image-7

Om Norsk Lektorlag

Norsk Lektorlag er en fagforening for universitets - og høyskoleutdannede lektorer og andre akademikere med tilsvarende utdannelse. Våre medlemmer har mastergrad eller hovedfag. De fleste jobber med undervisning, kulturformidling, personalledelse eller veilednings- og informasjonsarbeid.

En medlemsnær organisasjon

Norsk Lektorlag har over 8000 medlemmer og vokser stadig.

Per 1. januar 2022 er medlemstallet 8441.

Vi har lokallag på den enkelte arbeidsplass og fylkeslag og er en medlemsnær organisasjon. Norsk Lektorlag er en demokratisk organisasjon med møterett for alle på fylkeslagenes årsmøter, hvor det blant annet velges delegater til landsmøtet. Vi tror at en slik struktur skaper et aktivt organisasjonsmiljø.

Norsk Lektorlag er tilsluttet hovedorganisasjonen Akademikerne.

Vi jobber for å:

  • øke verdsetting av akademisk arbeidskraft i det norske samfunnet generelt og innen offentlig sektor spesielt
  • fremme utdanningsinstitusjonenes sentrale stilling i det norske samfunn
  • være en pådriver i utdanningspolitiske spørsmål
  • bedre lektorenes lønns- og arbeidsvilkår
  • heve kvaliteten på undervisningen i norske skoler og høyskoler/universitet
  • skjerpe kravene til undervisningskompetanse

Per 01.05.2021 hadde vi registrert totalt 8267 medlemmer. Fordelingen på de ulike tariffområdene er:

Stat230
KS3614
Oslo kommune660
Spekter helse18
Spekter privat108
Virke27
Andre privat479

Kort om historien til Norsk Lektorlag

Dannelsen av Norsk Lektorlag 22. november 1997 var et resultat av den gradvis økende misnøyen med fusjonering av stadig flere lærerorganisasjoner. Fusjonene førte til at lektorenes interesser i stadig mindre grad ble ivaretatt.

Etter den siste store fusjonen i 1993, manifesterte protesten seg i dannelsen av Universitetsutdannede Læreres Forening (ULF) på Ås videregående skole. Da Akademikerne ble dannet i oktober 1997, så sentrale personer i ULF-miljøet en mulighet for å etablere en ny fagforening for lektorer som kunne inngå i den nye hovedsammenslutningen for langtidsutdannende akademikere. De dannet Norsk Lektorlag. Etter strevsomme, men entusiastiske år ble Norsk Lektorlag medlem i Akademikerne 15. mars 2001.

Les mer om medlemskap og fordeler her! (lenke)