image-4
Utdanning

Foreldresamarbeid i videregående er forskriftsfestet

Krav til foreldresamarbeid i videregående opplæring er nå forskriftsfestet. Stortinget vedtok endringen i juni, og den trer i kraft fra august.
AVRedaksjonen
28. juli, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsk Lektorlag ønsket ikke denne forskriftfestingen, og gikk i mot Utdanningsdirektoratets forslag i sin høringsuttalelse våren 2010.

Voksne elever
Norsk Lektorlag mener at et godt samarbeid mellom skole og hjem er viktig, men siden videregående opplæring er frivillig og elevene nærmer seg myndighetsalder eller er voksne, bør man ikke forskriftsfeste krav til foreldresamarbeid i opplæringen.

– Opplæringsloven gir allerede foreldre rettigheter som ivaretar behovet for foreldreinvolvering i videregående opplæring på en tilfredsstillende måte. Vår erfaring er at skolene, med dagens ordning, tar foreldresamarbeidet på alvor og organiserer og gjennomfører dette arbeidet på en god måte, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, i en kommentar.

NLL viser i høringsuttalelsen bl.a. til barnelovens § 32, som sier at barn over 15 år avgjør selv spørsmål om valg av utdanning. Dette innebærer at foreldrene ikke kan motsette seg at ungdommen velger bort videregående opplæring. Forskning viser også at ved 16-årsalderen er skolen mer betydningsfull for læringsutbytte enn foreldrene, selv om deres engasjement også er viktig.

Frafallsbekymringen
Kunnskapsdepartementet ba Utdanningsdirektoratet om å utarbeide forslag til endring i forskrift til opplæringsloven om foreldresamarbeid i videregående opplæring som et av flere tiltak for å redusere frafallet i videregående opplæring. NLL viser til at Norge har en høy frafallsprosent i videregående opplæring til tross for at dagens lovverk åpner for foreldresamarbeid.

§ 7-1d Plikt for skolen til å sørgje for foreldresamarbeid

Skolen skal sørgje for samarbeid med foreldra. Plikta gjeld grunnskolen og vidaregåande opplæring. Organiseringa av foreldresamarbeidet skal ta omsyn til lokale tilhøve. Departementet gir nærmare forskrifter.

§ 20-4 Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring
Skolen skal halde kontakt med foreldra til elevar som ikkje er myndige etter verjemålslova § 1 gjennom heile opplæringsåret.
Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, læreplanverket, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra.

Foreldra til ikkje myndige elevar på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til minst ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra om utviklinga til eleven i lys av opplæringslova § 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. Samtalen skal klargjere korleis eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette for læringa og utviklinga til eleven. Eleven har rett til å vere med i samtalen med foreldra. Samtalen kan sjåast i samanheng med samtalen med eleven etter § 3-11 tredje ledd og halvårsvurdering i fag etter § 3-13. Det skal alltid sendast skriftleg melding når foreldra ikkje møter til samtale. 


Foreldra til ikkje myndige elevar skal få munnleg eller skriftleg:

a) varsling om eleven sitt fråvær
b) varsling dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel, jf. § 3-7
c) informasjon om foreldra sine rettar etter opplæringslova og forskrifta
d) anna viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagd teieplikt etter anna lovgiving.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
foreldresamarbeidhøringsuttalelse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...