image-6
Arbeid

Ny lov må gi kompetente lærere i klasserommet

Loven som regulerer skolehverdagen til over 850.000 barn og unge og arbeidsdagen til over 95.000 lærere i skolene, er nå på høring.
AVRedaksjonen
27. august, 2021

Forslaget til ny opplæringslov gir blant annet elever fullføringsrett og lærlinger rett til rådgiving. Regjeringen foreslår også å ta sentrale elevrettigheter inn i opplæringsloven.

Loven vil kreve at det skal tas grunnleggende hensyn til hva som er best for elevene, og at elever skal bli hørt i alle saker som handler om dem, skriver regjeringen i en pressemelding.

Kompetente lærere i klasserommet

Lektorlaget har jobbet lenge med å gi innspill i forkant av det endelige lovforslaget som nå er på høring. Opplæringsloven er omfattende, og forslaget er på 783 sider.

– Flere av lovforslagene er en oppfølging av fullføringsreformen, den største reformen av videregående skole på nesten 30 år, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

Helgesen viser til at Lektorlaget tidligere blant annet har foreslått at det skal stilles kompetansekrav for lærere i alle fag på alle trinn. Lektorlaget vil også lovfeste

  • at bare lærere kan forberede, ha faglig ansvar for å følge opp opplæringen,
  • at en lærer som hovedregel må være til stede sammen med elevene i opplæringssituasjonen og
  • krav om forsvarlig vikarordning.

– Vi har også tidligere i prosessen påpekt at det må fortsatt lovfestes at den best kvalifiserte skal ansettes og at det stilles krav om offentlig utlysning, sier Helgesen.

Lektorlaget har kritisert tidligere forslag om å lovfeste at inntil 10 prosent av timene i hvert fag kan flyttes til andre fag eller annen opplæring. NL har også foreslått at læreres rett til informasjon om særlig voldelige eller utagerende elever, burde fremgå direkte av lovteksten.

Nå ser Helgesen frem til å se på lovforslaget slik det foreligger.

– Dette påvirker jo skolehverdagen til medlemmene våre og former skolen som helhet, så det er klart vi må sette oss grundig inn i dette, sier hun.

Loven skal være fremtidsrettet

Vi trenger en ny og fremtidsrettet opplæringslov. I forslaget vårt blir mye videreført, noe går ut, og viktige nyvinninger kommer til. Med et klarere språk og mer oversiktlig inndeling vil loven bli enklere å finne fram i og forstå. Den blir bedre og mer tilgjengelig for elever, foreldre, lærere og andre som trenger å orientere seg i regelverket, sier kunnskapsminister Guri Melby i en pressemelding.

Forslaget til ny opplæringslov tar utgangspunkt i blant annet anbefalinger fra opplæringslovutvalget (NOU 2019: 23) og over 700 høringsinnspill. Det har også blitt holdt flere høringsmøter.

Høringsfristen er 20. desember 2021.

Les mer:

Lektorlagets arbeid med utredningen av ny opplæringslov

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
opplæringsloven

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal ...
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...