober 1997, så sentrale personer i ULF-miljøet en mulighet for å etablere en ny fagforening for lektorer som kunne inngå i den nye hovedsammenslutningen for langtidsutdannende akademikere. De dannet Norsk Lektorlag. Etter strevsomme, men entusiastiske år ble Norsk Lektorlag medlem i Akademikerne 15. mars 2001.